رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي اثرات زراعي و اقتصادي گياه پوششي بر بهره وري و کيفيت گندم آبي تحت سامانه هاي دوبار کم خاک وزي و کشت بلند بستر "


شماره شناسایی : 18874667
شماره مدرک : ۶۱۸۹۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : مهرور، محمد رضا
: اسماعيل زاده مقدم، محسن
: قويدل، ناصر
: قرباني، علي
: اسدي، هرمز
: مصلحي، عفت السادات
: رمضاني، زهره
عنوان اصلي : ارزيابي اثرات زراعي و اقتصادي گياه پوششي بر بهره وري و کيفيت گندم آبي تحت سامانه هاي دوبار کم خاک وزي و کشت بلند بستر
نام نخستين پديدآور : مهرور، محمدرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Agronomic and economic assessment of cover crop effects on irrigated wheat productivity and quality under double minimum tillage and raised bed planting systems
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۸۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸۶۱۸۹۹
: شماره طرح : 2-03-03-055-960503
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم
: گیاه پوششی کود سبز
: کشاورزی حفاظتی
: سامانه کشت بلندبستر
: عملکرد
: کیفیت
: خاک
: اقتصاد
: دوبار کم خاک ورزی
خلاصه یا چکیده : این تحقیق با هدف تعیین گیاه یا گیاهان پوششی کود سبز برای کشت در نیمه دوم تابستان و پس از آیش کوتاه مدت زمین در نیمه اول تابستان و به زیر خاک بردن آن گیاهان دو تا سه هفته پیش از گندم به منظور بهبود صفات کمی و کیفی گندم و نیز بهسازی خاک محل اجرای آزمایش در طول چهار سال زراعی (سال های زراعی 97-1396 تا 1400-1399) به اجرا در آمده، به طوری که بتواند به ایجاد پایداری سامانه های زراعی آبی گندم بنیان استان البرز منجر شود. پروژه با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در شانزده تیمار شامل کشت خالص گیاهان پوششی تابستانه شامل کشت خالص گیاهان: 1- سورگوم دانه ای 2- ارزن علوفه ای 3- سورگوم سودانگراس 4-جو 5- گلرنگ 6- ماش 7- کلزا 8- سویا 9- لوبیا چشم بلبلی 10- شبدر لاکی 11- شبدر برسیم 12- چاودار 13-ماشک گل خوشه ای 14- یولاف 15- کنجد 16- اسپرس و در سه تکرار به اجرا در آمد. صفات مورد اندازه گیری از جمله: عملکرد دانه، کاه، بیوماس و اجزای عملکرد گندم شاخص های مربوط به کیفیت نان، صفات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تیمارهای آزمایش و بهره وری و ارزیابی های اقتصادی تیمارهای آزمایش بودند. نتایج نشان دادند که در تمامی سال های زراعی تفاوت بین اثر گیاهان پوششی بر عملکرد دانه گندم معنی دار نبوده، در حالی که نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر سال های آزمایش بر عملکرد دانه گندم بسیار معنی دار بود که نشان می دهد که کاشت گیاهان پوششی درتابستان پیش از گیاه اصلی گندم به دلیل ثابت بودن واحدهای آزمایشی در یک بازه زمانی میان مدت اثرات موروثی مثبتی را بر بر رشد، عملکرد و کیفیت گندم و نیز خاک محل اجرای آزمایش موجب گردیده که به دلیل افزایش قابل توجه درصد کربن آلی (211 درصد) یعنی از 0.45 درصد در سال اول به 5/1 درصد در سال زراعی چهارم و نیز بهبود ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک و نیز ایجاد تعادل جمعیت های میکروبی شامل باکتریایی و قارچی و به طور کلی ارتقاء سلامت خاک مربوط باشد. میانگین عملکرد دانه گندم در سال های اول (سال مبنا) تا سال چهارم به ترتیب 6760 ، 7767، 8318 و 8380 کیلوگرم در هکتار و بیشترین عملکرد دانه گندم در سال های دوم، سوم و چهارم به ترتیب 9029 کیلوگرم در هکتار (از سورگوم سودانگراس)، 8918 کیلوگرم در هکتار (از ماش و کلزا) و 9518 کیلوگرم در هکتار (از ارزن علوفه ای) به دست آمدند. همچنین براساس نتایج مدل تجزیه واریانس AMMI به دلیل وجود اثرات موروثی گیاهان پششی کود سبز بر عملکرد دانه گندم، بیوماس و اجزای عملکرد دانه گندم بررسی معادله خطی برازش شده نشان داد که بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل مدیریتی و یا مشروط بر ثابت بودن آن ها، با در نظر گرفتن آیش کوتاه مدت در نیمه اول تابستان و نیز ورود گیاهان پوششی کود سبز و کشت آن ها در نیمه دوم تابستان در زمین های تحت سامانه زراعی حفاظتی گندم بنیان آبی می توان عملکرد دانه گندم را در یک دوره چهارساله از 6744 به 8384 کیلوگرم در هکتار یعنی تا 24 درصد افزایش داده در حالی که 97 درصد تغییرات عملکرد دانه گندم تحت تأثیر گیاهان پوششی کود سبز توسط مدل خطی فوق قابل پیش بینی است.
: This research aims to determine the green manure cover crop or crops for cultivation in the second half of summer and after the short-term fallow of the land in the first half of summer and incorporating those crops into the soil two to three weeks before wheat in order to improve the quantitative and qualitative characteristics of wheat. Also, the soil improvement of the test site was implemented during four crop years (crop years 2017-2018 to 2020-2021), so that it can lead to the stability of wheat-based irrigated cropping systems in Alborz province. The project using the statistical design of randomized complete blocks in sixteen treatments including pure cultivation of summer cover crops including pure cultivation of crops: 1- grain sorghum 2- fodder millet 3- Sudangrass sorghum 4- Barley 5- Safflower 6- Mung bean 7- Canola 8- Soybean 9- Cowpea 10- Crimson clover 11- Berseem clover 12- Rye 13- Hairy vetch 14- Oat 15- Sesame 16- Sainfoin and it was implemented in three repetitions. The traits to be measured include: grain yield, straw, biomass and wheat yield components, indicators related to bread quality, physical, chemical and biological soil characteristics of experimental treatments and productivity and economic evaluations of experimental treatments. The results showed that in all crop years, the difference between the effect of cover crops on wheat grain yield was not significant, while the results of composite analysis showed that the effect of experimental years on wheat grain yield was very significant, which shows that sowing Cover crops in the summer before the main wheat crop due to the stability of the experimental units in a medium-term period of time has caused positive legacy effects on the growth, yield and quality of wheat as well as the soil of the experiment site, which is due to a significant increase in the percentage of organic carbon (211 percent) that is, from 0.45% in the first year to 1.5% in the fourth crop year, as well as improving the physical, chemical and biological characteristics of the soil, as well as creating a balance of microbial populations, including bacteria and fungi, and generally improving soil health. The average wheat grain yield in the first years (base year) to the fourth year is 6760, 7767, 8318 and 8380 kg per hectare, respectively, and the highest wheat grain yield in the second, third and fourth years is 9029 kg per hectare, respectively (from sorghum, Sudangrass), 8918 kg/ha (from mung bean and canola) and 9518 kg/ha (from fodder millet) were obtained. Also, based on the results of the AMMI variance analysis model, due to the existence of legacy effects of green manure crops on wheat grain yield, biomass and components of wheat grain yield, the examination of the fitted linear equation showed that without considering other management factors or conditional on their being constant , taking into account the short-term fallow in the first half of summer and the introduction of green manure cover crops and their cultivation in the second half of summer in the lands under the water-based wheat protection cropping system, it is possible to increase the yield of wheat grains in a four-year period from 6744 to 8384 kg per hectare means it has increased by 24% while 97% of wheat grain yield changes under the influence of green manure cover crops can be predicted by the above linear model.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی