رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي کارايي حشره کش گرانول تيوسايكلام هيدروژناكسالات (ويبرانت) در کنترل کرم ساقه خوار نواري برنج در شرايط مزرعه اي "


شماره شناسایی : 18874710
شماره مدرک : ۶۱۹۲۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مجيدي شيلسر، فرزاد
: مجيدي شيلسر، فرزاد
: عمواقلي طبري، مهرداد
: عبادي، علي اکبر
: فرحپور حقاني، آتوسا
: عمراني، محسن
: درويش زاده نشلي، نعمت الله
: پورفرهنگ، حسن
: درياباري، سيد حسين
عنوان اصلي : بررسي کارايي حشره کش گرانول تيوسايكلام هيدروژناكسالات (ويبرانت) در کنترل کرم ساقه خوار نواري برنج در شرايط مزرعه اي
نام نخستين پديدآور : مجيدي شيلسر، فرزاد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of the Insecticidal Efficacy of Thiocyclamen Hydrogenacoxalate (Vibrant) Granules in Control of Rice Striped Stem Borer under Paddy Field Conditions.
وضعیت انتشار : رشت: موسسه تحقيقات برنج کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸۶۱۹۲۵
: شماره طرح : 04-04-04-034-990210
: سامانه سمپات
توصیفگر : تيوسايكلام هيدروژن اكسالات، گرانول، ساقه¬خوار نواری، کنترل شیمیایی
خلاصه یا چکیده : با توجه به مصرف طولانی مدت برخی از حشره¬کش¬های شیمیایی برای کنترل ساقه¬خوار نواری برنج در شالیزارهای شمال کشور و به منظور جلوگیری از توسعه مقاومت کرم ساقه¬خوار به آن‏¬ها، لزوم بکارگیری حشره کش¬های جدید نظير تيوسايكلام هيدروژن اكسالات گرانول 4 درصد (ويبرانت) در کنترل این آفت ضروري است. این پژوهش به‏ طور همزمان در استان‏های گیلان و مازندران براي نسل¬هاي اول و دوم آفت انجام شد. در این تحقیق تیمار‏ها شامل: 1- حشره¬كش ويبرانت گرانول 4 درصد به ميزان 10 كيلوگرم در هکتار 2- حشره-كش ويبرانت گرانول 4 درصد به ميزان 5/12 كيلوگرم در هكتار 3- حشره¬كش ويبرانت گرانول 4 درصد به ميزان 15 كيلوگرم در هكتار 4- حشره¬كش ديازينون گرانول 10 درصد به مقدار 15 كيلوگرم در هكتار 5- حشره¬كش فيپرونيل گرانول 2/0 درصد به ميزان 20 كيلوگرم در هكتار 6- تیمار شاهد (آب‏پاشی) در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. صفات مورد ارزيابي، شامل درصد جوانه¬های مرکزی مرده در نسل اول، درصد خوشه¬های سفید شده در نسل دوم، درصد کارایی حشره¬کش¬ها و عملكرد محصول برنج بود. نتایج این پژوهش نشان داد که در بین حشره¬کش¬های مورد آزمایش به ترتیب تيوسايكلام هيدروژن اكسالات (15 کیلوگرم در هکتار)، دیازینون، فیپرونیل، تیوسیکلام هیدروژن اکسالات ( 5/12 کیلوگرم در هکتار) کارایی و برتری قابل توجهی در کنترل خسارت ساقه¬خوار نواری از خود نشان دادند. از این رو استفاده از حشره¬کش گرانول جدید تيوسايكلام هيدروژن اكسالات، می¬تواند برای مدیریت تلفیقی ساقه¬خوار نواری در زیست‏بوم زراعی برنج مورد استفاده قرار گرفته و جایگزین گرانول دیازینون شود.
: Due to the long-term use of some chemical insecticides to control rice striped stem borer in rice fields in the north of Iran and in order to prevent the development of stem borer resistance to them, it is necessary to use new insecticides such as thiosyclam hydrogan oxalate granules 4% (vibrant) is necessary to control this pest. This study was conducted simultaneously in Gilan and Mazandaran provinces for the first and second generations of the pest. In this study, treatments include: 1- Vibrant granule insecticide 4% at the rate of 10 kg/ha) 2- Vibrant granule insecticide at the rate of 12.5 kg / ha 3- Vibrant granule insecticide 4% at the rate of 15 Kg / ha) 4- Diazinon granule insecticide 10% at the rate of 15 kg/ha 5- Fipronyl granule insecticide 0.2% at the rate of 20 kg/ha 6- Control (only watering). This experiment was performed in a randomized complete block design with 3 replications. The indicators evaluated in this study were determining the number of dead hearts in the first generation, determining the number of white heads in the second generation and the effect on the efficiency of the tested insecticides and also the yield of rice. Among the insecticides, diazinon, fipronil, thiocyclam hydrogen oxalate, thiocyclam hydrogen oxalate 4% and diazinon 10 granules at the rate of 15 kg/ha, respectively, and fipronil 0.2% at 20 kg, hiocyclam hydrogen oxid 12.5 kg/ha showed significant efficiency and superiority for controlling rice striped stem borer. Therefore, the use of the new thiocyclam hydrogen oxide granule insecticide could replace diazinon for integrated management of stem borer in rice crop ecosystems.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی