رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي و انتخاب لاينها و ارقام برتر خزانه هاي بين المللي در اقليم گرم و مرطوب شمال(Int-N99) "


شماره شناسایی : 18874874
شماره مدرک : ۶۱۹۹۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : خدارحمي، منوچهر
: يحيائي، سيدغلامرضا
: حسين پور، آرش
: سوقي، حبيب اله
: باقري کيا، سعيد
: عمراني، علي
: فلاحي، حسين علي
: شهبازي هومونلو، کمال
: ناصري، عزيز
: براري، حسين
: نظري، مهدي
: پوررمضان ساروي، رضا
عنوان اصلي : ارزيابي و انتخاب لاينها و ارقام برتر خزانه هاي بين المللي در اقليم گرم و مرطوب شمال(Int-N99)
نام نخستين پديدآور : خدارحمي، منوچهر
عنوان اصلي به زبان ديگر : : Evaluation and selection of international superior lines and varieties in northern warm and humid zone (Int.-N99)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱۶۱۹۹۴
: شماره طرح : 0-03-03-145-991232
: سامانه سمپات
توصیفگر : آزمايشات بين المللي ، اقلیم گرم و مرطوب شمال، گندم بهاره
خلاصه یا چکیده : به منظور دستيابي به ارقام گندم بهاره پرمحصول تر از ارقام موجود در اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور كه واجد صفات مطلوبي نظير مقاومت به بيماريها و خوابيدگي نیز باشند و همچنين جهت شناسائي و ارزيابي منابع ژنتيكي با ارزش مراكز بين المللي جهت استفاده در دورگ گيريها و همكاريهاي متقابل بين المللي اين پروژه در قالب 6 آزمايش بين المللي در ایستگاه¬های تحقيقاتي ساری، گرگان ، گنبد و مغان بشرح زير به اجرا در آمد: 1- آزمايش 41ESWYT دريافتي از سيميت مكزيك داراي 50 ژنوتيپ گندم (با احتساب شاهد تیرگان) در قالب طرح آلفالاتيس در دو تكرار در گرگان به اجرا در آمد . 2- آزمايش 28HRWYT دريافتي از سيميت مكزيك داراي 50 ژنوتيپ با احتساب شاهد تیرگان در قالب طرح آلفالاتيس در دو تكرار درگرگان، ساری و مغان به اجرا در آمد . 3- آزمايش 3CWYT دريافتي از سيميت مكزيك داراي 50 ژنوتيپ با احتساب شاهد تیرگان در قالب طرح آلفالاتيس در دو تكرار در گرگان به اجرا در آمد . 4- آزمايش 53IBWSN شامل 284 لاين و رقم دريافتي از سيميت مكزيك، بصورت مشاهده ای در مغان، گرگان و ساری به اجرا در آمد . 5- آزمايش 38HRWSN شامل 156 لاين و رقم دريافتي از سيميت مكزيك، بصورت مشاهده ای در مغان، ساری و گرگان به اجرا در آمد . 6- آزمايش 15STEMRRSN شامل 210 لاين و رقم دريافتي از سيميت مكزيك و بدون تكرار بود. این آزمایش در ایستگاه گرگان و مغان به اجرا در آمد. در آزمایشات تکرار دار در هر آزمايش عملكرد دانه پس از برداشت بطور جداگانه توزين و تجزيه آماري بر روي عملكرد دانه با استفاده از موازين طرح¬هاي آماري مربوطه انجام گرفت. ارقامي كه نسبت به شاهد آزمايشات برتري نشان دادند و واجد صفات مطلوب زراعی و تحمل به بیماریها بودند برای ارزیابی بیشتر درآزمايشات پيشرفته تر انتخاب شدند. اندازه پلات در آزمايش تكراردار و در آزمايشهای بدون تكرار بترتیب 6/3 و 2/1 متر مربع بود. در نهایت از آزمایشات فوق به ترتیب 10 ،13 ، 11 ، 38، 27 و 21 لاین و رقم برتر انتخاب و جهت بررسی های بیشتر به آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم شمال (23PRWYT-N00) هدایت گردید.
: In order to achieve new spring bread wheat cultivars more productive than the cultivars in the hot and humid climate of the north of the country, which have desirable traits such as resistance to diseases and lodging, and also determination of valuable plant genetic resources received from International centers to be used in crossing blocks and active contribution, this project were implemented including the following six nurseries in 2020-2021 cycle. 1-41ESWYT 2-28HRWYT 3-53IBWSN 4- 38HRWSN 5-15STEMRRSN 6-3CWYT In all replicated trials’ grain yield of each entry was weighted separately. Statisticall analysis were implemented on the collected data based on relevant statistical rules. High yielding Lines / Varieties, were selected for advance trials of next year. Plot size in replicated and observation nurseries were 3.6 m² and 1.2 m² respectively. Finaly based on Rank method 10, 13, 38, 27,21 and 11 superior lines/varietise were selected from 41ESWYT, 28HRWYT, 53IBWSN, 38HRWSN, 15STEMRRSN and 3CWYT trials respectively.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی