رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي کيفيت بذر ارقام گندم در طبقات مختلف بذري به منظور تعيين مناطق مستعد توليد بذر در اقليم گرم و خشک کشور "


شماره شناسایی : 18874952
شماره مدرک : ۶۲۰۱۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : زارعيان، عباس
: يکتن خدايي، مريم
: کازراني، نرجس خاتون
: قاسمي رنجبر، جعفر
: اسروش، سعيد
: خوشنام، علي
: شيدائي کوجل، سامان
: ياري، ليلا
: صادقي، حسين
عنوان اصلي : بررسي کيفيت بذر ارقام گندم در طبقات مختلف بذري به منظور تعيين مناطق مستعد توليد بذر در اقليم گرم و خشک کشور
نام نخستين پديدآور : زارعيان، عباس
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on seed quality of wheat cultivars in various categories in order to determination of appropriate areas for seed production in warm and dry climate of country
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۲۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲۶۲۰۱۳
: شماره طرح : 0-08-08-034-981205
: سامانه سمپات
توصیفگر : استاندارد بذر
: کیفیت بذر
: گندم
: علف هرز غیر مجاز
خلاصه یا چکیده : این پژوهش به منظور بررسی وضعیت کیفی مزارع و بذور تولیدی شرکت های تولید بذر ارقام آبی و دیم گندم استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب کرمان در سال زراعی 99-98، انجام شد. آلودگی مزارع به بوته های علفهای هرز غیر مجاز، سایر محصولات و سایر ارقام از طریق یادداشت برداری و تکمیل فرمهای بازدید مزرعه ای انجام شد. سپس به منظور بررسی وضعیت تأمین بذر شرکتهای تولید بذر، درصد تحقق سطح سبز، سطح تأیید نهایی، میزان خرید و فرآوری بذر تعیین گردید. آزمون های خلوص فیزیکی، قوه نامیه و شمارش سایر بذور (علفهای هرز غیر مجاز و سایر محصولات) نمونه های بذر نیز در آزمایشگاه انجام گرفت. نتایج بررسی های مزرعه ای نشان داد که از بین علفهای هرز غیر مجاز در مزارع پیمانکاران شرکتهای تولید بذر در استانهای مورد مطالعه، بیشترین فرآوانی مربوط به علفهای هرز پیچک، یولاف، پنیرک، جودره و تلخه بود. کیفیت مزارع و بذر شرکتهای تولید بذر بر اساس عوامل کیفی مزرعه و آزمون های انجام شده متفاوت بود. در استان خوزستان برترین شرکتها از نظر عوامل مزرعه ای شرکتهای شهید بهشتی، آریا کشت و بذر آوران کرخه بودند. از نظر خصوصیات کیفی بذر علاوه بر مرکز تحقیقات صفی آباد و ایستگاه شاوور، شرکتهای سرخه دانه و فلاحت دانه جنوب برتر بودند. در استان بوشهر از نظر عوامل مزرعه ای دو شرکت صدف دانه و خوشه طلایی در شرایط کشت آبی و دو شرکت بهار گستر شبانکاره و خوشه طلایی در شرایط کشت دیم برتر بودند. در آزمایشگاه، بذور تولیدی شرکت بهار گستر شبانکاره از کیفیت بالاتری برخوردار بود. در استان هرمزگان شرکت گندمکاران ساحل از نظر شرایط مدیریت مزرعه و خصوصیات کیفی بذر، برتری نسبی نسبت به شرکت تعاونی روستایی حاجی آباد داشت. در منطقه جنوب کرمان (جیرفت)، شرکت رودبار زمین از نظر عوامل مزرعه ای و شرکت تعاونی هامون از نظر خصوصیات کیفی بذر برتری داشت. بنابراین با توجه به ارزیابی خصوصیات کیفی مورد مطالعه در این پروژه، می توان نتیجه گرفت که تولید بذر در مناطق تحت قرارداد با شرکتهای برتر از نظر مدیریت مزرعه و کیفیت بذر، باعث کاهش ریسک تولید بذر شده و بذرهای تولیدی نیز از کیفیت بالاتری برخوردار خواهند شد.
: In order to evaluate the quality of fields and seed plots in wheat seed production of provinces including, Khozestan, Boshehr, Hormozgan and South kerman (Jiroft) an experiment was conducted in 2019-2020. The distribution noxious weed, other crops and other species in fields was recorded at filed inspection forms. Then, in order to surveing of seed production situation in companies, including attainment percent of green surface, final capproval surface, amount of seed production and processing determined. Also, seed plots were analyzed in seed quality analysis laboratory for physical purity, seed germination percent, number of noxious weed seed and number of other crop seed. The results indicated that the most weeds that have been observed in fields of wheat seed production were Convolvulus arvensis, Avenea fatua, Malva sylvestris, Hordeum spontaneum and Acroptilon repens. Evaluation of fields and laboratory analysis showed that the seed quality was different among companies. In Kozestan, in terms of farm factors, three companies (Shahid Beheshti and Arya Kesht and Bazravaran Karkheh) were the best. In terms of seed quality characteristics, Inaddition, Safi Abad Research Center and Shavor Research Station, two companies, Sorkheh Daneh and Falahat Daneh were superior. In Bohshehr, in terms of farm factors, two companies, Sadaf Daneh and Khosheh Talaei Dashtestan under irrigated cultivation conditions, and two companies, Khosheh Talaei and Bahar Gostar-e- Shabankareh, under dryland cultivation conditions, were superior. In Seed Decomposition Labotratory, produced seeds from Bahar Gostar-e- Shabankareh, had better quality. In Hormozgan, in terms of farm management and seed quality characteristics, Gandomkaran Sahel company were superior with compared to Haji Abad Cooperative. In South kerman region (Jiroft), in terms of farm management, Rodbar Zamin company and in terms of seed quality characteristics, Hammon Company, were superior. It can be conchuded that seed production in fildes under contract with top companies, in terms of farm management and seed quality characteristics, reduced the risc seed peoduction and the produced seeds will be of higher quality.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی