رکورد قبلیرکورد بعدی

" اصلاح کيفيت الياف جمعيت‌ هاي حاصل از تلاقي برگشتي ارقام پنبه باربادنس با هيرستوم "


شماره شناسایی : 18874753
شماره مدرک : ۶۱۹۴۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : وفايي تبار، موسي الرضا
: وفايي تبار، موسي الرضا
: عاليشاه، عمران
: مهاجر عباسي، اکرم
: عرب سلماني، مرتضي
: واله ازادي، صادق
: ميرزايي، محمدحسين
: قريب، نادر
: پورحسين برکادهي، فهيمه
عنوان اصلي : اصلاح کيفيت الياف جمعيت‌ هاي حاصل از تلاقي برگشتي ارقام پنبه باربادنس با هيرستوم
نام نخستين پديدآور : وفائي تبار، موسي الرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Quality fiber improvement of the resulted population from backcrossing between hirsutum and barbadense
وضعیت انتشار : گرگان: موسسه تحقيقات پنبه كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲۶۱۹۴۰
: شماره طرح : 0-41-07-009-970294
: سامانه سمپات
توصیفگر : پنبه،تلاقی بین گونه ای، تنوع، هیرستوم، باربادنس
خلاصه یا چکیده : چكيده در این پروژه دورگ گیری بین ارقام الیاف بلند باربادنس و ژنوتیپ‌های بدست آمده از تلاقی های بین گونه ای باربادنس (دكتر عمومي و ترمز 14) و ارقام هیرستوم، انجام شد. این ژنوتیپ‌ها به همراه والد مادری در منطقه ورامین و هاشم آباد گرگان کشت گردیدند. بذر‌های بدست آمده F1 در سال 1398 در مزرعه کشت شده و به تفکیک دورگ خود گشن شده و با والد باربادنس تلاقی برگشتی داده شدند. در پایان فصل بذرهای دورگ و خودگشن به تفکیک برداشت گردیدند. همچنین در سال 99 بوته های مطلوب از بین نتاج بدست آمده گزینش و صفات کمی و کیفیت الیاف ثبت گردید. نتاج بدست آمده از نظر برخی از صفات نسبت والدین خود برتری داشتند. این بذور طی سال‌های بعدی به عنوان هسته اولیه تنوع ایجاد شده کشت شده و از بین آنها بوته‌های مورد نظر گزینش خواهند شد.
: Abstract In this project, hybridization carried on between barbadense cultivars and genotypes, which resulted from inter-specific hybrids of barbadense (Dr. Omomi and T14) and hirsutum cultivars. These genotypes along with maternal parents were cultivated in Varamin and Hashemabad regions. The obtained F1 seeds were sowed in the field and were backcrossed with barbadense parents, as well as selfing in 2019. At the end of season, the hybrid and inbred seeds were harvested, individually. Also elite plants were selected from resulted generation, and the quantitative and qualitative traits were recorded in 2020. The obtained offspring were superior to parents, in view of some traits. These seeds will be used in the following years as a nucleus of new diversity and the best types would be selected as new genotypes.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی