رکورد قبلیرکورد بعدی

" تأثير سطوح مختلف رنگدانه طبيعي آلگاسان بر عملکرد، خصوصيات آنتي اکسيداني و ويژگي‌هاي کيفي گوشت بلدرچين ژاپني "


شماره شناسایی : 18874875
شماره مدرک : ۶۱۹۹۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : محمدي ساعي، محسن
: چگني، عليرضا
: مهرابي، فرزانه
: ياراحمدي، بهروز
: شويکلو، اميررضا
: لطف الهيان، هوشنگ
: گودرزي، شهاب الدين
: سامي، کيانوش
: احمدي، فرهاد
عنوان اصلي : تأثير سطوح مختلف رنگدانه طبيعي آلگاسان بر عملکرد، خصوصيات آنتي اکسيداني و ويژگي‌هاي کيفي گوشت بلدرچين ژاپني
نام نخستين پديدآور : محمدي ساعي، محسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Effects of different dietary levels of ALGAESUN natural pigment on growth performance, antioxidant properties and meat qualitative characteristics of Japanese quails
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱۶۱۹۹۵
: شماره طرح : 24-59-13-050-980701
: سامانه سمپات
توصیفگر : بلدرچین ژاپنی
: رنگ‌دانه
: عملکرد
: کیفیت گوشت
: پروفیل اسیدهای چرب
خلاصه یا چکیده : این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف رنگ‌دانه طبیعی آلگاسان بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی انجام گرفت. تعداد 306 قطعه بلدرچین در سن سه‌روزگی به‌طور تصادفی در شش تیمار با سه تکرار 17 قطعه‌ای به مدت پنج هفته پرورش داده شدند. شش تیمار آزمایشی شامل: تیمار اول جیره شاهد بدون افزودن رنگ‌دانه آلگاسان و تیمارهای دوم تا ششم به ترتیب با افزودن مقادیر 0/05، 0/1، 0/15، 0/2 و 0/25درصد رنگ‌دانه آلگاسان به جیره شاهد بودند. در سن 35 روزگی، به‌منظور بررسی کیفیت گوشت و پروفیل اسیدهای چرب چهار قطعه بلدرچین از هر دو جنس نر و ماده به‌صورت تصادفی از هر تکرار انتخاب و کشتار شدند. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف رنگ‌دانه در جیره بلدرچین‌ها، بر میانگین افزایش وزن بدن، مقدار خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک و وزن زنده، معنی‌دار نبود (P≥0.05)؛ اما بیشترین و کمترین وزن لاشه به ترتیب در تیمار با 0/1 درصد رنگدانه (118/33گرم) و تیمار شاهد (106/25 گرم) مشاهده شد (P≤0.05). همچنین بیشترین و کمترین بازده لاشه به ترتیب در تیمار با 25/0 درصد رنگدانه (73/36 درصد) و تیمار شاهد (69/87 درصد) مشاهده شد (P≤0.05). در تراکم‌های نوری 540، 555 و 580، بیشترین و کمترین تراکم نوری را به ترتیب تیمار با 0/1درصد رنگدانه (2/029، 2/268 و 2/249 درصد) و تیمار شاهد (0/802، 1/087 و 1/176 درصد) داشتند (P≤0.05). ظرفیت نگهداری آب در تیمار با 0/25 درصد رنگدانه (64/50) از سایر تیمارها، بیشتر بود (P≤0.05). بیشترین و کمترین مقدار فراسنجه‌های PH گوشت، درصد افت خونابه و درصد افت وزنی پس از پخت را به‌ترتیب تیمار با 25/0 درصد رنگدانه (6/407) و 0/1 درصد رنگدانه (6/342)، تیمار 0/1 درصد رنگدانه (19/448 درصد) و با 0/2 درصد رنگدانه (13/055 درصد)، تیمار 0/2 درصد رنگدانه (24/683 درصد) و 0/25درصد رنگدانه (19/985 درصد) نشان دادند (P≤0.05). در کل، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رنگ‌دانه آلگاسان جیره بلدرچین ژاپنی می‌تواند در بهبود بازده و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی، مؤثر باشد.
: This study was conducted to investigate the effect of different levels of natural pigment in Algasan on yield and quality of Japanese quail meat. A number of 306 quail pieces at the age of three days were randomly bred in six treatments with three replications of 17 pieces for five weeks. Six experimental treatments include: the first treatment of the control diet without adding algasan pigment and the second to sixth treatments with the addition of 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 and 0.25 percent of algasan pigment to the control diet, respectively .At the age of 35 days, in order to check meat quality and fatty acid profile, four pieces of quail from both males and females were randomly selected and slaughtered from each replicate. The results showed that the effect of different levels of pigment in the diet of quails was not significant (P≥0.05); However, the highest and lowest carcass weight was observed in the treatment with 0.1 percent pigment (118.33 g) and the control treatment (106.25 g), respectively (P≤0.05). Also, the highest and lowest carcass yields were observed in the treatment with 0.25 percent pigment (73.36 percent and the control treatment (69.87 percent), respectively (P≤0.05). At the optical densities of 540, 555 and 580, the highest and lowest optical densities were obtained by the treatment with 0.05 percent pigment (2.029, 2.268 and 2.249%) and the control treatment (0.802, 1.087 and 1.176 percent) (P≤0.05). The water holding capacity in the treatment with 0.25 percent pigment (64.50) was higher than other treatments (P≤0.05). The highest and lowest values of meat PH parameters, the percentage of blood loss and the percentage of weight loss after cooking, respectively, in the treatment with 0.25 percent pigment (6.407) and 0.1 percent pigment (6.342), treatment 0.1 percent pigment (19.448 percent) and with 0.2 percent pigment (13.055 percent), the treatment showed 0.2 percent pigment (24.683 percent) and 0.25 percent pigment (19.985 percent). (P≤0.05). In general, the results of the present research showed that algasan pigment in Japanese quail diet can be effective in improving the yield and quality of Japanese quail meat.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی