رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر بلوک هاي خوراک کامل بر مبناي بوته توت فرنگي و کاه نخود بر عملکرد، قابليت هضم و فراسنجه هاي شکمبه ايي گوساله هاي نر پرواري. "


شماره شناسایی : 18874771
شماره مدرک : ۶۱۹۵۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : ابن عباسي، رحمن
: فضائلي، حسن
: حسامي، مادح
: صالحي، صالح
: بهمني، حميدرضا
: فراستي، سيروس
: رخزاد، بابک
عنوان اصلي : اثر بلوک هاي خوراک کامل بر مبناي بوته توت فرنگي و کاه نخود بر عملکرد، قابليت هضم و فراسنجه هاي شکمبه ايي گوساله هاي نر پرواري.
نام نخستين پديدآور : ابن عباسي، رحمن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Effect of complete feeding blocks, is made based on strawberry bushed and chickpea straw on performance, digestibility and rumen parameters of fattening male calves.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵۶۱۹۵۴
: شماره طرح : 24-53-13-009-980172
: سامانه سمپات
توصیفگر : بلوک خوراک کامل، بوته توت فرنگی، کاه نخود، عملکر پروار، قابلیت هضم، گوساله پرواری
خلاصه یا چکیده : این پژوهش بر روی تعداد 18راس گوساله نر سیمینتال با ميانگين وزن 38/15±285/16 كيلوگرم درقالب طرح کاملا تصادفی با سه جیره غذایی و شش تکرار طی دوره پروار4 ماهه انجام شد. جیره‌های آزمایشی شامل: 1) بلوک خوارک کامل بر اساس علوفه رایج (شاهد)، 2) بلوک خوراک کامل حاوی بوته توت فرنگی، 3) بلوک خوراک کامل حاوی کاه نخود بود. خوراک¬هابه صورت کامل مخلوط و حاوی 30 درصد علوفه و 70 درصد کنسانتره بود و از لحاظ انرژی و پروتئین نیز یکسان بودند. میانگین ضریب تبدیل غذایی، وزن بدن و افزایش وزن روزانه برای هر سه تیمار مشابه واختلاف معنی داری بین آن¬ها مشاهده نشد(P>0.05) اما مصرف ماده خشک تحت تاثیر جیره¬های آزمایشی قرار گرفت(P<0.05). میانگین قابلیت هضم ماده خشك و مواد مغذی اختلاف معنی داری را نشان نداد(P>0.05). قیمت تمام شده هر کیلوگرم بلوک خوراک کامل جیره های غذایی برای جیره های 2 و 3 به ترتیب 155382 و 157872 ریال که 19/92 و 18/7 درصد کم تر از جیره شاهد بود و سبب کاهش هزینه تولید به ازاء هرکیلو افزایش وزن گردید. نتایج نشان داد که می¬توان از بوته توت فرنگی به نسبت 25 درصد وکاه نخود نیز به نسبت 25 درصد در جیره غذایی گوساله پرواری به¬ صورت بلوک کامل خوراکی استفاده کرد.
: This study was performed on 18 male Simmental calves with an average weight of 285.16 ± 38.15 kg in a completely randomized design with three diets and six replications during a 4-month feeding period. Experimental diets included: 1) Whole food block based on common forage (control), 2) Whole feed block containing strawberry plant, 3) Whole feed block containing chickpea straw. The feeds were completely mixed and contained 30% forage and 70% concentrate and were the same in terms of energy and protein. Mean food conversion ratio, body weight, and daily weight gain for all three similar treatments, and no significant difference between them was observed (P> 0.05) but dry matter intake was affected by experimental diets (P <0.05). Mean dry matter and nutrient digestibility did not show a significant difference (P> 0.05). The cost price per kilogram of complete feed block of diets for 2 and 3 diets was 155382 and 157872 Rials, respectively, which was 19.92 and 18.7% lower than the control diet and caused a decrease in production cost per kilogram of weight gain. The results showed that strawberry plants with 25% and chickpea straw with 25% can be used in the diet of fattening calves as a complete food block.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی