رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي تاثير روغن امولسيون شونده تابستانه روي ارقام تجاري مرکبات (پرتقال تامسون ناول و نارنگي انشو) و كنترل بالشك مركبات .Pulvinaria aurantii Ckll در استان مازندران "


شماره شناسایی : 18874949
شماره مدرک : ۶۲۰۰۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : غلاميان، اسماعيل
: حلاجي ثاني، محمدفاضل
: آقاجانزاده، سيروس
: تاجور، يحيي
: فيفائي، رضا
: فتاحي مقدم، جواد
: شيشه گران، عباس
: جوربنيان، ايمان
: يزدان پرست، جواد
: شاهنظري کرباسرايي، سميه
عنوان اصلي : بررسي تاثير روغن امولسيون شونده تابستانه روي ارقام تجاري مرکبات (پرتقال تامسون ناول و نارنگي انشو) و كنترل بالشك مركبات .Pulvinaria aurantii Ckll در استان مازندران
نام نخستين پديدآور : غلاميان، اسماعيل
عنوان اصلي به زبان ديگر : The effect of summer emulsified oils on commercial citrus cultivars ( Thomson naval and Unshiu) and control of Pulvinaria aurantii Ckll in Mazandaran province
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۲۰۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲۶۲۰۰۹
: شماره طرح : 24-17-33-124-971419
: سامانه سمپات
توصیفگر : بالشک مرکبات
: روغن امولسیون شونده تابستانه
: کنترل
خلاصه یا چکیده : استفاده از روغن‌های امولسیون شونده جهت کنترل آفات مرکبات به عنوان یک ترکیب کلیدی در برنامه‌های مدیریت کنترل می‌باشد. عدم کیفیت مطلوب روغن‌های امولسیون شونده باعث ایجاد اثرات نا مطلوب روی درختان و نارضایتی کشاورزان می‌شود. در این پروژه تاثیر روغن امولسیون شونده تابستانه با غلظت‌هاي مختلف روی ارقام تجاری مرکبات و کنترل بالشک مرکبات به سفارش شرکت آبگینه شیمی تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت. بدين منظور آزمايشي در 9 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي روی ارقام تامسون ناول و نارنگی انشو به اجرا در آمد. روغن‌پاشی با غلظت‌های 5/0، 1، 5/1، 2 درصد روغن تابستانه، روغن تابستانه 1 درصد + حشره‌کش پیری‌پروکسی‌فن، حشره کش پیری‌پروکسی‌فن 5/0 در هزار، روغن مایونز معمول 5/0 درصد و روغن مایونز معمول 5/0 درصد + حشره کش پیری‌پروکسی‌فن در مقایسه با شاهد انجام شد. نتایج نشان داد که کلیه تیمارها تاثیر منفی روی ویژگی‌های ارقام مورد آزمایش شامل: ریزش برگ، ریزش میوه، اسیدیته، کل مواد جامد محلول و عمر انبارمانی میوه ندارند ولی روغن مایونز معمول 5/0 درصد و روغن مایونز معمول 5/0 درصد + حشره کش پیری‌پروکسی‌فن سبب ایجاد لکه روی میوه می‌شود. روغن تابستانه آبگینه 1 درصد + حشره‌کش پیری‌پروکسی‌فن 5/0 در هزار و روغن مایونز معمول 5/0 درصد + حشره‌کش پیری‌پروکسی‌فن 5/0 در هزار با 48/92 و 89/92 درصد و روغن تابستانه 5/0 درصد و روغن مایونز معمول 5/0 درصد با 05/49 و 13/46 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را در کنترل آفت داشتند. غلظت‌های‌ 1 درصد به بالای روغن تابستانه تفاوت معنی‌داری با یکدیگر در کنترل آفت ندارند. با توجه به عدم ایجاد لکه روی میوه و کنترل مناسب آفت بالشک مرکبات همراه با آفت‌کش، استفاده از روغن تابستانه در باغ‌های مرکبات توصیه می‌شود.
: The use of emulsified oils to control citrus pests is a key component in control management programs. Lack of good quality emulsifying oils causes adverse effects on trees and farmers' dissatisfaction. In this project, the effect of summer emulsified oil with different concentrations on commercial citrus cultivars and the orange pulvinaria scale control was evaluated by the order of Tabriz Abgineh Chemical Company. For this purpose, an experiment was performed in 9 treatments and 4 replications in a randomized complete block design on Thomson Naval and Unshiu cultivars. Spraying with concentrations of 0.5, 1, 1.5, 2% summer oil, summer oil 1% + Pyriproxyfen 0.5 per thousand, emulsified oil (mayonnaise) 0.5%, emulsified oil (mayonnaise) 0.5%+ Pyriproxyfen 0.5 per thousand was compared with the control. The results showed that all treatments did not have a negative effect on the characteristics of the cultivars tested, including: leaf fall, fruit fall, TA, TSS and storage longevity, but emulsified oil (mayonnaise) 0.5%, emulsified oil (mayonnaise) 0.5%+ Pyriproxyfen 0.5 per thousand causes spot on the fruit. summer oil 1% + Pyriproxyfen 0.5 per thousand and emulsified oil (mayonnaise) 0.5%, emulsified oil (mayonnaise) 0.5%+ Pyriproxyfen 0.5 per thousand with 92.48 and 92.89 and summer oil 0.5% and emulsified oil (mayonnaise) 0.5% with 49.05 and 46.13% had the most and the least effect on pest control, respectively. Concentrations of 1% or more in summer oil are not significantly different from each other in pest control. Due to the lack of spot on the fruit and proper control of the orange pulvinaria scale with pesticides, the use of summer oil in citrus orchards is recommended.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی