رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي خلوص ژنتيکي پارت‌هاي بذري پنبه توليدي سال 1398 از طريق کرت‌هاي کنترلي "


شماره شناسایی : 18874954
شماره مدرک : ۶۲۰۱۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : اسکويي، بيتا
: حسن پور، فرشاد
: شرفي زاد، مهران
: شيدائي، سامان
: مسلم خاني، کبري
: حسيني قيداري، فرشته
عنوان اصلي : بررسي خلوص ژنتيکي پارت‌هاي بذري پنبه توليدي سال 1398 از طريق کرت‌هاي کنترلي
نام نخستين پديدآور : اسکويي، بيتا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Assessment of genetic purity of cotton Seed produced in 2019 through Control Plots
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۲۰۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲۶۲۰۱۵
: شماره طرح : 2-08-08-031-991412
: سامانه سمپات
توصیفگر : کرت¬های کنترلی
: خلوص ژنتیکی
: اصالت رقم
خلاصه یا چکیده : به منظور تعیین خلوص ژنتیکی ، نمونه هایی تصادفی از بذورارقام مختلف پنبه در طبقات مختلف تولید شده در استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، گلستان و فارس تهیه شد. ارقام مورد بررسی شامل ورامین، گلستان، ساجدی، ارمغان، لطیف، سپید، حکمت، تابان، شایان، خرداد از سه طبقه بذری پیش پایه ، پایه و گواهی شده و رقم وارداتی MAY بودند. هریک از کرت¬های کنترلی در طی مراحل مختلف رشد و نمو گیاه تمامی بوته¬ها بررسی شده و از برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی که کمتر تحت تاثیر محیط قرار گرفته و منطبق با دیسکریپتور اتحادیة بین المللی برای حفاظت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) است، یادداشت¬برداری صورت گرفت. با مقایسه بوته¬های هر کرت با نمونه استاندارد آن و شمارش تعداد بوته¬های خارج تیپ و سایر ارقام در هر کرت و مقایسه و انطباق آن با جداول OECD، میزان خلوص ژنتیکی هر رقم و هر پارت مشخص شد. نتایج آزمون کنترلی در سال زراعی 99-1398نشان دادکه از مجموع 70 پارت بذری که برای آزمون کرت¬های کنترلی انتخاب شده بودند، تعداد 59 پارت استاندارد و تعداد 11 پارت غیر استاندارد بودند. غیراستاندارد بودن پارت¬های بذری ناشی از عدم وجود خلوص ژنیکی مطابق استانداردهای OECD بوده است. از طرف دیگر تمامی پارت¬های آزمون شده از اصالت رقم استاندارد برخوردار بودند.
: In order to determination of genetic purity, randomized samples from different cotton cultivars in various seed classes in south Khorasan, Razavi Khorasan, Golestan, Golestan and Fars provinces were assessed. The cultivars included Varamin, Golestan, Sajedi, Armaghan, Sepid, Hekmatin, Taban, Shayan, in three seed classes(pre- basic, basic and certified) and MAY as a imported variety. Then all plants in each control plot were assessed at different growth stages and data recording was conducted from some morphological and agronomical traits that are less influenced by environment according to descriptor of international union for the protection of new varieties of plant )UPOV). Genetic purity of each cultivar and each plot was specified by comparison of plants in each plot with their standard sample (control) and counting off types and other cultivars number in each plot and then comparing the data with OECD tables. The results of morphological traits assessment in 2018-2019 indicated that from 70 tested seed lots, 59 seed lots had a standard and acceptable genetic purity in control plot tests and 11 seed lots were not standard. Seed lots were non-standard dye to their genetic purity were not in compliance with OECD Standards. Also all tested seed lots had acceptable varietal identity.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی