رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي و تلاقي ارقام و لاين هاي والدي جو و دورگ هاي F1 در بلوك هاي دورگ گيري زمستانه (سال زراعي 1400-1399) "


شماره شناسایی : 18874756
شماره مدرک : ۶۱۹۴۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : قزويني، حبيب اله
: براتي، علي
: پورابوقداره، عليرضا
: قرباني گل، حسينعلي
: اله حسني ينگجه ء، رامين
: سرهنگي، محسن
عنوان اصلي : بررسي و تلاقي ارقام و لاين هاي والدي جو و دورگ هاي F1 در بلوك هاي دورگ گيري زمستانه (سال زراعي 1400-1399)
نام نخستين پديدآور : قزويني، حبيب اله
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study and hybridization of parental barley lines/cultivars and F1 hybrids in winter crossing block (cropping season 1399-1400)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲۶۱۹۴۳
: شماره طرح : 2-03-03-110-991071
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو ، بلوک دورگ گیری زمستانه، دورگ های F1 ، ارقام و لاين هاي والدی
خلاصه یا چکیده : در اين بررسي از تعداد 200 لاين و رقم از منابع مختلف در كرج در بلوك هاي دورگ گيري به منظور ايجاد تنوع ژنتيكي جهت فراهم نمودن امكان انتخاب لاين هاي پرمحصول كه داراي صفات مطلوب (تحمل به خشكي، سرما، شوري و زودرسي، مقاومت به خوابيدگي و امراض و غيره) باشند، استفاده گرديد. از تعداد 100 برنامه تلاقي انجام شده در کرج 77 هیبرید ساده بدست آمد که در سال بعد در نسل F1 مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین در اين بررسی روي 38 شماره از بوته های F1 كراس هاي جدیدي بصورت تاپ كراس به منظور اهداف تكميلي انجام شد که در نتیجه 32 تلاقی مرکب از این تلاقی ها حاصل گردید. بذور تعداد 82 شماره نسل اول (F1) تلاقی های ساده و 23 شماره تلاقی مرکب حاصل از برنامه كراس سال 99-1398 در ايستگاه كرج بررسی و تعداد 81 تلاقی ساده و 23 تلاقی مرکب بصورت بالك برداشت گرديدند و در مجموع 104 شماره نسل F2 براي كشت در ایستگاه های کرج، میاندوآب و جلگه رخ در اقلیم سرد در سال بعد حاصل شد. توده ها و نسل های حاصل از تلاقی های مذکور جهت انتخاب لابن های حایز صفات مطلوب مورد ارزیابی و استفاده قرار خواهند گرفت.
: In this study, 200 lines/varieties from different sources including lines/varieties from Iranian barley breeding program and international barley germplasm were evaluated and used as parents in the crossing blocks in Karaj during 2020– 2021 cropping season. Based on objectives of the study such as cold, drought and salinity tolerance, and early maturity, lodging resistances as well as diseases resistance etc. 100 single crosses were made from which 77 hybrids were produced that will be evaluated in F1 generation next year. Also, 38 top-crosses were made from which 32 hybrids were produced that will be evaluated in F1 generation next year. Eighty-two single cross hybrids (F1) and 23 top-crosses produced in the previous cropping season (year 2019-2020) were studied in Karaj and from which 82 single crosses and 23 top-crosses were bulked separately in order to be sown and screened in the next cropping season (20209-2021). In total, 104 F2 populations will be evaluated in Karaj, Miandoab and Jolge Rokh research stations.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی