رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه و ارائه بسته مکانيزاسيون مناسب براي توليد سيب زميني در استان همدان "


شماره شناسایی : 18874684
شماره مدرک : ۶۱۹۰۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : حيدري، احمد
: بختياري، محمدرضا
: بهراملو، رضا
: شعبانيان، محمد
: منصوري الام، امير
عنوان اصلي : مطالعه و ارائه بسته مکانيزاسيون مناسب براي توليد سيب زميني در استان همدان
نام نخستين پديدآور : حيدري، احمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study and presentation of mechanization suitable package for potato production in Hamadan province
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵۶۱۹۰۸
: شماره طرح : 124-63-14-022-98029-990477
: سامانه سمپات
توصیفگر : زیرشکنی
: سیب¬زمینی
: فراتحلیل
: کم¬خاک¬ورزی
: گاوآهن قلمی
خلاصه یا چکیده : علیرغم تاثیر منفی شخم با گاوآهن برگرداندار بر ساختمان خاک و حاصلخیزی خاک، اکثر کشاورزان اعتقاد به ضرورت شخم قبل از کاشت در زراعت سیب¬زمینی را دارند، اما خاک¬ورزی حفاظتی به¬دلیل پتانسیل کاهش هزینه¬های تولید و حفاظت خاک ممکن است یک سیستم جایگزین برای روش خاک¬ورزی مرسوم در محصول سیب¬زمینی باشد. بررسی¬های متعددی از تاثیر روش¬های مختلف خاک-ورزی در زراعت سیب¬زمینی وجود دارد که به¬طور عمده اثر این روش¬های خاک¬ورزی را بر عوامل مختلف مانند خواص فیزیکی خاک، هزینه¬ها، عملکرد و ... بررسی کرده¬اند. به¬منظور کسب چشم انداز بهتری از تاثیر روش¬های خاک¬ورزی بر عملکرد سیب¬زمینی، بررسی¬های موجود به¬صورت نظام¬مند مرور، یافته¬های آن¬ها با روش فراتحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. مقاله¬های منتشر شده در مجلات علمی، گزارش نهایی پروژه¬های پژوهشی و مقالات مرتبط ارائه شده در کنگره¬ها، و نیز پایان¬نامه¬های دانشجویی در فاصله زمانی 1344 تا 1400 با استفاده از کلید واژه¬های استاندارد مرور شد. سپس مقالات و گزارشات منتشر شده در این زمینه که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند پس از کنترل کیفی با استفاده از مدل تصادفی وارد فرایند فراتحلیل شدند. نتایج نشان داد که روش¬کم¬خاک¬ورزی (شخم باگاوآهن قلمی در بهار قبل از کاشت سیب¬زمینی) در مقایسه با خاک¬ورزی مرسوم (گاوآهن برگرداندار) باعث افزایش جزیی عملکرد سیب¬زمینی (13/0+درصد) شد. همچنین بی¬خاک¬ورزی در مقایسه با خاک¬ورزی مرسوم باعث کاهش عملکرد (59/6- درصد) شد. زیرشکنی به¬طور کلی عملکرد سیب¬زمینی را (92/3+ درصد) نسبت به تیمار کنترل (بدون زیرشکنی) افزایش داد. پیشنهاد می¬شود روش¬ کم¬خاک¬ورزی (شخم با گاوآهن قلمی+ دیسک یا خاک¬ورز مرکب (گاوآهن قلمی مجهز به غلطک) در بهار قبل از کاشت) جایگزین روش رایج خاک¬ورزی (گاوآهن برگرداندار+دیسک+ماله) شود. همچنین در صورت وجود لایه¬های سخت در خاک پیشنهاد می¬شود عملیات زیرشکنی با اولویت زیرشکنی ردیفی قبل از کاشت یا زیرشکنی بین ردیفی (عمق 40-35 سانتی¬متر) بعد از کاشت انجام شود.
: Most farmers perceive that mouldboard ploughing prior to potato planting is necessary, despite its negative impacts on inherent soil fertility and soil structure. Conservation tillage may be an alternative system for potato production due to its potential to reduce production costs and soil conservation. Many studies in Iran have investigated the effect of different tillage methods on various factors such as soil physical properties, costs, yield in potato cultivation. In order to gain a better perspective on the impact of tillage methods on potato yield, available studies were systematically reviewed and their findings were analyzed by meta-analysis (1966-2021). All articles published in journals, final reports of research projects and related articles presented at congresses, as well as student dissertations were reviewed using standard keywords. Then, the articles and reports published in this field that had the criteria for entering the research were entered into the meta-analysis process after quality control using a random model. The results showed that the minimum tillage method (chisel ploughing was conducted in the spring immediately before potato planting) compared to conventional tillage (mouldboard ploughing) caused a slight increase in potato yield (+ 0.13%). Also, no tillage reduced yield (-6.59%) compared to conventional tillage. Subsoiling in general increased potato yield (+ 3.92%) compared to control treatment (without subsoiling). It is suggested that the reduce tillage method (plowing with a chisel plow + disc or combinated tiller (chisel plow equipped with rollers) in the spring before planting) replace the conventional tillage method (mouldboard plow + disc + leveler). Also, if there are hard layers in the soil, it is recommended to perform subsoilng operations with priority of in row subsoiling before planting or inter-row subsoiling (depth of 35-40 cm) after planting.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی