رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي و انتخاب بوته ها و لاينهاي داراي صفات مطلوب در توده هاي دورگ و نسل هاي در حال تفكيك جو (سال زراعي 1400-1399) "


شماره شناسایی : 18874871
شماره مدرک : ۶۱۹۹۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : قزويني، حبيب اله
: براتي، علي
: پورابوقداره، عليرضا
: اله حسني ينگجه ء، رامين
: قرباني گل، حسينعلي
: سرهنگي، محسن
عنوان اصلي : بررسي و انتخاب بوته ها و لاينهاي داراي صفات مطلوب در توده هاي دورگ و نسل هاي در حال تفكيك جو (سال زراعي 1400-1399)
نام نخستين پديدآور : قزويني، حبيب اله
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation and selection of plants and lines with desirable traits in barley hybrid populations and segregating generations (cropping season 1399-1400)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱۶۱۹۹۱
: شماره طرح : 2-03-03-106-991064
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو، تنوع، لاين، نسل هاي در حال تفكيك، گزينش، بالك تغيير شكل يافته
خلاصه یا چکیده : در اصلاح گياهان خودگشن ايجاد و بكارگيري تنوع بعنوان دست افزار كار انتخاب پيشنهاد شده است. تفكيك صفات در دورگ ها از نسل دوم شروع و تا چند سال ادامه مي يابد. در اين مرحله تركيبات متنوعي بين صفات پدري ومادري ظاهر مي شود، با بررسي تك تك بوته ها در مراحل مختلف رشد بوته هائي انتخاب مي شوند كه داراي خواص پرمحصولي و عاري از نقاط ضعف باشند. انجام اين انتخاب تا حصول لاين هاي خالص با صفات تثبيت شده ادامه مي يابد. در اين بررسي از تعداد 289 توده دورگ F2 ، تعداد 284 شماره، و ازتعداد 227 نسل F3 ، تعداد 218 شماره، ازتعداد 293 نسل F4 ، 289 شماره و از تعداد 273 فامیل F5 و F6-Fn بترتیب تعداد 279، 281 و 230 لاین برای ادامه بررسی در آزمايش های مشاهده ای(PBSN) اقلیم های سرد، معتدل و گرم کشور انتخاب شدند. روش انتخاب در توده هاي F2 ونسل F3 با استفاده از روش بالك تغيير شکل يافته بود ولی در نسل های F4 و F5 به روش پديگري مورد استفاده قرارگرفت .
: In this study, barley hybrid populations and segregating generations consist of 289 F2 hybrids, 227 F3 and 293 F4 generations and 273 F5 and F6- Fn families were evaluated using modified bulk method. In total, 284 F2’s, 218 F3’s, 289 plants of F4 were selected to be evaluated in the next generations in the following year. From 273 F5 and F6- Fn families, 279, 281 and 230 pure lines of were selected to be evaluated in the Preliminary Barley Screening Nurseries (PBSN) trials of cold, temperate and warm zone of Iranian the next year, respectively. Some important agronomic traits such as resistance to diseases and lodging, non-shattering rachila, good tillering, appropriate plant height and type, early maturity and seed health were used as criteria for single plant selection.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی