رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه لاين‏ هاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي منطقه سرد (سال زراعي 1400-1399) "


شماره شناسایی : 18874825
شماره مدرک : ۶۱۹۸۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : قزويني، حبيب اله
: محمدي، سليمان
: رضوي، سيدعليرضا
: قزويني، حبيب اله
: پورابوقداره، عليرضا
: پيروتي، کيوان
: نظيف، محمد
: قرباني گل، حسينعلي
: اله حسني ينگجه ء، رامين
عنوان اصلي : مطالعه لاين‏ هاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي منطقه سرد (سال زراعي 1400-1399)
نام نخستين پديدآور : قزويني، حبيب اله
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on barley lines in preliminary yield trial of cold zone (cropping season 1399-1400)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹۶۱۹۸۰
: شماره طرح : 0-03-03-117-991078
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو، سازگاري، پايداري عملكرد، آزمایش مقدماتی، منطقه سرد
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسی پایداری عملکرد و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط، در این بررسی 120 لاين و رقم جديد جو (با احتساب 4 شاهد شامل ارقام جلگه، بهمن و مهتاب و لاين‏ اميد بخش(CB-7-8 در سال زراعی 1400-1399 در قالب آزمايش مقايسه عملكرد یکنواخت مقدماتی منطقه سرد کشور در ايستگاه¬هاي کرج، جلگه رخ و میاندوآب مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به صفات تاريخ گلدهي، ميزان گسترش آلودگي¬هاي سفيدك، هلمونتوسپوريوم، ارتفاع بوته، درصد خوابيدگي، تاريخ رسيدن، وزن هزار دانه و عملكرد دانه و با استفاده از روش آماري غير پارامتري ميانگين رتبه (R) 17 لاين و رقم با سازگاری عمومی بالا جهت بررسی در کلیه ایستگاه های منطقه سرد کشور انتخاب شدند (آزمایش ABYT-1 ). جهت بررسی سازگاری¬های خصوصی ژنوتیپ¬ها در مناطق مختلف اقلیم سرد کشور سه آزمایش جداگانه در نظر گرفته شد. 17 لاین پیشرفته دارای سازگاری خصوصی در کرج جهت بررسی در یک آزمایش جداگانه انتخاب شدند. همچنین 17 لاین و رقم دارای سازگاری خصوصی در هر یک از ایستگاه های میاندوآب و همدان جهت تعیین سازگاری خصوصی این ژنوتیپ ها در ایستگاه های مورد ذکر انتخاب شدند و با توجه به مشابهت شرایط اقلیمی جلگه رخ و اردبیل از نظر سرمای شدید در این مناطق 17 لاین و رقم دارای سازگاری خصوصی در این ایستگاه¬ها برای ارزیابی در آزمایشات پیشرفته جلگه¬رخ و اردبیل انتخاب شدند. در بين لاين¬هاي مورد آزمايش لاين¬هاي شماره 28، 65، 8 و 41 به ترتيب با عملكردي برابر 261/8، 167/8، 995/7 و 822/7 تن در هكتار داراي بيشترين عملكرد دانه بودند.
: In order to determine the yield stability and genotype × environment interactions, this project was conducted to study on quantitative traits of 120 barley lines/varieties (including four local controls Jolge, Bahman, Mahtab and promising line CB-97-8) in a preliminary yield trial (PBYT). This experiment was planted in three stations of cold regions including Karaj, Jolge Rokh and Miandoab in 2020-2021. Genotypes were planted in a single plot without any replication but controls were replicated in the intervals of each five plots. Based on grain yield average, superiority to the controls as well as using non-parametric stability parameters such as mean rank of the yield in different locations (R) and also good agronomic traits such as cold tolerance, early maturity, resistance to leaf diseases and lodging 17 genotypes with general adaptability were chosen to be retested in the Cold zone’s Advanced Barley Yield Trial in the following cropping season in all stations (ABYT-1). Genotypes with good performance in only one station supposed to have specific adaptability and were selected to be retested in the Cold zone’s Advanced Barley Yield Trial in the same location or stations with a similar climate (ABYT-2). Among genotypes tested, genotypes No. 28, 65, 8 and 41 with grain yields of 8.261, 8.167, 7.995 and 7.822 t/ha, respectively, had the highest grain yields in the experiment.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی