رکورد قبلیرکورد بعدی

" تلاقي بين ژنوتيپ هاي نخود فرنگي و تشکيل جمعيت پايه "


شماره شناسایی : 18874757
شماره مدرک : ۶۱۹۴۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : قنبري، علي اکبر
: ايرانشاهي، محمد
: سلطاني برآفتابي، ناهيد
عنوان اصلي : تلاقي بين ژنوتيپ هاي نخود فرنگي و تشکيل جمعيت پايه
نام نخستين پديدآور : قنبري، علي اکبر
عنوان اصلي به زبان ديگر : Hybridization between pea (Pisum sativum L.) genotypes and formation of initial population
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲۶۱۹۴۴
: شماره طرح : 2-03-03-038-990532
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارزیابی، تلاقی، تنوع، نخود فرنگی
خلاصه یا چکیده : نخود فرنگی یا نخود سبز (Pisum sativum L.) دارای ارزش غذایی زیادی است که معمولاً به¬صورت مستقیم مصرف شده و در صنایع کنسروسازی نیز مصرف فراوان دارد. تاکنون هیچ رقمی از آن در ایران اصلاح و معرفی نشده و تمام ارقام موجود وارداتی هستند. بنابراین، به¬منظور ايجاد تنوع ژنتيکي و تشکيل جمعيت پايه اصلاحي و دستيابي به ارقام پرمحصول و بازارپسند و مناسب برای مصارف تازه خوری و کنسروی، تلاقی بین ارقام تجاری موجود انجام شد. در سال اول، بذور 31 لاین و رقم نخود فرنگی در بلوک¬هاي تلاقی در دو تاريخ کاشت متفاوت کشت شدند. در زمان گلدهي، تلاقي¬هاي ساده (سينگل کراس) بين والدين انجام شد. پس از پايان فصل تلاقی، غلاف¬هاي ايجاد شده از تلاقی¬ها به¬صورت جداگانه برداشت شد. تعداد تلاقی موفق منجر به تشکیل غلاف سالم 247 تلاقی و تعداد بذر سالم 656 عدد بود. در سال دوم، بذور حاصل از تلاقي سال اول روي خطوطي به طول یک متر کشت شد. ضمن ارزيابي نتاج حاصل از بذور F1، اقدام به تکثير بذر و تهيه جمعيت پايه F2 شد. تعداد 125 جمعیت برای بررسی در نسل در حال تفرق F2 انتخاب و نگهداری شد.
: Peas or green pea (Pisum sativum L.) has a high nutritional value, which is usually consumed directly and is also widely used in the canning industry. So far, all available pea cultivars in Iran are imported. In order to create a genetic diversity and develop a breeding basic population to achieve high-yielding and marketable cultivars suitable for fresh and canned consumption, crossing blocks was made among existing commercial cultivars. In the first year, the seeds of 31 pea lines and cultivars were planted in crossing blocks in two different sowing dates. During flowering, simple crosses (single cross) were performed among the parents. At the end of the cross-breeding season, the pods formed from the crosses were separately harvested. The number of successful crosses led to healthy seed formation was 247 crosses and the number of healthy seeds was 656. The seeds were stored for F1 generation evaluation. In the second year, the seeds were planted on one-meter-long lines. While evaluating the results of F1 seeds, the seeds were propagated and the basic population of F2 was obtained. A total of 125 populations were selected and maintained for study in the F2 segregating generation.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تلاقي بين ژنوتيپ هاي نخود فرنگي و تشکيل جمعيت پايه
61944.pdf
گزارشات نهایی
متن
application/octet-stream
672.27 KB
85
85
نظرسنجی