رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسايي و ارزيابي باکتري هاي اسيد لاکتيک به عنوان پروبيوتيک در شرايط برون تني "


شماره شناسایی : 18874668
شماره مدرک : ۶۱۸۹۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : مژگاني، ناهيد
: داير، رضا
: واسجي، نرگس
: ايرانمنش، مهديه
: مديرروستا، حسين
: ترابي، سياوش
: محرمي، مجتبي
عنوان اصلي : شناسايي و ارزيابي باکتري هاي اسيد لاکتيک به عنوان پروبيوتيک در شرايط برون تني
نام نخستين پديدآور : مژگاني، ناهيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Identification and probiotic characterization of Lactic Acid Bacteria in invitro conditions
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۸۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲۶۱۸۹۸
: شماره طرح : 24-18-18-021-000214
: سامانه سمپات
توصیفگر : باکتری‌های اسیدلاکتیک،
: پروبیوتیک
: واکنش زنجیره ای پلیمراز
: اثرات آنتی باکتریال
: مقاومت آنتی بیوتیکی
خلاصه یا چکیده : در این بررسی 12 جدایه باکتری‌های اسید لاکتیک جداشده از لبنیات‌، شیر مادر، روده طیور و زنبور عسل ارسال شده از طرف شرکت دانش بنیان فن آوری زیستی طبیعت گرا به موسسه رازی، با استفاده از روش‌های میکروبی، بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی و از نظر خصوصیات پروبیوتیکی ارزیابی شدند. از بین 12 جدایه،9 جدایه کاتالاز منفی و گرم مثبت کوکسی و باسیلی بودند و در گروه باکتری های اسیدلاکتیک قرار داده شدند و دو جدایه که باسیل گرم مثبت ، کاتالاز مثبت و اسپوردار بودند بعنوان گروه باسیلوس ها قرار داده شدند. براساس تخمیر کربوهیدرات‌ها همچنین با واکنش زنجیره‌ای با استفاده از پرایمر های اختصاصی پلی‌مرازSrRNA 16 با استفاده از پرایمرهای عمومی F27 و R تعیین توالی شدند. نمونه‌ها از نظر ویژگی‌های پروبیوتیکی (تحمل اسید، نمک صفرا، فعالیت هیدرولازی نمک صفرا، فعالیت ضد میکروبی ، مقاومت در شرایط روده و معده و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی‌، بررسی کاهش کلسترول، مورد ارزیابی قرار گرفتند. طبق آزمایشات فنوتیپی و ژنوتیپی، باکتری های اسید لاکتیک بعنوان لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسس، لاکتوباسیلوس فرمنتوم، لاکتوباسیلوس هلوتیکوس، لاکتوباسیلوس روتری، لاکتوباسیلوس گاسری، انتروکوکوس فاسیوم و لاکتوباسیلوس پاراکازئی و باسیلوس های اسپور دار بعنوان باسیلوس سوبتلیس و باسیلوس لیکنی فورمیس شناسایی شدند. تمامی جدایه‏ها قادر به تحمل pH اسیدی (5/2 و4 = pH) و غلظت های بالای نمک صفرا (1و5/0 و7/0 %) بوده و نیز توانایی هیدرولیز اسیدهای صفراوی را داشتند. 7 باکتری اسید لاکتیک انتخاب شده قادر به کاهش کلسترول با 3/0 درصد نمک صفرا بودند. همچنین درصد زنده مانی بالاتری در شرایط شبیه سازی شده روده‌ای در مقایسه با شرایط معده ای را نشان دادند. در این مطالعه تمامی باکتری های اسید لاکتیک از نظر فعالیت آنتاگونیستی در برابر تعدادی از پاتوژنهای گرم منفی و گرم مثبت مورد ارزیابی قرار گرفتند. هر 7 جدایه بیشترین فعالیت ضد باکتریایی را در برابر این پاتوژنها از خود نشان دادند. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس‌، لاکتوباسیلوس رامنوسس، لاکتوباسیلوس روتری و انتروکوکوس فاسیوم توانایی مهار رشد تمام پاتوژن‌های مورد آزمایش را داشتند. در این مطالعه به منظور تعیین حساسیت باکتري هاي نشانگر نسبت به 14 آنتی بیوتیک موجود، از آزمون آنتی بیوگرام به روش دیسک استفاده شد تمام جدایه های آزمایش شده نسبت به اکثریت دیسک‌های آنتی بیوتیکی مورد آزمایش حساس بودند. برخی از باکتری‌های لاکتیک اسید شامل سویه های لاکتوباسیلوس پاراکازئی، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، لاکتوباسیلوس هلوتیکوس به ونکومایسین مقاوم بود، این مقاومت معمولاً ذاتی است و ژن آن بر روی کروموزوم قرار گرفته و غیرقابل انتقال می‌باشد. بررسی‌های خود تجمعی نمونه مورد بررسی، بیانگر این بود که تمامی سویه‌ها پس از گذشت 24 ساعت میزان متفاوت خود تجمعی را از خود نشان دادند. لاکتوباسیلوس پاراکازیی، لاکتوباسیلوس هلوتیکوس ، انتروکوکوس فاسیوم ، لاکتوباسیلوس رامنوسس و لاکتوباسیلوس گاسری به ترتیب دارای بالاترین میزان خود تجمعی در میان دیگر سویه های مورد بررسی بودند. طبق نتایج بدست آمده، 7 باکتری اسید لاکتیک انتخاب شده‌، قادر به کاهش کلسترول با 3/0 درصد نمک صفرا در طی زمان های (24/8/2/0) ساعت بودند، لاکتوباسیلوس هلوتیکوس ، لاکتوباسیلوس گاسری و لاکتوباسیلوس روتری بیشترین میزان کاهش کلسترول، با 82/97 درصد در زمان 2 ساعت، و لاکتوباسیلوس هلوتیکوس در زمان 8 ساعت با 84/93 درصد و لاکتوباسیلوس فرمنتوم در زمان 24 ساعت با 75/93 درصد بیشترین میزان کاهش را داشته اند. انتروکوکوس فاسیوم با 25/56 درصد نمک صفرا در طی زمان 24 ساعت کمترین میزان کاهش کلسترول را در میان نمونه های مورد بررسی از خود نشان داده است.
: In this study, 12 lactic acid bacteria (LAB) isolated from dairy products, mothers milk, poultry intestine, and honeybees that were provided by Biorun Co. Karaj were identified and characterized for probiotic properties by biochemical and molecular methods. Among the 12 isolates, 9 isolates were Gram positive cocci or bacilli, catalase negative were placed in LAB group and 2 isolates that were gram positive bacilli, catalase positive spore former were identified as Bacillus species. Based on carbohydrate fermentation pattern and PCR analysis using specific primers and a pair of universal primers 16SrRNA and sequencing the isolates were identified to genus and species level. Probiotic characteristics of the isolates (pH and bile tolerance, bile salt hydrolysis, antibacterial activity, tolerance in simulated intestinal and gastric conditions, antibiotic tolerance, and cholesterol lowering activity) were evaluated. According to phenotypic and genotypic tests the LAB were identified as Lactobacillus acidophilus, L.rhamnosus, L.fermentum, L.helveticus, L.reuteri, L.gasseri, Enterococcus faecium and L.paracasei. While spore forming bacillus species were identified as B.subtilis and B.leichniformis. All tested isolates were able to resist acidic pH (pH 2.5 -4.0) and high bile salt (0.5, 0.7 and 1 %) and were able to hydrolyze bile salts. Seven LAB isolates also showed cholesterol lowering effects. Similarly survival percentage of the isolates in simulated intestinal conditions was higher than in gastric conditions. All isolates were tested for their antibacterial effects against a number of gram positive and Gram negative pathogens. All 7 LAB isolates showed significant antibacterial effects against the pathogens. L.acidophilus, L.rhamnosus, L.reuteri and E.faecium were able to inhibit all tested pathogens. In this study in order to evaluate sensitivity of the isolates to 14 antibiotics discs by antibiogram disc method was used and most of the isolates appeared sensitive to majority of the tested antibiotics. Some of the LAB species including L.paracasei, L.rhamnosus, L.helveticus were resistant to vancomycin which is regarded as natural resistance and genes located on chromosomes that is untransferable. Autoaggregation assay indicated that all tested isolates were able to aggregate at different levels after 24 hrs. L.paracasei, L.helveticus, E.faecium, L.rhamnosus and L.gasseri showed highest auto aggregation ability respectively. According to obtained results, 7 selected LAB were able to lower cholesterol in the presence of 0.3% bile salt at different time intervals (0, 24 and 48hrs). L.gasseri and L.reuteri showed highest cholesterol lowering effects with 97.82% in 2hrs and L.helveticus with 93.84% in 8 hrs and L.fermentum with 93.75% in 24 hrs. Among all isolates, E.faecium showed least cholesterol lowering effects with 56.25% in 24 hrs
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی