رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثرات تغيير اقليم بر روابط شدت، مدت و فراواني بارندگي در سه ايستگاه سينوپتيک شمال کشور "


شماره شناسایی : 18874831
شماره مدرک : ۶۱۹۸۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : کريمي، ولي اله
: ملکي، محمدعلي
: کياء، عيسي
عنوان اصلي : اثرات تغيير اقليم بر روابط شدت، مدت و فراواني بارندگي در سه ايستگاه سينوپتيک شمال کشور
نام نخستين پديدآور : کريمي، ولي اله
عنوان اصلي به زبان ديگر : Impact of Climate Change on Intensity- Duration –Frequency Relationships of three synoptic meteorological stations in north of Iran
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹۶۱۹۸۷
: شماره طرح : 2-60-29-020-990448
: سامانه سمپات
توصیفگر : شدت بارش، تغییر اقلیم، بابلسر، گراف بارش
خلاصه یا چکیده : وجود منحنی¬های شدت- مدت- فراوانی بارندگی یا روابط دیگری که بتواند شدت بارندگی را به ازای یک تداوم مشخص تعیین کند از ملزومات طراحی در هر پروژه هیدرولوژیکی است، چرا که سیل طراحی بر اساس رگبار طراحی بوده و رگبار نیز دارای تداوم معینی است که می¬بایست شدت آن مشخص گردد. پدیده تغییر اقلیم ناشی از گرم شدن کره زمین بر مقدار و به تبع آن شدت بارش¬ها در مناطق مختلف جغرافیایی تاثیرگذار است، لذا منحنی¬های شدت- مدت- فراوانی نیز متاثر از تغییرات اقلیمی خواهند بود. به منظور بررسی اثر گرم شدن کره زمین بر شدت بارندگی ها در ایستگاه سینوپتیک بابلسر، شدیدترین رگبار 10، 20، 30، 40، 50، 60، 90 دقیقه، 2، 4، 6، 9، 12، 18 و 24 ساعت هر سال از روی تمام رگبارهای رخ داده در آن سال استخراج گردید. دوره مورد مطالعه به دو بازه زمانی 26 ساله (1968-1993) و (1994-2019) تقسیم شد. سپس با استفاده از نرم افزار EasyFit و با آزمون نکویی برازش کولموگروف- اسمیرنوف برای هر یک از 28 سری داده¬ها، مقادیر شدت بارندگی برای دوره بازگشت¬های 2، 5، 10، 25، 50 و 100 ساله به دست آمد. نتایج نشان داد که شدت بارش های 10 و 20 دقیقه ای و 18 و 24 ساعته بازه زمانی دوم نسبت به بازه زمانی اول افزایش یافته در حالی که شدت بارش های 50، 60، 90 دقیقه ای و 2، 4، 6 و 9 ساعته کاهش یافته است. آزمونtجفتی انجام شده با نرم افزار SPSS روی پارامترهای دما نشان داد که در بازه زمانی دوم نسبت به زمانی اول افزایش دما رخ داده است. همچنین بر اساس آزمون من کندال انجام شده روی داده-های 52 ساله پارامترهای دما، روند صعودی مشاهده شد. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان نمود که تغییر اقلیم باعث افزایش شدت بارش های کوتاه مدت و بلند مدت و کاهش شدت رگبارهای میان مدت در ایستگاه سینوپتیک بابلسر شده است.
: Existence of Intensity-Duration-Frequency curves or other relations which can determine the rainfall intensity for certain duration is necessary for each hydrologic project. Design flood is estimated by design storm, and the storm must have certain duration and intensity. Climate changes caused by global warming effect on quantity and intensity of rainfall in all of various geographical regions, Then Intensity-Duration-Frequency curves are affected by climate changes. In order to study the effect of global warming on rainfall intensities of Babolsar Synoptic Meteorological station, the highest rainfall intensity with duration of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 minutes, 2, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 hours of each year were extracted from all storms happened in that year. Study time were divided in two parts, 1968 - 1993 and 1994-2019. By use of EasyFit Software and Kolmogorov- Smirnov Goodness of Fit for each 28 data series, Rainfall intensity values were estimated for all return periods of 2, 5, 10, 25, 50 and 100 years. Results show that rainfall intensities of 10, 20 minutes, 18 and 24 hours for 1994-2019 duration study increased comparing to 1968-1993 duration study while rainfall intensities of 50, 60, 90 minutes, 2, 4, 6 and 9 hours were decreased. T-Paired Test done by SPSS Software on temperature data showed that increase of last duration values comparing to first one. Based on Mann- Kendall Test which done on 52 years’ temperature parameters, ascending trend were observed. As a result, it can be said that the climate changes caused increase of short time and longtime rainfall intensities and reduce of middle time rainfall intensities of Babolsar Synoptic Meteorological Station.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی