رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي خصوصيات زراعي و عملكرد دانه ژنوتيپ‌هاي عدس در خزانه بين المللي در شرايط معتدل ديم (LIEN-MED-021) "


شماره شناسایی : 18874665
شماره مدرک : ۶۴۸۹۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : کرمي، ايرج
: تبريزي وند طاهري، مژگان
: پزشکپور، پيام
: نامداري گشنيگاني، امين
: کرمي، ايرج
: فتاحي، بهروز
عنوان اصلي : بررسي خصوصيات زراعي و عملكرد دانه ژنوتيپ‌هاي عدس در خزانه بين المللي در شرايط معتدل ديم (LIEN-MED-021)
نام نخستين پديدآور : کرمي، ايرج
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of agronomic characteristics and grain yield of lentil genotypes in international nurseries under dryland condition (LIEN-MED-021)
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۴۸۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲۶۴۸۹۶
: شماره طرح : 0-15-15-038-991047
: سامانه سمپات
توصیفگر : عدس، ژنوتيپ، عملكرد دانه
خلاصه یا چکیده : عملکرد گیاه عدس در واحد سطح در ایران نسبت به کشورهای مهم تولید کننده عدس بسیار پایین است (520 کیلوگرم در هکتار) و عوامل مختلفی در پایین بودن عملکرد عدس در واحد سطح موثر است. بطور کلی می توان به کشت سنتی این محصول، عدم رعاین نکات فنی و استفاده از ارقام محلی اشاره نمود بطوری که در غالب مزارع کشاورزان هیچ یا کمتر یافته های تحقیقاتی در مزارع کشاورزان یافت می گردد. لذا به‌منظور دست‌يابي به ژنوتيپ‌هاي عدس پرمحصول‌تر از ارقام موجود كه دارای صفات مناسبي چون عملكرد دانه بيشتر، درشتي دانه، برخي صفات مؤثر در تحمل به تنش‌هاي محيطي مانند خشكي و گرما، مقاومت به آفات و بيماريها، زودرسي و ديگر صفات زراعي مورد نظر باشند،4 فقره آزمايش بين المللي عدس تحت عنوان LIEN-MED-021 كه در قالب طرح لاتيس ساده(6*6 ) با دو تكرار در مزارع آزمایشی ایستگاه های تحقیقاتی کرمانشاه، مراغه، لرستان و گچساران اجرا گرديد. در طول دوره رويش از صفات مختلف زراعي و مورفوفيزيولوژيكي ژنوتيپ‌هاي مورد آزمايش از قبيل ارتفاع بوته، روز تا گلدهي و رسيدن، واكنش به بيماري‌هاي مهم از جمله فوزاريوم و نظايرآن يادداشت ‌برداري به‌عمل آمد. با توجه به عملکرد و صفات مطلوب تعدادی از لاین ها در کرمانشاه، لرستان گچساران انتخاب و وارد آزمایشات سال آتی شدند.
: Various factors are effective in low yield of lentils per unit area. In general, we can mention the traditional cultivation of this product, non-compliance with technical points and the use of local cultivars. Average lentil productivity in Iran is 520 Kg/ha that is less than half of average lentil productivity in the world. In order to obtain the best of lentil genotypeswith good traits such as higher grain yield, large grains, some effective traits in tolerance to environmental stresses such as drought and heat, resistance to pests and diseases, early maturity and other agronomic traits were intended.fouv experiments of international lentil treasuries entitled LIEN-MH-2021 using a simple latis design with two replications were performed in the experimental field of Dryland agricultural research institute (Sararood station,Maragheh, Lorestan and Ghachsaran). During the growing season, different morpho-physiological traits of genotypes such as plant height, days to flowering and maturity, response to important diseases such as fusarium were recorded. According to the desired performance and traits, a number of lines in each experiment were selected for further study in the next year.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی