درباره ما - مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
صفحه آماده است.
مركز پشتيباني علمي‌ از پژوهشگران‌ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از طريق‌ نيازشناسي‌، فراهم‌آوري‌، سازماندهي‌، اشاعه‌ اطلاعات‌ و نیز پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تولید پایگاه‌ها و سامانه‌هاي اطلاعاتی، ایجاد زیرساختارهای فناورانه، حفظ و نگهداری شبکه و اتوماسیون اداری سازمان، و انتشار گزارش‌های علم‌سنجی مبتنی بر تولیدات علمی سازمان است.