رکورد قبلیرکورد بعدی

" سلکسيون لاين‌هاي ممتاز رقم پنبه حکمت "


شماره شناسایی : 18874707
شماره مدرک : ۶۱۹۲۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : فتحي سعدابادي، محسن
: وندا، ميترا
: فتحي سعدابادي، محسن
: زنگي، محمد رضا
: حکمت، محمد حسن
: واله ازادي، صادق
: مهاجر عباسي، اکرم
عنوان اصلي : سلکسيون لاين‌هاي ممتاز رقم پنبه حکمت
نام نخستين پديدآور : فتحي سعدابادي، محسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Selection of elite lines of Hekmat Cotton cultivar
وضعیت انتشار : گرگان: موسسه تحقيقات پنبه كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸۶۱۹۲۴
: شماره طرح : 0-07-07-012-970418
: سامانه سمپات
توصیفگر : پنبه
: سلکسیون
: ترکیب لاینها
: هیرستوم
خلاصه یا چکیده : به منظور انتخاب برترین و تهیه مناسبترین ترکیب لاین‌های رقم پنبه حکمت از روش گزینش پديگري ماسال استفاده گردید. انتخاب تك بوته در مزرعه بر اساس صفات مورفولوژيكي با توجه به فرم بوته، عملكرد، زودرسی، وزن غوزه و تعداد غوزه همچنين میزان تحمل به آفات و بيماري‌ها انجام شد. سپس خصوصیات كيفي الياف بوته‌هاي انتخابي شامل: درصدكيل، طول الياف، يكنواختي، ظرافت، استحكام و درصد كشش الياف در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. بررسی نتایج در منطقه داراب نیز نشان داد در لاین¬های انتخاب شده، متوسط وزن وش تک بوته¬ها 68/123 گرم بود. میانگین طول الیاف 22/28 میلی¬متر و طول الیاف بین 76/25 تا 82/32 متغیر بود. متوسط کیل در لاین¬های انتخاب شده برابر 89/33 درصد و یکنواختی الیاف با میانگین 88/82 بین 7/62 تا 4/93 درصد در نوسان بود. لاین¬ها از نظر ظرافت الیاف با میانگین 26/4 در جایگاه مناسبی قرار داشتند. نتایج همبستگی ویژگی¬های کمی و کیفی نشان داد طول الیاف با درصد کشش و ظرافت الیاف همبستگی مثبت و معنی¬داری داشته اما رابطه آن با وزن وش و وزن الیاف همبستگی منفی و معنی‌دار بود. بررسي نتايج در ایستگاه هاشم‌اباد گرگان نیز نشان داد كه در بين لاین‌های موجود از نظر صفات مورد بررسی تنوع خوبی وجود دارد. انتخاب طبق این روش سبب افزایش یا حداقل حفظ خصوصیات مورد نظر در رقم حکمت شد. بطوریکه میانگین عملکرد لاین‌ها از 1090گرم در سال 1397 به 2699 گرم در سال 1399 افزایش یافته و ظرافت الیاف لاین‌های مورد بررسی طی مدت اجرای پروژه از 11/5 به 22/4 کاهش یافت. وش تک بوته¬های انتخابی جداگانه برداشت شده و بذور آنها جهت ادامه سلكسيون در سال‌های آتی كشت خواهد شد.
: In order to select the best and most suitable combination of lines of Hekmat cotton cultivar, Masal pedigree selection method was used. Single plant selection in the field was done based on morphological traits according to plant form, yield, early maturity, boll weight and number of bolls as well as the tolerance to pests and diseases. Then, the quality characteristics of fibers of selected plants including: percentage of fiber, fiber length, uniformity, fineness, strength and percentage of fiber elasticity were measured in the laboratory. Examination of the results in Darab region also showed that in the selected lines, the average weight of single plants was 123.68 gr. The average length of fibers was 28.22 mm and the length of fibers varied between 25.76 to 32.82. The average keel in the selected lines was 33.89% and the fiber uniformity with an average of 82.88 ranged between 62.7 to 93.4%. The lines were in a good position in terms of fiber fineness with an average of 4.26. The results of correlation of quantitative and qualitative properties showed that the length of fibers had a positive and significant correlation with the persentage of elongation and fineness of fibers, but its relationship with seed cotton and fiber weight was negatively and significantly correlated. The study of the results in Hashemabad station of Gorgan also showed that there is a good diversity among the existing lines in terms of the studied traits. Selection according to this method increased or at least maintained the desired characteristics in Hekmat cultivar. So that the average performance of the lines increased from 1090 grams in 2018 to 2699 grams in 2020 and the fineness of the fibers of the studied lines decreased from 5.11 to 4.22 during the project implementation. The selected individual plants will be harvested separately and their seeds will be planted to continue the selection in the next years.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
سلکسيون لاين‌هاي ممتاز رقم پنبه حکمت
61924.pdf
گزارشات نهایی
متن
application/octet-stream
830.93 KB
85
85
نظرسنجی