رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي صفات کمي وکيفي تعدادي از دورگ منتخب بيدانه انگور در مناطق مختلف کشور "


شماره شناسایی : 18874950
شماره مدرک : ۶۲۰۱۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : دولتي بانه، عبدالحامد
: رجب زاده، محمد
: نجاتيان، محمد علي
: کاووسي، بيژن
: دولتي بانه، عبدالحامد
: رسولي، ولي اله
: محمدعليزاده، امير
عنوان اصلي : بررسي صفات کمي وکيفي تعدادي از دورگ منتخب بيدانه انگور در مناطق مختلف کشور
نام نخستين پديدآور : دولتي بانه، عبدالحامد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of some Quantitative and qualitative traits of a number of selected seedless grape hybrids in different parts of the country
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۲۰۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲۶۲۰۱۰
: شماره طرح : 0-36-33-95104
: سامانه سمپات
توصیفگر : بي¬دانگي
: هيبريداسيون
: تشكيل ميوه
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسي صفات كمي و كيفي ميوه هيبريدهاي بيدانه بدست آمده و مقايسه آنها با دو رقم تجاري انگور اين طرح تحقيقاتي به مدت 5 سال در سه منطقه انگورخيز كشور (اروميه، قزوين و شيراز) به اجرا در آمد. در دو سال بعد از كشت نهال¬ها، سيستم تربيتي خاص هر منطقه اجرا شد و در دو سال آخر و با رسيدن به مرحله باردهي، صفات كمي و كيفي ميوه هاي تشكيل شده اندازه گيري شدند. اين صفات شامل وزن خوشه، ميانگين وزن حبه، اندازه خوشه و حبه، مقدارقند، اسيد، pH آب ميوه، رنگ حبه ها، وضعيت بيدانگي، نوع گل، تاريخ هاي فنولوژيكي شامل زمان جوانه زني، زمان گلدهي، زمان تشكيل غوره، مرحله تغيير رنگ و رسيدگي در طي سال¬هاي مطالعه ثبت گردید. ويژگي هاي طعم و مزه و همچنين بازار پسندي ميوه هيبريدها و شاهد از طريق نمره دهي مشخص شدند. نتایج نشان داد که در بین دورگ¬های مورد بررسی دورگ¬های H1R4B13 ، H1R5B13 و H1R8B6 دارای عملکرد بالا و میوه های با کیفیت بازارپسندی مناسب بودند.
: In order to study the quantitative and qualitative traits of seedless hybrids and compare them with two commercial grape cultivars, this research was carried out for 5 years in three grape growing regions of the country (Urmia, Qazvin and Shiraz). In two years after planting the seedlings, the special training system of each region was implemented and in the last two years, reaching the fruiting stage, the quantitative and qualitative traits of the fruits were measured. These traits include cluster weight, mean berry weight, cluster and berry size, TSS, acid, fruit pH, berry color, seedlesness, flower type, phenological dates including bud burst, flowering time, verasion and ripness were recorded during the study years. The taste characteristics as well as the fruit marketability of the hybrids and the control were determined through scoring. The results showed that among the studied hybrids, H1R4B13, H1R5B13 and H1R8B6 hybrids had high yield and fruits with suitable marketing quality.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی