رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي و تلاقي ارقام و لاين هاي جو به همراه دورگ هاي F1 در خزانه دورگ گيري منطقه گرم "


شماره شناسایی : 18874739
شماره مدرک : ۶۱۹۲۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : پورابوقداره، عليرضا
: مرزوقيان، اکبر
: پورابوقداره، عليرضا
: قزويني، حبيب اله
: براتي، علي
: شاعري افشار، سمانه
: اله حسني ينگجه ء، رامين
: سرهنگي، محسن
: دانيالي، شکوفه
: قرباني گل، حسينعلي
: مهدوي مجد، جواد
عنوان اصلي : بررسي و تلاقي ارقام و لاين هاي جو به همراه دورگ هاي F1 در خزانه دورگ گيري منطقه گرم
نام نخستين پديدآور : پورابوقداره، عليرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study and hybridization of barley cultivars and lines, along with F1 hybrids in warm zone's crossing blocks nursery
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹۶۱۹۲۹
: شماره طرح : 0-03-03-084-990925
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو
: بلوک های دورگ گیری
: تلاقي های ساده
: تلاقي های مرکب
خلاصه یا چکیده : پروژه¬هاي اصلاحي گياهان شامل ارزيابي ژرم پلاسم هاي مختلف جهت انتخاب والدين برتر، ايجاد تركيبات ژنتيكي جديد از آنها، ارزيابي نتاج حاصل و انتخاب برترين نتاج است. در اين پروژه تحقيقاتي دو مجموعه متشکل از 152 و 200 لاين و رقم در بلوك هاي دورگ گيري در سال زراعی 1400-1399 به ترتیب در ایستگاه های اهواز و کرج برای انجام تلاقی کشت شدند. هدف از انجام تلاقی ايجاد تنوع ژنتيكي انتخاب ارقام پرمحصول‌تر با خصوصيات مطلوب از قبيل تحمل به تنش هاي زنده وغير زنده، مقاومت به ريزش دانه و خوابيدگي، پايداري عملكرد و غیره در مقایسه با سایر ارقام موجود بود. در پایان دوره رشد و رسیدگی کامل بذور، تعداد 58 دورگ ساده و 14 دورگ مرکب حاصل شد. علاوه بر این تعداد 68، 69، 75 و 78 لاین از F1های انتخاب شده برای کشت به عنوان F2 به ترتیب به هر یک از ایستگاه ¬های کرج، اهواز، گنبد و زابل ارسال شد.
: The plants breeding projects include of evaluation of different germplasms for selection of superior parents, generating new genetic compounds, evaluation of progeny, and selection of the best of them. In the present project, two sets including 152 and 200 lines and cultivars were planted in a crossing block at the Ahvaz and Karaj research station during the 2020-20201 cropping season, respectively. The goal of hybridization was to create genetic variation among breeding lines in order to increase the possibility of selecting high-yielding lines with desirable characteristics such as tolerance to biotic and abiotic stresses, resistance to grain shattering and loading, and yields stability, etc. At the end of the growth and physiological maturity stages, 58 simple crosses and 14 compound crosses produced. Furthermore, 68, 69, 75, and 78 individuals were selected for further evaluation as F2 in Karaj, Ahvaz, Gonbad, and Zabol , respectively.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی