رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین اثربخشی عملیات مکانیکی پیشنهادی در کنترل رواناب با استفاده از شبیه‌سازی عددی مطالعه موردی :‌زیرحوضه چنارلی از سرشاخه‌های رودخانه گرگانرود "


شماره شناسایی : 18874670
شماره مدرک : ۶۱۹۰۲
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : اختری، روح انگیز
عنوان اصلي : تعیین اثربخشی عملیات مکانیکی پیشنهادی در کنترل رواناب با استفاده از شبیه‌سازی عددی مطالعه موردی :‌زیرحوضه چنارلی از سرشاخه‌های رودخانه گرگانرود
نام نخستين پديدآور : روح انگیز اختری
صفحه شمار : ۳۲ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۰۲ مورخ ۲۳-۰۴-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : عملیات مکانیکی، بیولوژیک و بیومکانیکی آبخیزداری در کاهش رواناب خروجی و مدیریت آب و خاک در حوضه آبخیز اجرا می شوند. برای شناخت سیستم‌های منابع طبیعی و همچنین ارزیابی عملکرد هر یک از این گزینه‌ها، استفاده از یک مدل شبیه‌ساز ضروری است، اما موانع و محدودیت‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد. در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، به‌منظور شبیه‌سازی و بهینه ساختن مکان اجرای عملیات آبخیزداری مدل Flood SAT به عنوان یک مدل شبیه‌ساز- بهینه‌ساز تهیه و توسعه داده شد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی عملیات مکانیکی آبخیزداری با استفاده از مدل مذکور است. کارایی مدل Flood Sat برای بخش کوچکی از حوضه آبخیز گرگانرود به نام حوضه چنارلی شرقی با وسعت 32 کیلومترمربع آزموده شد. در تعیین پارامترهای مورد نیاز در این مدل از دو مبنع اطلاعاتی شامل پارامترهای واسنجی شده مدل هیدرولوژیکی حوضه آبخیز گرگانرود و نتایج مطالعات پایه حوضه چنارلی استفاده شد. نتایج نشان داد که زمان تمرکز به عنوان یک پارامتر بسیار کلیدی براساس مدل بارش–رواناب، برای حوضه چنارلی شرقی 30 دقیقه و مطابق با گزارش‌های پایه حوضه چنارلی یک ساعت و 30 دقیقه برآورد شد. دبی اوج هیدروگراف خروجی نیز براساس پارامترهای مدل واسنجی شده بالاتر از پارامترهای مندرج در گزارش‌های پایه برآورد شد. نتایج شبیه‌سازی عملیات مکانیکی در دو آبراهه به‌طول 1900 و 2300 متر نشان داد، دبی اوج هیدروگراف خروجی به ازای بارش 5 ساله به ترتیب، 21 و 22 درصد کاهش می‌یابد. لذا خروجی مدل شبیه‌سازی شرایط را برای انتخاب آبراهه و اجرای عملیات مکانیکی بر پایه علم و منطق فراهم خواهد آورد. این پژوهش نتیجه گرفت، مطالعات پایه حوزه‌های آبخیز و روابط تجربی مورد استفاده در آن بر پایه بروندادهای پژوهشی برای هر منطقه به‌روز رسانی و بومی سازی شود.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی