رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر شکستن خواب بذر گونه هاي مختلف زالزالک و وليک بومي ايران (.Crataegus spp) "


شماره شناسایی : 18874742
شماره مدرک : ۶۱۹۳۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : اکبري بيشه، حسن
: بهرامي، حميدرضا
: قرباني، ابراهيم
: حيدري، کريم
: ميران زاده، مختار
عنوان اصلي : بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر شکستن خواب بذر گونه هاي مختلف زالزالک و وليک بومي ايران (.Crataegus spp)
نام نخستين پديدآور : اکبري، حسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on effects of different treatments on Seed dormancy breaking in several native species of Hawthorn and Valik of Iran.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱۶۱۹۳۴
: شماره طرح : 2-38-33-015-980121
: سامانه سمپات
توصیفگر : زالزالک
: جوانه¬زنی
: اسید سولفوریک
: سرمادهی
: رکود بذر
خلاصه یا چکیده : زالزالک با نام علمیCrataegus spp. از تیره گل سرخیان (Rosaceae) می‌باشد. تنوع وسيع اين جنس در ايران و اهميت آن از لحاظ مقاومت به خشکي و کلروز ناشي از خاک هاي آهکي، همچنين مقاومت در برابر تنش هاي محيطي مانند سرما و گرما باعث شده زالزالک به عنوان يک پايه پاکوتاه کننده سازگار با ارقام گلابي و به، اهميت فوق العاده اي برخوردار باشد. يکي از بهترين، مؤثرترين و ارزان ترين راه براي تكثير گونه هاي زالزالك استفاده از بذر آن است که جوانه زني بذر آن به سختي و طی 2 تا 3 سال زمان می برد. لذا کار بر روی تکنیک¬هایی که بتواند موجب تسهیل فرایند جوانه¬زنی این بذور شود از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی بهترین روش شکستن خواب بذور 5 گونه زالزالک بومی ایران(c.microphylla – c.atrosanguina c.turkestanica – c.meyeri c.aronia) جمع آوري شده از مناطق مختلف کشور بصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 3 تکرار طی سال های 98-1399 در مرکز تحقیقات اصفهان اجرا شد. در این پژوهش در مرحله اول خراش¬دهی شیمیایی با اسید سولفوریک صنعتی 96 % (صفر، 30 و 60 دقیقه) انجام شد و بعد از گذراندن یک دوره 90 روزه گرمادهی مرطوب داخل گلخانه به منظور پیش¬رسی جنین، بذور وارد مرحله چینه¬سرمایی در دمای 4 درجه سانتی¬گراد در سه دوره 90، 105 و 120 روزه شدند. صفات سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني و شاخص جوانه زني ارزيابي شد. بررسی نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی، متقابل دوگانه و سه گانه ژنوتیپ، اسید و چینه سرمایی در سطح احتمال یک درصد، بر درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی معنی دار بود. کمترین درصد جوانه‌زنی مربوط به تیمار عدم استفاده از اسید و 90 روز تیمار سرمادهی حاصل شد. بیش¬ترین درصد جوانه‌زنی بذور گونه های ولیک به ترتیب تحت تیمار نیم ساعت خراش¬دهی با اسید و 105روز تیمار سرمادهی و تیمار نیم ساعت خراش¬دهی با اسید و 120روز مشاهده شد. بالاترین سرعت جوانه‌زنی با کاربرد متقابل تیمار خراش¬دهی شیمیایی به مدت نیم ساعت و تیمار سرمادهی به مدت 105 روز حاصل شد. بالاترین درصد جوانه ‌زنی در تیمار نیم ساعت اسید و 105 روز سرمادهی مربوطه به ژنوتیپ های C. turkestanica، C. microphylla به¬ ترتیب 35 و 26 درصد بود. همچنین بیش ترین درصد جوانه‌زنی در تیمار نیم ساعت اسید و 120 روز سرمادهی مربوطه به ژنوتیپ C. turkestanica بود. بالاترین درصد جوانه‌زنی در تیمار یک ساعت اسید و 105 روز سرمادهی بعلاوه تیمار یک ساعت اسید و 120 روز سرمادهی مشترکا در ژنوتیپ های C. atrosanguinaو C. aronia به ترتیب (13و15) و (17 و24) درصد وجود داشت. بیش ترین سرعت جوانه‌زنی در تیمار نیم ساعت اسید و 120 روز سرمادهی مربوطه به ژنوتیپ های C. meyeriو C. turkestanica بود. همچنین بالاترین سرعت جوانه‌زنی در تیمار یک ساعت اسید و 120 روز سرمادهی در ژنوتیپ های C. aronia , C. atrosanguina مشاهده شد.
: This study aimed to checking the effects of scarification with sulfuric acid and stratification application on breaking dormancy and Features of seeds germination of eight Hawthorn genotypes of Iran native Hawthorn with the scientific name of Crataegus spp. It belongs to the genus Rosaceae. Extensive diversity of this genus in Iran and its importance in terms of resistance to drought and chlorosis due to calcareous soils, as well as resistance to environmental stresses such as cold and heat has made hawthorn as a dwarf root compatible Quince and pear cultivars. Have a great time. One of the best, most effective and cheapest ways to propagate hawthorn species is to use its seeds, which take 2 to 3 years to germinate. Therefore, working on techniques that can facilitate the germination process of these seeds is of particular importance. The aim of this study was to identify the best method of breaking the dormancy of seeds of 5 species of hawthorn native to Iran (c.microphylla - c.atrosanguina c.turkestanica - c.meyeri c.aronia) collected from different regions of the country as a factorial experiment in a completely randomized design. It was performed in Isfahan Research Center with 3 repetitions during the years 1399-98. In this study, in the first stage, chemical scarification was performed with 96% industrial sulfuric acid (zero, 30 and 60 minutes) and after a 90-day period of wet heating in the greenhouse to prevent the embryo, the seeds entered the stratification stage. Cold at 4 ° C in three periods of 90, 105 and 120 days. Germination rate, germination percentage and germination index were evaluated. Examination of the results of analysis of variance showed that the main, dual and triple effects of genotype, acid and stratification at the level of one percent probability on germination percentage and germination rate were significant. The lowest germination percentage was obtained for non-acid treatment and 90 days of stratification treatment. The highest germination percentages of seeds of Valik species were observed under treatment of half an hour of acid scarification and 105 days of stratification treatment and half an hour of acid scarification and 120 days, respectively. The highest germination rate was obtained by interaction between of chemical scarrificaton treatment for half an hour and stratification treatment for 105 days. The highest germination percentages in half an hour acid treatment and 105 days of stratification related to C. turkestanica and C. microphylla genotypes were 35 and 26%, respectively. Also, the highest germination percentage in half an hour of acid treatment and 120 days of stratification was related to C. turkestanica genotype. The highest germination percentage was observed in the treatment of one hour of acid and 105 days of stratification in addition to the treatment of one hour of acid and 120 days of stratification in the genotypes of C. atrosanguina and C. aronia (13, 15) and (17 and 24), respectively. The highest germination rate in half an hour of acid treatment and 120 days of stratification was related to C. meyeri and C. turkestanica genotypes. Also, the highest germination rate was observed in one hour acid treatment and 120 days of stratification in C. aronia and C. atrosanguina genotypes.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی