رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي خصوصيات فيزيکو شيميايي خاک و عملكرد محصول در تناوب هاي مختلف تحت شرايط کشاورزي حفاظتي و مرسوم در منطقه ديم نيمه گرمسيري "


شماره شناسایی : 18874752
شماره مدرک : ۶۱۹۳۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : حيدرپور، نصرت اله
: گوهرگاني، جعفر
: نامداري، امين
: واعظي، بهروز
: راست پور، سعيد
: پورعيدي، ارسلان
عنوان اصلي : بررسي خصوصيات فيزيکو شيميايي خاک و عملكرد محصول در تناوب هاي مختلف تحت شرايط کشاورزي حفاظتي و مرسوم در منطقه ديم نيمه گرمسيري
نام نخستين پديدآور : حيدرپور، نصرت اله
عنوان اصلي به زبان ديگر : Investigation of soil physicochemical properties and yields at different rotations under conservation and conventional agriculture conditions in subtropical dryland area
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲۶۱۹۳۹
: شماره طرح : 2-56-15-011-961097
: سامانه سمپات
توصیفگر : تناوب
: خصوصيات خاک
: ديم
: عملكرد
: کشت مستقيم
: کشت مرسوم
خلاصه یا چکیده : اين پروژه در قالب طرح پايه بلوک‌هاي کامل تصادفي به روش آماری اسپلیت پلات با 16 تيمار به مدت چهار سال از سال زراعي 97-1396 در 4 تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل کرت اصلي (A) روش خاک ورزی (کشت) با دو سطح A1= مرسوم (گاوآهن برگردان دار + دیسک) و A2= حفاظتی (کشت مستقیم) و کرت های فرعي (B) تناوب با هشت سطح شامل 1) گندم - گندم (شاهد)، 2) جو- جو (شاهد)، 3) علوفه -گندم، 4) علوفه - جو ، 5) کلزا - گندم، 6) کلزا - جو، 7) نخود - گندم و 8) نخود - جو در دو فاز مجاور بود. در اجراي اين آزمايش از گندم رقم کريم، جو خرم، ماشک گل خوشه اي طلوع، نخود عادل و کلزا هايولا ۴۰۱ استفاده شد و اين محصولات در يک گردش تناوبي 4 ساله قرار گرفتند. نتايج تجزيه مرکب اعمال فاکتورهاي مورد مطالعه نشان داد که گزینه های تناوبی حاوی گندم و جو شامل علوفه، کلزا و نخود از شرایط بسیار مطلوبی نسبت به گزینه کشت مداوم گندم و کشت ممتد جو، برخوردار بود. به نحوی که میزان افزایش عملکرد آن ها در گندم به ترتیب 19/3، 18/2 و 20/7 درصد و در جو 18/2، 18/6 و 10/2 درصد بود. همین روند در خصوص صفات زیست توده گیاهی و شاخص برداشت وجود داشت. بیشترین میزان زیست توده گیاهی در تیمارهای گندم به میزان 9352 کیلوگرم در هکتار از گزینه تناوبی علوفه و بالاترین میزان شاخص برداشت دانه با مقدار 36/6 درصد از گزینه تناوبی کلزا – گندم بدست آمد. همچنین در تیمارهای حاوی محصول جو، بیشترین مقادیر زیست توده گیاهی و شاخص برداشت به ترتیب از گزینه های تناوبی علوفه و کلزا – جو، حاصل شد. همراستا با این نتایج مشخص شد که در میان محصولات مختلف و با توجه به ویژگی های زراعی و پتانسل تولید آن ها، بیشترین طول دوره تناوب (668 روز) و میزان کارآیی استفاده از زمین (45/8 درصد) و از طرفی کمترین کارآیی تولید (38/1 کیلوگرم در هکتار در روز) از گزینه کشت ممتد گندم به دست آمد. حال آن که تناوب های زراعی علوفه، کلزا و نخود با محصولات گندم و جو به مراتب از مقادیر مطلوب تری در شاخص های یاد شده و سایر شاخص ها (کارآیی تولید و بهره وری اقتصادی) برخوردار بودند. بنابراین با توجه به بهره وری بالاتر در زمینه های اقتصادی و انرژی پیشنهاد می شود محصولات گندم و جو در شرایط کشت حفاظتی (بدون خاک ورزی) در تناوب با کلزا قرار گرفته و همزمان در میان دوره تناوبی آن ها از محصولات نخود و علوفه نیز استفاده گردد.
: Abstract To study both physical and chemical characteristics of the soil along with yield in different alternatives under the conservation as well as conventional farming conditions of semi-tropical dryland, the present research was conducted in a randomized complete block design with a split-plot method for 4 years with 16 treatments. The experimental tests were carried out at Gachsaran Dryland Agricultural Research Station of the crop year of 2017-18 in four different replications. The main plot was tillage method at two levels of conservation (No-Till) and conventional (moldboard plow + disk harrow) and rotation subplots in 8 levels, including wheat - wheat (control), barley- barley (control), Forage - Wheat, Forage - Barley, Rapeseed - Wheat, rapeseed - Barley, Chickpea - Wheat and Chickpea - Barley in two adjacent phases. In this experimental study, the Karim wheat, the Khorram barley, the Telloe Vicia Sativa, the Adel chick pea, and the Canola Hyola 401 were used and these crops were placed in a 4-year periodic cycle. The results of the combined analysis of the studied factors demonstrated that the periodic options containing wheat and barley including forage, canola, and chickpeas had very favorable conditions compared to the option of continuous cultivation of wheat and continuous cultivation of barley. Therefore, their yield increase in wheat was 19.3%, 18.2% and 20.7%, respectively, and in barley was 18.2%, 18.6% and 10.2%. Likewise, the same, but not identical, trend was observed for plant biomass traits and harvest index. The highest amount of plant biomass in wheat treatments at the rate of 9352 kg.ha-1 was obtained from the forage periodic option. Reciprocally, the highest grain harvest index by 36.6% was obtained from the rapeseed-wheat periodic option. Furthermore, in the treatments containing barley crop, the highest values of plant biomass and harvest index were obtained from the periodic forage and rapeseed-barley options, respectively. In parallel with the obtained results, it was perceived that among different crops and according to their agronomic characteristics and production potential, the highest period of rotation (668 days), land use efficiency (45.8%) and the lowest Production efficiency (38.1 kg.ha-1.day-1) was obtained from the option of continuous cultivation of wheat. It is worth mentioning that the crop rotations of forage, rapeseed, and chickpeas with wheat and barley crops showed the significant desirable values in the aforementioned indices as well as other indices, i.e., production efficiency and economic productivity. Consequently, considering the higher productivity in economic and energy fields, it is recommended that wheat and barley crops not only should be placed in rotation with rapeseed under protective cultivation conditions (without tillage), but also should be utilized in the period of their rotation from chickpea crops and forage, simultaneously.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی