رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي واکنش لاين ها و هيبريدهاي سورگوم علوفه اي به بيماري لکه برگي "


شماره شناسایی : 18874928
شماره مدرک : ۶۲۰۰۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : رهجو، وحيد
: رهجو، وحيد
: فيض بخش، محمد تقي
: خزائي، عظيم
: زلفي قره بابا، ناصر
: نخعي، معصومه
عنوان اصلي : بررسي واکنش لاين ها و هيبريدهاي سورگوم علوفه اي به بيماري لکه برگي
نام نخستين پديدآور : رهجو، وحيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Reaction of forage sorghum lines and hybrids to target leaf spot disease
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۲۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸۶۲۰۰۱
: شماره طرح : 04-03-03-009-950172
: سامانه سمپات
توصیفگر : سورگوم
: لكه برگي
: حساسیت
: Bipolaris sorghicola
خلاصه یا چکیده : به منظور ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف سورگوم به بیماری های لكه برگي سورگوم (Targetleaf spot) با عامل قارچی Bipolaris sorghicola تحقیقی بر روی 25 ژنوتیپ شامل 10 هیبرید تجاری و 15 لاین امیدبخش سورگوم علوفه ای انجام شد. در اين تحقيق ارزیابی واکنش مقاومت ژنوتیپ های مختلف سورگوم به بيماري لكه برگي در دو منطقه كرج و گرگان با سه تکرار در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. جهت آلودگی مصنوعی ارقام در مزرعه، مخلوطی از چند جدايه بيماريزا از قارچ عامل بيماري در دو مرحله با روش (تزریق سوسپانسیون اسپور در مرحله 3-4 برگی) و روش بازوکا (رها کردن دانه های سورگوم آغشته به قارچ در مرحله 6-8 برگی) استفاده شد. ارزيابي لاین ها دو هفته پس از مایه زنی با يادداشت برداري صفاتي چون درصد بوته های آلوده (DI%) و شدت بيماري بر روي هر گياه (DS%) انجام گردید. همچنین واکنش این ژنوتیپ ها به بیماری در یک آزمون گلخانه ای در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که واکنش های متفاوتی از نظر مقاومت به بیماری بین تیمارها وجود دارد. بر اساس میانگین داده های دو منطقه کرج و گرگان، شدت بیماری لاین ها و هیبرید های مورد آزمون بین 2/1 و 8/55 درصد ثبت گردید که کمترین میزان مربوط به هیبرید شماره 8 FGCS110) ( بود که به عنوان مقاوم ‌ترين ژنوتیپ شناخته شد و لاین های شماره 2 (FGS109) و 24 KFS18)) که شاهد حساس بود به ترتیب با 8/55 و 55 درصد در گروه بسیارحساس قرار گرفتند. نتایج آزمون گلخانه ای نیز نتایج آزمون مزرعه ای را با مقادیری متفاوت تایید نمود. در بین مکان های آزمون نیز از نظر شدت بیماری تفاوت معنی دار آماری مشاهده گردید به طوریکه میزان شدت بیماری ثبت شده در منطقه گرگان نسبت به کرج بیشتر بود. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین شدت بیماری و درصد آلودگي (R2 = + 0.74 **) در مجموع دو منطقه تحت آزمون وجود داشت.
: In order to study the reaction of different sorghum genotypes to Target Leaf Spot of sorghum caused by fungal agent, Bipolaris sorghicola, 25 genotypes including 10 commercial hybrids and 15 promising forage sorghum lines were evaluated based on a RCBD with three replications at Karaj and Gorgan stations in 2016. Inoculation was carried out in two stages, firstly with spraying spore suspension using syringe (3ml/each whorl) at 3-4 leaf stage, and secondly using Bazooka method by placing 2-3 fungus infested sorghum grains in the whorl of each plant at 6-8 leaf stage. Disease progress was evaluated base on a scale (1-9) two weeks after last inoculation. A greenhouse trial was also performed in a RCD with three replications in order to evaluate the reaction of all genotypes to this disease.The results of this survay showed that there are different reactions among sorghum genotypes to disease. According to the average of data at Karaj and Gorgan locations, Disease Severity (DS %) of lines and hybride were recorded from 1.2 to 55.8 in which the lowest amount observed in hybrid No. 8 (FGCS110) and presumed as the most resistant genotype. Genotypes 2 (FGS109) and (Susceptible check) with 55.8% and 55% were placed at highly susceptible group (HS), respectively. The results of greenhouse trial also confirmed field trial results but with different amount of DS%. There was a statistically significant difference among locations so that the recorded disease severity in Gorgan station was higher than that of Karaj. There was also a positive and significant correlation between Disease Severity (DS %) and Disease Incidense (DI %) measured in different sorghum genotypes (R2 = +0.74**) in the surveyed locations.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی