رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي صفات كمي ژنوتيپ هاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت مقدماتي منطقه گرم "


شماره شناسایی : 18874873
شماره مدرک : ۶۱۹۹۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : پورابوقداره، عليرضا
: زالي، حسن
: قلي پور، احمد
: مرزوقيان، اکبر
: کوهکن، شيرعلي
: خيرگو، معصومه
: براتي، علي
: حقيقي، عبدالعزيز
: جباري، مهدي
: پودينه، عباس
: نجمي اصل، محمدسعيد
عنوان اصلي : بررسي صفات كمي ژنوتيپ هاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت مقدماتي منطقه گرم
نام نخستين پديدآور : پورابوقداره، عليرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on quantitative traits of barley genotypes in preliminary yield trial in warm zone
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱۶۱۹۹۳
: شماره طرح : 0-03-03-086-990927
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو
: عملكرد دانه
: ارزیابی مقدماتي سراسري
خلاصه یا چکیده : در سال زراعی 99-1398، سطح زیر کشت جو آبی در کشور در حدود 691136 هکتار بوده که حدود 41 درصد از کل سطح زیر کشت جو کشور را تشکیل می ¬دهد. در این سال کل میزان تولید جو در کشور 3874733 تن برآورد شده که تولید آبی 58/67 و تولید دیم 41/32 درصد می باشد که در مقایسه با سال گذشته حدود 3 درصد در کشت آبی افزایش عملکرد داشته است. علت بالابودن سطح زیر کشت جو در ایران به برخورداری سازگاري وسيع اكولوژيكي، نیاز آبی کم و تحمل به خشكي، شوري و قليایی بودن خاك آن بر می¬گردد. سطح زیر کشت جو آبی در اقلیم گرم کشور در حدود 100 تا 110 هزار هکتار می باشد. طول دوره رشد کوتاه و تنش های خشکی و گرما از عمده ترین مشکلات موجود در این اقلیم می باشند که می توان با ارزیابی و انتخاب لاین های مناسب، تاثیرات سوء این تنش ها را به حداقل رساند. این پروژه در راستای همین هدف بوده و در این پروژه تعداد 107 لاین انتخابی از آزمایش مقایسه مشاهده¬ای سال زراعی 99-1398، در یک آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی سراسری در اهواز، داراب، زابل و گنبد برای انتخاب ژنوتیپ¬های برتر از شاهد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
: The aim of this study was to the selection of lines with the ideal quantitative traits and adapted to warm regions of Iran. For this prepose, a set of genotypes including 107 breeding genotypes along with four checks (Norooz / Sahra, Oxin, Nobahar, and WB-97-11) were investigated in a systematic experimental design (without any replication) at the four research stations in the warm zone of Iran (Ahvaz, Darab, Zabol, and Gonbad) during 2020-2021 cropping season. The average grain yields of investigated genotypes were compared using non-parametric statistics. Based on the results, 51 genotypes that showed better grain yield and other quantitative phenotypes were selected for further evaluation under irrigated conditions in the advanced barley yield trial (ABYTW) in the 2021-2022 year. The mean grain yield ranged from 1.41 to 4.81 t ha-1 with an average of 3.51 t ha-1 across all investigated genotypes. Furthermore, the average grain yield for selected genotypes was 4.11 t ha-1.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی