رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي اثرات زنيا و متازنيايي گرده نخل جزاير قناري بر ارقام تجاري خرما "


شماره شناسایی : 18874740
شماره مدرک : ۶۱۹۳۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : پورقيومي، محمد رضا
: بروجردنيا، مريم
: يوسفي، رحمان
: غلامي پور فرد، کمال
: مستعان، احمد
: تراهي، عزيز
: مرعشي، سيدسميح
: جهان بخشي، احمد
: موسوي، سيدناصر
عنوان اصلي : ارزيابي اثرات زنيا و متازنيايي گرده نخل جزاير قناري بر ارقام تجاري خرما
نام نخستين پديدآور : پورقيومي، محمدرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of xenia and metxenia effects of Canary Island palm pollen on commercial date palm cultivars
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱۶۱۹۳۱
: شماره طرح : 2-11-33-050-980504
: سامانه سمپات
توصیفگر : نخل جزایر قناری
: گرده افشانی
: خرما
: منبع گرده
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسی قوه نامیه دانه¬های گرده نخل جزایرقناری، ارزیابی اثرات زنیا و متازنیایی گرده نخل جزایرقناری بر ویژگی¬های میوه ارقام تجاری خرمای مجول و برحی و امکان استفاده از گرده این گونه به عنوان یک منبع گرده جدید در گرده¬افشانی نخل خرما پژوهش حاضر در دو سال متوالی در پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تیمار نوع گرده (نخل قناری، ژنوتیپ 1 (G1)، نخل قناری، ژننوتیپ 2 (G2) و غنامی قرمز (شاهد) در سه تکرار روی ارقام برحی و مجول (18 اصله درخت 15 ساله) انجام شد و هر نخل به عنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد. همچنین اثر دما (دمای اتاق، 4 و 18- درجه سانتی¬گراد) و مدت زمان نگهداری دانه¬های گرده بر درصد جوانه¬زنی دانه¬های گرده به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط آزمایشگاهی به مدت 6 ماه مورد بررسی قرار گرفت. داده¬ها با نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد قوه نامیه دانه¬های گرده نخل جزایرقناری نسبت به نخل خرما کمتر است. در بین دماهای مورد بررسی در این پژوهش، بهترین دما جهت نگهداری دانه گرده نخل جزایرقناری دمای 18- درجه سانتیگراد است. قوه نامیه دانه¬های گرده نخل جزایر قناری در همه دماهای مورد بررسی در پایان 6 ماه به صفر رسید. صفات درصد میوه¬نشینی، میوه پارتنوکارپی (بی¬بذر) و ریزش میوه در رقم برحی تحت تاثیر منبع گرده قرار نگرفت و تفاوت چشمگیری بین گرده¬ نخل جزایر قناری و گرده غنامی قرمز (شاهد) مشاهده نشد. اما این صفات در رقم مجول تحت تاثیر منبع گرده قرار گرفت. گرده¬ نخل جزایر قناری در مقایسه با گرده¬ غنامی قرمز (شاهد) موجب کاهش چشمگیر وزن بذر، طول و قطر بذر میوه¬های رقم برحی شدند، اما ویژگی¬های بذر در رقم مجول با چنین روندی تحت تاثیر گرده¬ نخل جزایر قناری قرا نگرفت. ترکیبات بیوشیمیایی میوه ارقام مجول و برحی به طور متفاوتی تحت تاثیر منابع گرده قرار گرفتند. در رقم برحی، میوه¬های حاصل از گرده¬افشانی با گرده نخل جزایزقناری دارای بالاترین میزان ظرفیت آنتی¬¬اکسیدانی، فنول کل و فلاونوئید کل بودند. در حالی که در رقم مجول میزان فلاونوئید کل در میوه‌های حاصل از تلاقی با گرده¬ غنامی قرمز به طور قابل توجهی بیشتر از میوه¬های حاصل از گرده¬افشانی با گرده¬ نخل جزایر قناری بود. به طور کلی در شرایط کمبود گرده نخل خرما، استفاده از گرده نخل جزایر قناری(به میزان 3 گرم گرده برای هر اسپات) برای گرده¬افشانی خرما رقم برحی توصیه می¬شود و برای دیگر ارقام نیاز به بررسی بیشتر دارد. با توجه به قوه¬نامیه پایین گرده نخل جزایرقناری نسبت به نخل خرما، استفاده از میزان گرده بیشتر می¬تواند میزان میوه¬نشینی نخل خرما را افزایش دهد. همچنین انجام تست جوانه‌زنی دانه¬گرده و داشتن حداقل 15 درصد قوه¬نامیه قبل از عملیات گرده¬افشانی ضروریست.
: In order to study of pollen viability of Canary Island palm pollens, evaluation of xenia and metaxenia effects of it on the fruit characteristics of commercial date palms cvs ‘Medjool’ and ‘Barhee’ and the possibility of use of the pollen of this specie as a new pollen source in date palm pollination, the current study was conducted for two consecutive years in Date palm and Tropical fruits Research Center. The experiment was conducted in a randomized complete block design with three treatments of pollen type (Canary Island palm including ‘G1’ and ‘G2’ and date palm pollinizer that namely ‘Red Ghanami’ (control)) and three replications (18 trees that were 15 years old). Each palm has considered as an experiment unit. In addition, the effects of temperature and storage time of pollen grains on percentage of pollen viability were investigated in Factorial experiments in completely randomized design in lab conditions for 6 months. Data were analyzed by SAS program. Results showed pollen viability of Canary Island palm were lower than those of date palm pollinizers. Among the temperature that studied in this research, the best temperature for storage of Canary Island palm was -18 ◦ Celsius. The pollen viability of Canary Island palm reached to zero at the end of Six month at all studied temperature. Traits of percentage of fruit set, parthenocarpy, and fruit drop in ‘Barhee’ cultivar were not affected by pollen source and no significant difference was obsereved between Canary Island palm pollinizers and ‘Red Ghanami’ pollinizer. While these traits were affected by pollen source in ‘Medjool’ cultivar. Canary Island palm pollinizers reduced seed weight, seed length and seed diameter of ‘Barhee’ cultivar significantly. While seed characteristics of ‘Medjool’ cultivar were not affected by Canary Island palm pollens. Biochemical compounds of ‘Medjool’ and ‘Barhee’ fruits were affected by pollen sources differently. At the ‘Barhee’ cultivar, the fruits that obtained by pollination with Canary Island palm pollinizers had the highest contents of antioxidant capacity, total phenolic and flavonoids. While at the ‘Medjool’ cultivar, total flavonoid contents of fruits that obtained with pollination by ‘Red Ghanami’ were significantly higher than fruits that obtained by pollination with Canary Island palm pollens. Overall, at the conditions of date palm pollen deficiency, the use of Canary Island palm pollens (3 g per spathe) for the pollination of ‘Barhee’ cultivar is recommended and for other cultivars more studies is need. Regarding lower pollen viability of Canary Island palm pollens in comparison to date palm pollens, use of more pollen contents could increase the fruit set of date palm. It is also necessary to do pollen germination test and have at least 15% viability before pollination.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی