رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي و انتخاب در جمعيت¬هاي در حال تفکيک F2-F3 لوبيا سبز "


شماره شناسایی : 18874755
شماره مدرک : ۶۱۹۴۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : قنبري، علي اکبر
: ايرانشاهي، محمد
: سلطاني برآفتابي، ناهيد
عنوان اصلي : ارزيابي و انتخاب در جمعيت¬هاي در حال تفکيک F2-F3 لوبيا سبز
نام نخستين پديدآور : قنبري، علي اکبر
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation and selection in the F2-F3 segregation populations of green beans
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲۶۱۹۴۲
: شماره طرح : 2-03-03-023-990329
: سامانه سمپات
توصیفگر : بالک تک غلاف، جمعیت، گزینش، لوبیا سبز
خلاصه یا چکیده : برای ارزیابی نتاج حاصل از تلاقی ساده بین ژنوتیپ¬های لوبیا سبز بر اساس بازارپسندی غلاف (شکل، رنگ، اندازه، تردی و طعم)، این آزمایش در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اجرا شد. در سال 1399، تعداد 37 جمعیت نسل F2 لوبیا سبز ارزیابی شد. والدین این تلاقی‌ها بر اساس عملکرد غلاف سبز و بازارپسندی غلاف انتخاب شده‌ بودند. روش گزینش به صورت بالک تغییر یافته (بر اساس انتخاب تک غلاف) بود. از هر بوته، یک غلاف برتر برداشت و بذور مربوط به هر جمعیت باهم مخلوط شده و جهت ارزیابی در نسل F3 نگهداری شد. در سال 1400، بذور حاصل از غلاف¬های برداشت شده مربوط به هر جمعیت از سال اول (37 جمعیت) کشت شدند و براساس روش بالک تغییر یافته، یک غلاف برتر از هر بوته برداشت و بذور مربوط به هر جمعیت باهم مخلوط شده و جهت ارزیابی در نسل F4 در انبار نگهداری شد.
: To evaluate progenies of simple cross-breeding between green bean genotypes based on pod marketing (shape, color, size, crispness and taste), this experiment was performed at the Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. In 2020, 37 populations of F2 generation were evaluated. The parents of these crosses were selected based on green pod yield and pod marketing. The selection method was modified bulk (based on single pod selection). From each plant, a superior pod was harvested and the seeds of each population were mixed and kept for evaluation in F3 generation. In 2021, the seeds from the pods harvested for each population from the first year (37 populations) were planted and according to the modified bulk method, a superior pod from each plant was harvested and the seeds from each population were mixed together and stored for assessment in F4 generation.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی