رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي کارايي علف‏کش جديد بوتوکسي اتيل استر (تري‌کلوپير EC 48%) در مديريت علف‌هرز كاتوس (Cynanchum acutum) "


شماره شناسایی : 18874777
شماره مدرک : ۶۱۹۶۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : ميقاني، فريبا
: ميقاني، فريبا
: جعفري ندوشن، علي
: کرمي نژاد، محمدرضا
: فرهنگي، سيدوحيد
: جباري نيک، سعيد
عنوان اصلي : بررسي کارايي علف‏کش جديد بوتوکسي اتيل استر (تري‌کلوپير EC 48%) در مديريت علف‌هرز كاتوس (Cynanchum acutum)
نام نخستين پديدآور : ميقاني، فريبا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of efficacy of new herbicides Butoxy Ethyl Ester (Triclopyr EC 48%) in Cynanchum acutum management
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵۶۱۹۶۰
: شماره طرح : 04-16-16-014-000085
: سامانه سمپات
توصیفگر : کاتوس، علف‌‌كش، علف‌هرز چندساله
خلاصه یا چکیده : درخواست ثبت علف‌كش‏ پس‌رویشی جدید تری‌کلوپیر (بوتوکسی‌اتیل‌استر EC 48 درصد) برای کنترل کاتوس، از سوی شرکت "آرمان فروغ پارس" به سازمان حفظ نباتات کشور برای طی مراحل قانونی ارائه شد. دوز درخواستی سازمان حفظ نباتات برای ثبت این علف‌کش، 7/2 لیتر در هکتار می باشد. آزمايشي طي بهار 1400 الی 1401 در آبیک، تاکستان و یزد به ترتیب در باغ سیب، انگور و پسته در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با 12 تيمار و 3 تكرار اجرا شد. تیمارهای علف‌کش که در مرحله 15 الی 20 سانتی‌متری کاتوس اعمال شدند، عبارت بودند از: 1 و 2) 2 و 3 بار سمپاشی با رانداپ (گليفوزيت SL41 درصد) 6 ليتر در هکتار+سولفات آمونیوم 8 کیلوگرم در هکتار، تیمار 3 و 4 و 5) 1 و 2 و 3 بار سمپاشی با گارلون EC) 62 درصد) 2 ليتر در هکتار، تیمار 6 و 7 و 8) 1 و 2 و 3 بار سمپاشی با تری‌کلوپیر (بوتوکسی‌اتیل‌استر EC 48 درصد) 2 لیتر در هکتار، تیمار 9 و 10 و 11) 1 و 2 و 3 بار سمپاشی با تری‌کلوپیر (بوتوکسی‌اتیل‌استر EC 48 درصد) 7/2 لیتر در هکتار، تیمار 12) شاهد بدون کنترل کاتوس. ارزیابی‌ها یک‌ماه پس از هر بار سمپاشی انجام ‌شد. برای تیمارهای شامل صرفا 1 بار سمپاشی، ارزیابی‌ها به فواصل 1، 2 و 3 ماه پس از همان سمپاشی اول انجام می‌شد تا دوام تیمارهای علف‌کش در کنترل کاتوس ارزیابی شود. برای تیمارهای شامل صرفا دو بار سمپاشی نیز ارزیابی‌ها به فواصل 1 و 2 ماه پس از سمپاشی دوم انجام می‌شد تا دوام تیمار علف‌کش در کنترل کاتوس ارزیابی شود. تکرار هر سمپاشی پس از رشد مجدد کاتوس و رسیدن دوباره به مرحله 15 الی 20 سانتی‌متری کاتوس انجام شد. يادداشت‏برداري‏ها که با استفاده از کوآدراتهای 5/0 در 5/0 متری انجام گرفت، عبارت بودند از: شمارش تعداد اندامهای هوایی كاتوس یک ماه پس از هر بار سمپاشی و تعيين وزن خشك اندامهای هوایی یک ماه پس از سومین (آخرین) سمپاشی. آناليز واريانس داده‌ها با نرم افزار SAS و مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون دانكن انجام شد. نتایج نشان داد که: 1) ) بهترین تیمارهای علف¬کش برای کنترل کاتوس، سه بار سمپاشی با: بوتوکسی‌اتیل‌استر 2 و 7/2 لیتر در هکتار، گلیفوزیت 6 ليتر در هکتار +سولفات آمونيوم 8 كيلوگرم در هکتار و گارلون 2 ليتر در هکتار با توانایی بیش از 85 درصد کاهش تراکم و وزن خشک کاتوس بود، 2) هر چند یکبار سمپاشی با تمام علف‌کشهای مورد بررسی، منجر به کاهش بیش از 85 درصدی تراکم و وزن خشک کاتوس شد، اما در هر سه منطقه، در صورت عدم تکرار سمپاشی، کارایی تیمارهای علف‌کش، کاهش چشمگیری نشان داد. بنابراین، یکبار سمپاشی با هر یک از تیمارهای علف‌کش، کارایی قابل قبولی در کنترل کاتوس (هم کاهش تراکم و هم وزن خشک) ندارد و تکرار سمپاشی با هدف کنترل رضایت بخش کاتوس، توصیه و تاکید می‌شود، 3) در مجموع، بر اساس نتایج بررسی حاضر، علف‌کش جدید بوتوکسی‌اتیل‌استر با توجه به کارایی مناسب و مطلوب در کنترل کاتوس، قابل توصیه است. در اغلب موارد کارایی سه بار سمپاشی با دوز 2 لیتر در هکتار آن مشابه 7/2 لیتر در هکتار بود. بنابراین، سه بار سمپاشی با بوتوکسی‌اتیل‌استر 7/2 لیتر در هکتار (در مناطق با آلودگی شدید به کاتوس) و 2 لیتر در هکتار (در مناطق با آلودگی کم به کاتوس) در مرحله 15 الی 20 سانتی‌متری کاتوس توصیه می‌شود.
: In a random complete block design with 3 replications and 12 treatments, various herbicide treatments were tested against swallowort (Cynanchum acutum) in Abyek, Takistan, and Yazd. Treatments included: 2, and 3 times spraying with glyphosate (41% SL) plus 8 kg/ha ammonium sulphate 6 L/ha; 1, 2, and 3 times spraying with Gralon (62% EC) 2 L/ha; 1, 2, and 3 times spraying with Buthoxy Ehyl Ester (Triclopyr 48% EC) 2 and 2.7 L/ha. The results showed that 3 times spraying with Rounup 6L/ha, 3 times spraying with Gralon 2 L/ha; 3 times spraying with Buthoxy Ehyl Ester 2 and 2.7 L/ha.provided the highest efficacy in reducing C. acutum density and biomass relative to non-treated control. These herbicide treatments caused more than 80 % loss in Swallow- wort density and biomass. Remarkably, these herbicide treatments could not provide acceptable efficacy in C. acutum control when they were applied only one time. Overall, the results indicated that these herbicides have to be repeated 2 or 3 times for improving C. acutum management and decreasing this invasive weed damage.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی