رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اکولوژيک جامعه فيتوپلانکتون، زئوپلانکتون و شانه داران درياي خزر در سواحل گيلان و ارتباط آن با کاهش صيد ماهيان کفال و سفيد "


شماره شناسایی : 18874774
شماره مدرک : ۶۱۹۵۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : باقري جونقاني، سيامک
: صياد بوراني، محمد
: کيابي، بهرام
: پوراسدي، ساناز
: سبک آراء، جليل
: روحي، ابوالقاسم
: خطيب حقيقي، سپيده
: قانع ساسانسرائي، احمد
: ميرزاجاني، عليرضا
: خدامي، شراره
: محسن پورآبکنار، حجت اله
: باغبان اوبري، ربيع
: داداي قندي، عظمت
: افشارچي، محمدحسن
: زحمت کش مياندهي، يعقوب علي
: صيادرحيم، مصطفي
: عابديني، علي
عنوان اصلي : بررسي اکولوژيک جامعه فيتوپلانکتون، زئوپلانکتون و شانه داران درياي خزر در سواحل گيلان و ارتباط آن با کاهش صيد ماهيان کفال و سفيد
نام نخستين پديدآور : باقري جونقاني، سيامک
عنوان اصلي به زبان ديگر : An ecological study of phytoplankton, zooplankton and ctenophores community in the Caspian Sea, off Guilan and its relationship with the reduction of Mugil and Kutum fish catch
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵۶۱۹۵۷
: شماره طرح : 24-73-12-036-990978
: سامانه سمپات
توصیفگر : پلانکتون
: شانه دار
: بنتوز
: ماهی سفید
: کفال
: فراوانی
: دریای خزر
شماره ثبت : ۴۷۵۱
خلاصه یا چکیده : هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات ساختار جامعه پلانکتون، شانه دار و کفزیان در جنوب غربی دریای خزر و ارتباط آن با کاهش صید ماهیان سفید و کفال است. مطالعه حاضر در چهار منطقه لیسار، بندرانزلی، سفیدرود و چابکسر در3 ایستگاه شامل اعماق 5، 10 و 20 متر در سال 1400- 1399 انجام شد. در این بررسی تعداد 48 جنس و گونه از گروه های فیتوپلانکتونی اکروفیتا، کلروفیتا، سیانوفیتا، داینوفلاژلاتا و اوگلنوفیتا شناسایی شدند. اکروفیتا با بیش از 80 درصد از فراوانی جامعه فیتوپلانکتون را به خود اختصاص داد. بعد از اکروفیتا شاخه سیانوفیتا دومین گروه، با میزان فراوانی 11 درصد غالب فیتوپلانکتون دریا بوده است. بیشترین تراکم فیتوپلانکتون در سواحل انزلی و اعماق کمتر از 5 متر مشاهده شد. در این مطالعه غالب گروه طولی شانه داران گروه های باطول کمتر از 5 میلیمتر یعنی مرحله لاروی شانه دار را تشکیل داده اند که میزان آن 85 درصد توده جمعیت شانه دار را شامل می شود. میانگین فراوانی سالانه شانه دار از 560 به 141 عدد در متر مکعب به ترتیب در سال های 1392 و 1400 کاهش یافت. الگوی تراکم شانه داران در جنوب دریای خزر از فصل بهار افزایشی بوده و در تابستان به بیشترین میزان می رسد. پراکنش شانه داران از عمق 5 متر به سمت عمق 20 متر افزایشی بود. شانه دار B. ovata برای اولین بار در سال 1398 گزارش شد، براساس نتایج ، پراکنش این شانه دار در سواحل گیلان روند افزایشی داشته است. یافته ها نشان داد، دمای آب، میزان شوری و تراکم مواد غذائی از مهمترین پارامترهای محیطی در پراکنش و اندازه طولی شانه دار بود. کاهش در تنوع گونه های زئوپلانکتون بعد از سال 1379 مشاهده شد و تا سال 1392 ادامه یافته است، در مطالعه سال 1400- 1399 افزایش تعداد گونه های بومی کلادوسرا از دو گونه به چهار گونه و کوپه پودا از یک گونه به سه گونه مشاهده شد. یافته ها نشان داد، فراوانی زئوپلانکتون در مقایسه با دهه گذشته 3 برابر افزایش داشت و میزان آن از 23500 به 70000 عدد در متر مکعب رسید. غالب گونه زئوپلانکتون دریا A. tonsa بود. مطالعه حاضر نشان داد، میانگین فراوانی کفزیان 180 عدد در متر مربع بوده که در مقایسه با سال 1387 (400 عدد در متر مربع) بیشتر از نصف در سواحل گیلان کاهش یافته است. زیتوده کفزیان در سواحل گیلان متاثر از صدف دو کفه ای Cerastoderma glucaum بوده که بیشتر در اعماق 5 و 10 متر حضور داشته است. بطور کلی براساس یافته های این مطالعه؛ افزایش تنوع و فراوانی گونه های فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون به تغییرات دمای آب و شوری، افزایش غلظت نوترینت ها، حضورگونه های غیر بومی همانندB.ovata می تواند ارتباط داشته باشد. لذا افزایش تراکم فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون و ماکروجلبک ها نشان دهنده وفورغذا برای ماهیان پلانکتون خوار و دتریت خوار می باشد و اقلام غذایی خورده شده توسط گونه های کفال ماهیان و بچه ماهیان سفید در سال های 1399 و 1400 دلالت بر تغذیه این ماهیان از دتریت های منشا گیاهی در بستر و در توده آب در سواحل گیلان را داشت. همچنین کاهش فراوانی کفزیان بستر دریا به ویژه صدف glucaum C. در سواحل گیلان ارتباط با کاهش صید ماهی سفید داشته و مطالعات کاهش شدت تغذیه ماهی سفید از صدف دو کفه ای را نشان داده است.
: The aim of this study was to investigate the changes in the structure of the plankton, ctenophore and benthic community in the southwestern Caspian Sea and its relationship with the reduction of kutum and mullet fishing. The present study was conducted in four regions of Lisar, Bandar Anzali, Sefidroud and Chabaksar in 3 stations including depths of 5, 10 and 20 m in 2020-2021. In this study, 48 phytoplankton groups including achrophyta, chlorophyta, cyanophyta, dinoflagellate and euglenophyta were identified. The achrophyta accounted for more than 80% of the phytoplankton abundace. After achrophyta, the second group of cyanophyta, with a abundance of 11%, was the dominant phytoplankton in the sea. The highest density of phytoplankton was observed in the Anzali coasts and depths less than 5 m. Most of the length group of ctenophore are groups less than 5 mm, the larval stage of the ctenophore, which accounts for 85% of the bulk of the ctenophore population. The average annual frequency of ctenophore decreased from 560 ind.m-3 to 141 ind.m-3 in 2013 and 2021, respectively. The pattern of ctenophore density in the southern Caspian Sea has been increasing since spring and reaches its maximum in summer. The distribution of ctenophore increased from a depth of 5 to 20 m. Beroe ovata was first reported in 2019, based on the results, the B. ovata distribution in the coast of Guilan has increased. The results showed that water temperature, salinity and nutrient density were the most important environmental parameters in the distribution and length size of the ctenophore. A decrease in the diversity of zooplankton species was observed after 2000 and has continued until 2013. In the study of 2020-2021, an increase in the number of native species of Claducera from two species to four species and Copepoda from one species to three species was observed. The findings showed that the abundance of zooplankton tripled compared to the previous decade and its amount increased from 23,500 to 70,000 ind.m-3. The predominant species of zooplankton was A. tonsa. The zooplankton distribution decreased from a depth of 5 to 20 m. The present study showed that the average frequency of benthos was 180 ind.m-2, which has decreased by more than half in the coasts of Guilan compared to 2008 (400 ind.m-2). The benthic biomass on the shores of Guilan was affected by the bivalvia Cerastoderma glucaum, which was mostly present at 5 and 10 depth m. In general, based on the findings of this study; Increasing the diversity and abundance of phytoplankton and zooplankton species can be related to changes in water temperature and salinity, increasing the concentration of nutrients, the presence of non-native species such as B.ovata. Therefore, increasing the density of phytoplankton, zooplankton and macrophyta indicates abundance of food for planktivores and detritus-eating fish, and food items eaten by mullet and juvenile kutum in 2020 and 2021 indicate the feeding of these fish from plant-based detritus in bottom and water bulk in the shores of Guilan. Also, the decrease in the frequency of seabed benthos, especially C. glucaum in the coasts of Guilan, has been associated with a decrease in kutum fishing, and the studies have shown a decrease in the intensity of kutum feeding.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور- تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور ۴۷۵۱۴۵۸۹ سموجود‭‬
نظرسنجی