رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر افزودن اسيد لاکتيک به جيره بر شاخص¬هاي رشد، بقاء، فعاليت آنزيم¬هاي گوارشي و فلور باکتريايي روده در ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) "


شماره شناسایی : 18874702
شماره مدرک : ۶۱۹۱۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : حسيني، سيد مرتضي
: نجارلشگري، سلطنت
: قائدي، علي رضا
: حسيني پور دلاور، فاطمه
: شريفيان، منصور
: حافظيه، محمود
: پقه، اسمعيل
: آقائي مقدم، عباسعلي
عنوان اصلي : اثر افزودن اسيد لاکتيک به جيره بر شاخص¬هاي رشد، بقاء، فعاليت آنزيم¬هاي گوارشي و فلور باکتريايي روده در ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
نام نخستين پديدآور : حسيني، سيد مرتضي
عنوان اصلي به زبان ديگر : The effects of dietary lactic acid supplementation on growth parameters, survival, activity of digestive enzymes and gut bacterial flora in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸۶۱۹۱۸
: شماره طرح : 24-77-12-032-990972
: سامانه سمپات
توصیفگر : تغذیه، جیره غذایی، اسید آلی، پرورش، دستگاه گوارش
خلاصه یا چکیده : ماهی قزل آلای رنگین کمان یکی از گونه¬های مهم آبزی¬پروری کشور می باشد و بخش عمده هزینه¬های تولید آن، مربوط به تغذیه می¬باشد. لذا، تحقیق در این زمینه می¬تواند اثرات مثبتی در این صنعت داشته باشد. اسیدهای آلی و نمک¬های آنها یکی از مکمل¬های غذایی هستند می¬توانند باعث بهبود رشد و عملکرد دستگاه گوارش شوند. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر افزودن اسید لاکتیک به جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان بر شاخص¬های رشد، فعالیت آنزیم¬های گوارشی و فلور میکروبی دستگاه گوارش ماهی بود. به این منظور 4 جیره غذایی حاوی 0، 5، 10 و 20 گرم اسید لاکتیک در کیلوگرم جیره ساخته شد و ماهی¬ها با هر جیره به مدت 8 هفته در سه تکرار و به میزان 2 درصد وزن بدن تغذیه شدند. برای هر جیره غذایی، 3 مخزن گرد پرورش ماهی با حجم آبگیری 150 لیتر در نظر گرفته شد. در هر مخزن 15 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 10/3 ± 8/103 گرم ذخیره¬سازی شده و برای هر مخزن هواده و جریان مداوم آب 5/0-3/0 لیتر در دقیقه به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی در نظر گرفته شد. پس از پایان دوره پرورش، شاخص¬های رشد، بقا، فعالیت آنزیم¬های پپسین معده، آلفا آمیلاز، لیپاز و آلکالین پروتئاز روده، و تعداد کل باکتری¬ها و تعداد باکتری¬های اسید لاکتیک روده بررسی شدند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی¬¬داری در شاخص¬های رشد و بقا بین تیمارهای مختلف وجود نداشت (05/0 P>). بیشترین میزان فعالیت آنزیم پپسین معده در سطح 10 و 20 گرم اسید لاکتیک در جیره مشاهده شد (05/0 P<). بیشترین فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در سطح 10 گرم اسید لاکتیک در جیره مشاهده شد (05/0 P<). فعالیت لیپاز در تیمار شاهد و 10 گرم اسید لاکتیک در جیره مشابه و به طور معنی¬داری بالاتر از تیمارهای 5 و 20 گرم اسید لاکتیک در جیره بود (05/0 P<). فعالیت پروتئاز روده در تیمار 5 و 10 گرم اسید لاکتیک در جیره نسبت به تیمار شاهد بالاتر بود و بالاترین فعالیت مربوط به 10 گرم اسید لاکتیک بود (05/0 P<). تیمار 20 گرم اسید لاکتیک در جیره، فعالیت پروتئاز پایین¬تری نسبت به تیمار شاهد داشت (05/0 P<). بیشترین تعداد کل باکتری¬های روده¬ای در سطح 5 و 10 گرم اسید لاکتیک در جیره مشاهده شد (05/0 P<). تعداد باکتری¬های اسید لاکتیک روده در تیمارهای اسید لاکتیک به طور معنی¬داری از تیمار شاهد بیشتر بود (05/0 P<). بالاترین تعداد باکتری¬های اسید لاکتیک در تیمار 10 گرم اسید لاکتیک در جیره مشاهده شد (05/0 P<). بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن اسید لاکتیک به جیره قزل آلای رنگین کمان اثری بر رشد ندارد، اگرچه منجر به افزایش فعالیت آنزیم¬های گوارشی می¬شود. با این حال، افزودن 10 گرم در کیلوگرم اسید لاکتیک منجر به افزایش باکتری¬های اسید لاکتیک روده ماهی می¬شود که ممکن است باعث افزایش ایمنی ماهی شود.
: Rainbow trout is one of the most important aquaculture species in the country and most of its production costs are related to nutrition. Therefore, research in this field can have positive effects in this industry. Organic acids and their salts are one of the dietary supplements that can improve the growth and function of the gastrointestinal tract. Thus, the aim of this study was to investigate the effect of adding lactic acid to the diet of rainbow trout on growth indices, activity of digestive enzymes and microbial fuller of the fish gastrointestinal tract. For this purpose, 4 diets containing 0, 5, 10 and 20 g of lactic acid per kg of diet were made and each diet was offered to fish in three replications for 8 weeks. The results showed that there was no significant difference in growth and survival indices between different treatments (P> 0.05). The highest activity of gastric pepsin enzyme was observed at the level of 10 and 20 g of lactic acid in the diet (P <0.05). The highest alpha-amylase activity was observed at the level of 10 g of lactic acid in the diet (P <0.05). Lipase activity in the control treatment and 10 g of lactic acid in the diet was similar and significantly higher than the treatments of 5 and 20 g of lactic acid in the diet (P <0.05). Intestinal protease activity in treatments of 5 and 10 g of lactic acid in the diet was higher than the control treatment and the highest activity was related to 10 g of lactic acid (P <0.05). Treatment of 20 g of lactic acid in the diet had lower protease activity than the control treatment (P <0.05). The highest number of total intestinal bacteria was observed at the level of 5 and 10 g of lactic acid in the diet (P <0.05). The number of intestinal lactic acid bacteria in lactic acid treatments was significantly higher than the control treatment (P <0.05). The highest number of lactic acid bacteria was observed in the treatment of 10 g of lactic acid in the diet (P <0.05). According to the results, the addition of lactic acid to the rainbow trout diet has no effect on growth, although it does increase the activity of digestive enzymes. However, adding 10 g / kg of lactic acid leads to an increase in lactic acid bacteria in the gut of the fish, which can increase the immunity of the fish.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی