رکورد قبلیرکورد بعدی

" آزمايش پايلوت مقايسه ارقام تجارتي چغندرقند در حوزه عمل کارخانه هاي قند غرب کشور "


شماره شناسایی : 18874743
شماره مدرک : ۶۱۹۳۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : صادق زاده حمايتي، سعيد
: زند، حشمت اله
: جليليان، علي
: حسني، مهدي
: بابائي، بابک
: رهنمائيان، مهرداد
: ميرزائي، محمدرضا
: جيحوني کلهري، تورج
: الهي، کامبيز
: زنگنه، فاطمه
: فصاحت، پرويز
: طالبي، فرشيد
عنوان اصلي : آزمايش پايلوت مقايسه ارقام تجارتي چغندرقند در حوزه عمل کارخانه هاي قند غرب کشور
نام نخستين پديدآور : صادق زاده حمايتي، سعيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Pilot project on the comparison of sugar beet commercial varieties in the vicinity of sugar factories of western Iran
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱۶۱۹۳۵
: شماره طرح : 014-02-02-033-00016-000409
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارقام منوژرم تجارتی
: پایلوت
: پوسیدگی
: چغندرقند
: ریزومانیا
: نماتد مولد سیست
خلاصه یا چکیده : در بين عوامل مؤثر در توليد چغندرقند، انتخاب رقم مناسب، نقش مهمي ایفا می‌کند. درحال حاضر، سه بيماري ريزومانيا، پوسيدگي ريزوکتونيايي ريشه و طوقه و نماتد مولد سیست چغندرقند از چالش‌هاي مهم زراعت چغندرقند بهاره در ايران محسوب می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد که حدود 40 و 50 درصد سطح زيرکشت چغندرقند کشور به‌ترتیب تحت تاثير دو بيماري ریزومانیا ـ پوسیدگی و ریزومانیا ـ نماتد هستند. از آنجایي‌كه مبارزه با اين بيماري‌هاي خاك‌زاد كاري مشكل و بغرنج است، استفاده از ارقام مقاوم در مزارع آلوده می‌تواند راهکار مناسبی برای موفقیت در زراعت چغندرقند محسوب شود. در کشورهايي که زراعت چغندرقند در آنها رواج دارد، آزمايش‌هاي پايلوت مقايسه ارقام به‌صورت ميداني اجرا و نتیجه آن برای تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب رقم مناسب در اختیار کشاورزان قرار داده مي‌شود. این تحقیق در سال 1400 در حوزه عمل کارخانه‌های قند کرمانشاه و لرستان (رقم‌های مقاوم به ریزومانیا + پوسیدگی ریشه به تعداد 12 رقم) و همدان (رقم‌های مقاوم به ریزومانیا ـ نماتد به تعداد 10 رقم) انجام شد. در هر آزمایش، ارقام به‌طور تصادفی و برای هر رقم شش خط به طول 30 متر بدون تکرار منظور شد. در زمان برداشت، از هر رقم 10 نمونه (هر نمونه با سطح پنج مترمربع) برداشت، سرزني، شمارش و چهار نمونه جهت تهيه خمير (پلپ) به آزمايشگاه تكنولوژي قند مؤسسه جهت تجزيه شيميايي ارسال شد. با استفاده از داده‌هاي مزرعه‌اي و نتايج آزمايشگاه، تجزيه واريانس انجام شد. نتایج نشان داد در دو آزمایش مربوط به ریزومانیا و ریزوکتونیا، سطح آلودگی به این دو پاتوژن در منطقه لرستان قابل‌قبول اما در منطقه کرمانشاه میزان آلودگی جزیی و قابل‌اغماض بود. در آزمایش ریزومانیا و نماتد نیز سطح آلودگی مزرعه به این دو عامل بیماریزا، معنی‌دار بود. در شرایط آلودگی مزرعه به ریزومانیا و ریزوکتونیا، سه رقم Perfecta، Anaconda و Gecko به‌نحو پایدار بیشترین عملکرد ریشه، شکرخام و شکرسفید را تولید کردند. گرچه، رقم Cadmus نیز در بین برترین رقم‌های تولیدکننده عملکرد شکرخام و شکرسفید جای گرفت. این درحالی است که در شرایط عدم آلودگی (کرمانشاه)، رقم Rivolta بیشترین عملکرد ریشه، شکرخام و شکر سفید را تولید کرد. در شرایط آلودگی به ریزومانیا و نماتد مولد سیست، سه رقم خارجی Ghazira، BTS5950 و Drafter همراه با رقم ایرانی شکوفا، بیشترین عملکرد را تولید کردند. مقایسه عملکرد رقم‌های جدید اصلاح‌شده داخلی (دنا، سینا و تارا) با رقم‌های شاهد (اکباتان و شکوفا) حاکی از عدم پیشرفت معنی‌دار رقم‌های جدید اصلاح‌شده داخلی نسبت به رقم‌های شاهد پیشین بود.
: Among the factors influencing sugar beet production, the selection of a proper cultivar has an essential role to play. Presently, the three diseases of Rhizomania, Rhizoctonia root and crown rot, and sugar beet cyst nematode are the main challenges of spring sugar beet cultivation in Iran. It has been estimated that about 40 and 50 percent of sugar beet fields in Iran are affected by the two diseases of rhizomania + rhizoctonia and rhizomania + nematode, respectively. Since it is very difficult to fight these soil-borne diseases, the sowing of resistant cultivars in infected feilds can be a good solution for the viability of sugar beet cultivation. In main sugar beet-growing countries, pilot field trials are conducted to compare cultivars and their results are provided to farmers to decide on appropriate cultivars. The present study was conducted within the scope of the sugar factories in Kermanshah and Lorestan (12 cultivars resistant to rhizomania + rhizoctonia) and Hamedan (10 cultivars resistant to rhizomania + nematode) in 2021-2022. In each trial, six 30-m-long rows were randomly assigned to the cultivars with no replication. At the harvest time, 10 samples (each sample from an area of 5 m2) were harvested. After topping, the plants were counted and four samples were sent to Sugar Technology Laboratory to prepare pulp and analyze it chemically. The analysis of variance was performed on the field data and laboratory results. It was found that in the two trials of rhizomania + rhizoctonia, the infection to these two pathogens was at an acceptable level in Lorestan but at a negligible level in Kermanshah. In the trial of rhizomania + nematode, the farm infection level was significant. In the farms infected with rhizomania and rhizoctonia, the three cultivars of ‘Perfecta’, ‘Anaconda’, and ‘Gecko’ stably produced the highest root, sugar, and white sugar yields although ‘Cadmus’ was among the best cultivars in terms of sugar and white sugar yield whereas, in non-infected conditions (Kermanshah), ‘Rivolta’ exhibited the highest root, sugar, and white sugar yields. In the farms infected with rhizomania and cyst nematode, the three foreign cultivars of ‘Ghazira’, ‘BTS5950’, and ‘Drafter’, as well as the Iranian cultivar of ‘Shokoufa’, performed the best in yield. A comparison of the yield of newly improved domestic cultivars (‘Dena’, ‘Sina’, and ‘Tara’) with that of the control cultivars (‘Ekbatan’ and ‘Shokoufa’) showed the lack of any significant development in the newly improved domestic cultivars.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی