رکورد قبلیرکورد بعدی

" القاي هاپلوييدي برون شيشه اي به واسطه مهندسي هيستون سانترومري ( CENH3) در گوجه فرنگي "


شماره شناسایی : 18874754
شماره مدرک : ۶۱۹۴۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : عنايتي شريعت پناهي، مهران
: محسن پور، مطهره
: آزادي، پژمان
: نيازيان، محسن
عنوان اصلي : القاي هاپلوييدي برون شيشه اي به واسطه مهندسي هيستون سانترومري ( CENH3) در گوجه فرنگي
نام نخستين پديدآور : عنايتي شريعت پناهي، مهران
عنوان اصلي به زبان ديگر : In vivo CENH3-mediated haploidy induction in tomato
وضعیت انتشار : کرج: پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲۶۱۹۴۱
: شماره طرح : 17-05-05-029-09451-961319
: سامانه سمپات
توصیفگر : برون شیشه ای، گوجه فرنگي، والد القاگر، هاپلوئید، هیستون سانترومری
خلاصه یا چکیده : ايجاد گیاهان هاپلویید در توسعه ارقام هيبريد ارزشمند بوده و برای تولید لاین‌های خالص هموزیگوس از طریق دابلدهاپلوئیدی موثر خواهند بود. در اين پژوهش جهت ایجاد والد القاء کننده هاپلوئیدی توالي ژن CENH3 گوجهفرنگی بررسي و مهندسي آن انجام شد. پس از آناليزهاي بيوانفورماتيک، جهش‌های موثر جهت ایجاد تغییر در ناحیه HFD (Histone-Fold Domain) شناسایی شدند. چند ناحيه هدف‌گيري متفاوت، از ژن CENH3 انتخاب و جهت ویرایش هدفمند ژن با روش CRISPR-nCas9CDA (nCas9 متصل به سيتيدين دِآميناز) براي طراحي gRNAي هدفگيري کننده مورد استفاده قرار گرفت. بين سازه‌هاي طراحي شده، انتقال سازه‌اي که حاوي gRNAي هدف گيري کننده براي اسيدآمينه‌هاي معادل A127 و E128 ژن CENH3 آرابيدوپسيس در گوجه فرنگي بودند، منجر به ايجاد ريزنمونه‌هاي باززا شد. انتظار بر اين است در تلاقی، کروموزوم‌های والد القاگر هاپلوئیدی با سانترومر هیستونی جهش‌یافته توانایی رقابت با کروموزوم‌های تیپ وحشی را نداشته و تنها کروموزوم‌های والد تیپ وحشی به نتاج انتقال يابند که منجر به ایجاد هاپلوئیدی از طریق بذر در گوجه‌فرنگی شده و پاسخ ناپذیری سیستم درون شیشه‌ای را مرتفع کند.
: Production of haploid plants is valuable in the development of hybrid cultivars and will be effective for the production of pure homozygous lines through doubled haploidy. In this research, in order to create a haploid inducer parent, the tomato CENH3 gene sequence was studied and engineered. After bioinformatics analyses, effective mutations were identified to cause changes in the HFD (Histone-Fold Domain) region. Several different targeting regions were selected from CENH3 gene and used for targeted gene editing using CRISPR-nCas9CDA method (nCas9 linked to cytidine deaminase) to design targeting gRNA. Among the designed constructs, the transfer of the construct containing the targeting gRNA for the corresponding amino acids A127 and E128 of CENH3 gene of Arabidopsis led to the regenerated tomato explants. It is expected that in crossing, the chromosomes of the haploid inducer parent with mutated histone centromere will not be able to compete with the wild type chromosomes and therefore only the wild type parent chromosomes will be transferred to the progeny, leading to in vivo haploidy in tomato that can solve the problem of unsuccessful in vitro systems.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی