رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين اصالت و خلوص ژنتيکي پارتهاي بذري جو ديم با استفاده از شاخصه هاي ريخت شناختي، در کرت‌هاي کنترلي سال زراعي 99-98 "


شماره شناسایی : 18874956
شماره مدرک : ۶۲۰۱۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : حاجيلويي، سعيد
: قاسمي رنجبر، جعفر
: حسني مقدم، اسفنديار
: حاجيلويي، سعيد
: شرفي زاد، مهران
: خشت زر، مهري
: چايفروش سلماسي، غلامرضا
: نوري نژاد، حسن
: وريج کاظمي، رويا
: قنبري، رقيه
: حسيني قيداري، فرشته
عنوان اصلي : تعيين اصالت و خلوص ژنتيکي پارتهاي بذري جو ديم با استفاده از شاخصه هاي ريخت شناختي، در کرت‌هاي کنترلي سال زراعي 99-98
نام نخستين پديدآور : حاجيلويي، سعيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Determination of genetic integrity & purity of dryland barley seed lots using morphological indicators in control plots in crop year 2021- 2020
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۲۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲۶۲۰۱۷
: شماره طرح : 0-08-08-038-981229
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو دیم
: طبقات بذری
: کرت‌ها‌ی کنترلی
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسي 126 نمونه جو ديم در طبقات مختلف بذري، کرت‌هاي کنترلي به مساحت 6 مترمربع (4 خط به فاصله 30 سانتيمتر و طول 5 متر) و در نظر گرفتن 5 سانتيمتر فاصله بين بوته‌ها تشکيل شد. علاوه بر اين تعداد 8 کرت نيز به کرتهای مرجع ارقام جو ديم اختصاص يافت. ابتدا با مقايسه خصوصيات مرفولوژيکي (منطبق بر ديسکريپتور UPOV)، ارقام شرکت کننده در کرتهای مرجع و نمونه‌هاي شرکت کننده در مزرعه کرتهاي کنترلي، اصالت نمونه‌هاي بذري، مورد ارزيابي قرار گرفت، سپس تعداد بوته‌هاي ساير ارقام و ساير گونه‌ها در هر کرت آزمايشي با مشاهده و شمارش تعيين و با مقايسه استاندارهاي سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در خصوص خلوص ژنتيکي محموله‌هاي بذري قضاوت شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که 3 نمونه (2% کل نمونه ها)، فاقد اصالت و 7 نمونه (6% کل نمونه ها) فاقد خلوص ژنتیکی بودند. نتایج مقایسات نمونه ها به تفکیک طبقات بذری نشان داد که طبقه بذری مادری با دارا بودن 4 نمونه ردی، بیشترین نمونه غیر استاندارد را به خود اختصاص داد. نتایج مقایسات نمونه های بذری به تفکیک استان نیز نشان داد که بیشترین تعداد نمونه های ردی به استانهای لرستان، فارس و گلستان تعلق گرفت. با این حال تمامی نمونه های بذری استانهای ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، کردستان و همدان از این نظر استاندارد ارزیابی شدند.
: In order to study 126 rainfed barley samples in different seed classes, control plots with an area of 6 m2 (4 lines at a distance of 30 cm and a length of 5 m) and a distance of 5 cm between plants were formed. In addition, 8 plots were assigned to reference plots of dryland barley cultivars. First, by comparing morphological characteristics (according to UPOV descriptor), cultivars participating in reference plots and other participants in the control plots, the originality of seed samples was evaluated, then the number of plants of other cultivars and other species in each plot were observed. The genetic purity of seed samples was determined by counting and comparing the standards of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The results of this study showed that 3 samples (2% of the total samples) lacked originality and 7 samples (6% of the total samples) lacked genetic purity. The results of comparing the samples by seed classes showed that the mother seed class with 4 rejected samples had the most non-standard samples. The results of comparing seed samples by province also showed that the highest number of rejected samples belonged to Lorestan, Fars and Golestan provinces. However, all seed samples from Ilam, East Azerbaijan, West Azerbaijan, Chaharmahal and Bakhtiari, Khorasan Razavi, North Khorasan, Zanjan, Kurdistan and Hamedan provinces were evaluated as standard in this regard.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی