رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملکرد دانه لاين اميد بخش گندم نان متحمل به خشکي CD-95-5 با رقم حيدري (شاهد) در مزارع کشاورزان مناطق سرد استان كرمانشاه "


شماره شناسایی : 18874930
شماره مدرک : ۶۲۰۰۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نيازي فرد، علي شير
: نظري، فرهاد
: اميني سفيدآب، اشکبوس
: ساساني، شهريار
: ارشادي منش، خسرو
: ملکي، گودرز
: جليليان، رسول
: طاهري نژاد، اردشير
عنوان اصلي : مقايسه عملکرد دانه لاين اميد بخش گندم نان متحمل به خشکي CD-95-5 با رقم حيدري (شاهد) در مزارع کشاورزان مناطق سرد استان كرمانشاه
نام نخستين پديدآور : نيازي فرد، علي شير
عنوان اصلي به زبان ديگر : Yield comparison of promising bread wheat line (CD-95-5) with Heydari Cultivar.(as check) at terminal drought stress condition on farmer's fields of cold climate in Kermanshah province (Kangavar&Songor).
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۲۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸۶۲۰۰۳
: شماره طرح : 3-55-0353-160-980743
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم نان، لاين¬هاي اميدبخش، عملکرد دانه و اقليم سرد
خلاصه یا چکیده : به ‎منظور ارزیابی لاين‎هاي گندم نان آبی واجد صفات مطلوب زراعي در اقليم سرد استان کرمانشاه، لاين برتر ويژه اقليم سرد به شماره¬CD-95-5 که قبلا طی چهار سال بررسی در آزمون‎هاي مقدماتي، پيشرفته، سازگاري و پايداري عملكرد يكنواخت سراسري برتری خود را نشان داده بودند، به همراه رقم¬ برتر گندم نان (حیدری) به عنوان شاهد در شرايط مزرعه با مشاركت زارعين دهستان شورآباد شهرستان سنقر و دهستان خمیس آباد شهرستان کنگاور مورد ارزيابي قرار گرفت. لاین مورد بررسی به همراه رقم شاهد هر کدام در مساحت معادل 2000 مترمربع با مقدار تراکم 450 بذر در مترمربع با بذركار كشاورز کاشت شد. طي فصل رويش مراقبت¬هاي زراعي اعمال و ارزيابي¬هاي لازم و نمونه‎گیری انجام شد و مزارع آزمايشي چند بار در فصل بهار از سوي كارشناسان، مروجان محلي، زارعين گندم كار منطقه و كشاورزان پيشرو اقليم مورد بازديد و ارزيابي قرار گرفت. در نهایت عملكرد دانه لاين CD-95-5 در شرایط نرمال و تنش به ترتیب 7690 و 5475کیلوگرم در هکتار و شاهد حیدری در شرایط نرمال و تنش به ترتیب 7600 و 5425 کیلوگرم در هکتار بودند. لاین های CD-95-5 در شرایط نرمال و تنش نسبت به شاهد حیدری افزایش عملکرد داشتند. در مجموع لاین های CD-95-5 مي‌توانند براي مناطق سرد به عنوان جايگزين رقم حیدری در شرایط مناطق سرد مد نظر قرار گيرند.
: In order to find wheat bread lines with desirable agronomic traits in the cold climate of Kermanshah province, the top line CD-95-5, which had previously shown its superiority in breeding programs, along with local check (Heydari) under two normal and drought stress conditions were evaluatedin the farmers' farmof Songhar and Kangavar.CD-95-5 line and Heidari cultivar were each planted in 2000 m2 with a density of 400 seeds/m2. During the growing season, agricultural care and necessary evaluations were performed and this farm was visited several times in the spring by experts and farmers.The results showed that the grain yield of CD-95-5 under normal and drought stress conditions were 7690 and 5475 kg/ha, respectively, and gain yield of Heydari under normal conditions and drought stress was 7600 and 5425 kg/ha, respectively.Therefore, CD-95-5 line had more grain yield than Heydari cultivar as local check in normal and drought stress conditions.Based on the obtained results, CD-95-5 line can be considered as an alternative to Heydari cultivar for cold regions.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی