رکورد قبلیرکورد بعدی

" غربال فاميل‌هاي تمام‌خواهري ديپلوئيد چغندرقند براي مقاومت به ريزومانيا "


شماره شناسایی : 18874951
شماره مدرک : ۶۲۰۱۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : دارابي، سعيد
: آقايي زاده کماکلي، محسن
: بابائي، بابک
: بذرافشان، محسن
: البرزي، طمراث
عنوان اصلي : غربال فاميل‌هاي تمام‌خواهري ديپلوئيد چغندرقند براي مقاومت به ريزومانيا
نام نخستين پديدآور : دارابي، سعيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Screening of sugar beet diploeid fullsib families for resistance to rhizomania
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۲۰۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲۶۲۰۱۲
: شماره طرح : 2-50-02-006-970085
: سامانه سمپات
توصیفگر : چغندرقند
: ریزومانیا
: فامیل های تمام خواهری
: مقاومت
خلاصه یا چکیده : در مدیریت بیماری ریزومانیا که بر استفاده از ارقام اصلاح شده مقاوم استوار است، شناسایی ژنوتیپ‌های مقاوم چغندرقند مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند. هدف از تحقیق حاضر تهیه والد دیپلوئید گرده‌افشان مقاوم به ریزومانیا بود. بدین منظور تعداد 46 فامیل تمام خواهری چغندرقند به همراه یک رقم شاهد مقاوم و یک رقم شاهد حساس به صورت دو آزمایش 25 رقمی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در شرایط آلودگی طبیعی به این بیماری ارزیابی شدند. هر آزمایش در شش تکرار و هر کرت آزمایشی شامل یک ردیف به طول هفت متر با فاصله ردیف 50 سانتیمتر بود. این مطالعه به مدت یک سال (سال 1396) در ایستگاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس (زرقان) انجام شد. در هر آزمایش علاوه بر ارزیابی مقاومت به ریزومانیا، ویژگی‌های کمی و کیفی نیز پس از انجام آزمایش‌ها اندازه‌گیری شدند. غربال فامیل‌های تمام خواهری مورد بررسی بر اساس نمره سبزینگی برگ، شاخص آلودگی به ریزومانیا (نمره بیماری) و نیز ویژگی‌های کمی و کیفی (به‌ویژه عملکرد شکر سفید و ویژگی‌های تکنولوژیکی) بود. نتایج نشان داد دو فامیل FS-F10 و FS-F28 برتر از سایر فامیل‌های مورد بررسی بودند. این دو فامیل دارای متوسط نمره سبزینگی برگ بالا (به ترتیب 17/4 و 00/4 در مقیاس 5-1) و عملکرد شکر سفید نسبتاً بالا (به ترتیب 69/1 و 84/2 تن در هکتار) بودند. متوسط نمره بیماری دو فامیل یادشده برابر با 33/2 (در مقیاس 9-1) بود که این مقدار کمتر از متوسط نمره بیماری رقم شاهد مقاوم بود. از این دو فامیل می‌توان در ادامه برنامه‌های اصلاحی چغندرقند در راستای تولید رقم مقاوم به بیماری ریزومانیا استفاده کرد.
: In rhizomania disease management that is based upon the use of resistant varieties, identification of resistant genotypes has the most important role. The aim of this project was production sugar beet resistant pollinator parent(s) to rhizomania disease. For this purpose, 46 sugar beet diploid full-sib families along with one susceptible and one resistant cultivar (as checks) in two 25-variety experiments were evaluated under naturally rhizomania infested field. This study was conducted for one year at Fars agricultural and natural resource research and education center (Zarqan) in 2018. Each experiment was performed in six replications and every plot consisted of a row with 7m long and a spacing of 50cm between them. In each experiment, yield and quality characteristics were measured. Screening of the full-sib families was based on the score of leaf greenness (1-5 score), rhizomania disease severity index (1-9 score) and yied and quality characteristics. Based on trail results, FS-F10 and FS-F28 full-sib families showed high leaf greenness (4.17 and 4.00 respectively) and had relatively high white sugar yield (1.69 and 2.84 respectively). The disease score average of these full-sib families was 2.33 in 1-9 scale. This score was less than the disease score of the resistant cultivar as check. Two mentiom genotypes were superior to the others. These genotypes are recommended for further research and incorporation in breeding programs.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی