رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي فنوتيپي و ژنتيکي شترهاي شيري با منشاء پاکستاني "


شماره شناسایی : 18874830
شماره مدرک : ۶۱۹۸۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : بيطرف ثاني، مرتضي
: حسيني، سيد احمد
: رودباري، زهرا
: اسماعيل خانيان، سعيد
: زارع هرفته، جواد
: اسدزاده، نادر
: شفيع نادري، علي
: جسوري، مهدي
: بناء بازي، محمدحسين
عنوان اصلي : ارزيابي فنوتيپي و ژنتيکي شترهاي شيري با منشاء پاکستاني
نام نخستين پديدآور : بيطرف ثاني، مرتضي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Phenotypic and genetic evaluation of dairy camels origin Pakistan
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹۶۱۹۸۵
: شماره طرح : 3-64-1352-025-000364
: سامانه سمپات
توصیفگر : شتر شیری
: ارزیابی تیپ
: زیست سنجه های بدنی
: مارکر ژنتیکی
: رشد
خلاصه یا چکیده : در شتر، داده‌های کمی در زمینه ویژگی های ریخت شناسی و ارزیابی تولید شیر وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف ارائه یک رویکرد عملی برای ارزیابی شترهای شیری بر اساس رکوردهای روز آزمون و سوابق مورفومتریک و داده‌های ژنومی و تولید حاشی های نر شیری گواهی شده هم از نظر تولید شیر و هم از نظر رشد بدن انجام شد. در مجموع 62 شتر شیری پاکستانی مورد ارزیابی قرار گرفتند و 4176 رکورد شیر روزانه ثبت شدند. تمام شتر ها هر کدام توسط سه نفر ماهر ارزیابی تیپ شدند که 100 امتیاز داشت. رکوردهای روز آزمون با استفاده از یک مدل رکوردهای تکرار شده ساده با دو اثر تصادفی تجزیه و تحلیل شد. همچنین مارکرهای کیت انتخاب ژنومی شتر به منظور تعیین ژنوتیپ 22 حاشی نر شترهای شیری استفاده شد. همچنین از 25 نفر شتر بومی کویر مرکزی ایران و 96 نمونه تعیین ژنوتیپ شده شترهای کویر مرکزی ایران استفاده شد. محدوده تولید شیر روزانه شترها، بین 1/0 تا 70/8 کیلوگرم برآورد شد. میانگین نمرات بدن 19/77 با دامنه تغییرات 19/80 – 19/74 بود. تولید شیر روزانه با نمره تیپ، همبستگی متوسطی داشت (27/0 + = r). علاوه بر این، دور پستان و دور شکم با تولید شیر در ارتباط بود. پهنای لگن، عمق و دور پستان در شترهای پاکستانی بزرگتر از شترهای بومی کویر مرکزی ایران بود (p < 0.05). میانگین نمره ارزیابی تیپ شترهای بومی ایران03/10 ± 12/57 و در شترهای با منشاء پاکستانی 31/12 ± 71/76 به دست آمد (p<0.05). تحلیل مؤلّفه اصلی زیست سنجه‌های بدنی نشان داد که شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای شیری با منشأ پاکستانی در دو دسته جداگانه قرار دارند. میزان آماره TajimaD در شترهای پاکستانی (18/0 +) حاکی از روابط خویشاوندی بیشتر نسبت به شترهای بومی (39/1+) بود. عدم تعادل ناشی از پیوستگی ژنها در بین مارکرهای شترهای پاکستانی بیشتر از شترهای بومی ایران بود هرچند این اختلاف اندک بود. آنالیز های ژنتیکی بر اساس مارکرهای تعیین ژنوتیپ شده، تمایز ژنتیکی شترهای شیری پاکستانی و شترهای بومی کویر مرکزی ایرانی را تایید کرد. از طرفی در مطالعه ارتباطی ژنومی مشخص شد که 25 درصد از مارکرهای کیت انتخاب ژنومی شتر که مربوط به صفات رشد بود، بین دو گروه شترهای شیری پاکستانی و شترهای بومی کویر مرکزی ایران اختلاف معنی داری داشتند. در انتها، 22 حاشی، با ارزیابی فنوتیپی صفت تولیدشیر و ارزیابی ژنومیکی صفت رشد، ارائه شدند. استفاده از داده‌های مورفومتریک و ارزیابی تیپ معیار مناسبی برای ارزیابی شترهای تک کوهانه برای صفت تولید شیر، در سیستم‌های باز می تواند باشد. از طرفی به دلیل اهمیت قوای جسمی و رشد بدن در تولید مثل طبیعی شتر نر، استفاده از مارکرهای انتخاب ژنومی شتر می تواند مؤثر باشد.
: In camels, there are few data on morphological characteristics and evaluation of milk production. The present study was carried out with the aim of providing a practical approach to evaluate dairy camels based on test day records, morphometric records, and genomic data. A total of 62 Pakistani dairy camels were evaluated and 4176 daily milk records were recorded in the months of February, March, April and May 2021. All camels were graded by three experts, each with 100 points. Test day records were analyzed using a simple repeated model with two random effects. Also, the markers of the genomic selection kit of camel were used to determine the genotype of 22 male camels. Also, 25 native camels of the central desert of Iran and 96 genotyped samples were used. The range of daily milk production was estimated between 0.1 and 8.70 kg. The average body Score was 77.19 with a range of changes of 74.19 - 80.19. Daily milk production had a moderate correlation with body Score (r = +0.27). In addition, chest and abdominal girth were correlated with milk production. Pin width, depth and udder circumference in Pakistani camels were larger than those in the central desert of Iran (p < 0.05). The average evaluation Score of native Iranian camels was 57.12 ± 10.03 and 71.76 ± 12.31 in Pakistani camels (p<0.05). The principal component analysis of physical parameters Showed that camels native to the central desert of Iran and dairy camels of Pakistan are in two separate clusters. The tajimad statistics in Pakistani camels (+0.18) indicated more kinship relations than native camels (+1.39). Linkage disequilibrium among the markers of Pakistani camels was more than that of native Iranian camels, although this difference was small. Genetic analyzes based on snps confirmed the genetic differentiation of Pakistani dairy camels and native camels of the central Iranian desert. On the other hand, using the genomic association study, it was found that 25% of the markers of the camel genomic Selection kit, had a significant difference between the two groups of Pakistani dairy camels and Iranian camels. At the end, 22 male calves were presented with phenotypic evaluation of milk production and genomic evaluation of growth traits. The using of morphometric data and body score evaluation can be a suitable criterion for evaluating dromedaries in extensive systems. On the other hand, due to the importance of physical strength and body growth in the natural reproduction of male camels, the use of camel genomic selection markers can be effective.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی