رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي و ارزيابي کيفي تناسب اراضي و آلاينده هاي عناصر سنگين در اراضي تحت کشت محصولات زراعي در يک دوره تناوب در مناطق قزوين و البرز "


شماره شناسایی : 18874664
شماره مدرک : ۶۱۸۹۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : مستشاري محصص، مهرزاد
: خسروي نژاد، اعظم
: مستشاري محصص، مهرزاد
: شهابي فر، جعفر
: رضائي، حامد
عنوان اصلي : بررسي و ارزيابي کيفي تناسب اراضي و آلاينده هاي عناصر سنگين در اراضي تحت کشت محصولات زراعي در يک دوره تناوب در مناطق قزوين و البرز
نام نخستين پديدآور : محصص مستشاري، مهرزاد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study and Qualitative Evaluation of Land and Pollution of Heavy Metals in Fields Crops in Alternation Period in Qazvin and Alborz Areas
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات خاک و آب، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۸۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲۶۱۸۹۵
: شماره طرح : 014-51-10-021-95023
: سامانه سمپات
توصیفگر : تناسب اراضی
: آلودگی خاک
: پساب شهری
: پساب صنعتی
خلاصه یا چکیده : خاک یکی از منابع بالقوه جذب آلودگی‌های صنعتی است بخصوص اینکه در کنار منابع آلاینده نیز قرارگرفته باشد. معادن بهره‌برداری و استخراج فلزات به‌عنوان یکی از منابع آلاینده نقطه‌ای خاک‌ها موردتوجه هستند. طرح حاضر به‌منظور ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات عمده زراعي و باغي تحت کشت مرسوم در استان قزوين در اراضي تحت آبياري با پساب‌های شهري (قدیم آباد) و صنعتي (الوند) در استان قزوين انجام شد؛ و همچنین نتایج بررسی تناسب اراضی برای 9 گیاه زراعی و 4 گیاه باغی نیز جداگانه مورد بررسی قرار گرفت که شامل محصولات زراعی گندم، جو، چغندرقند، پیاز، یونجه، پنبه، ذرت علوفه¬ای، زعفران، سورگوم و کلزا و محصولات باغی شامل پسته، بادام، گل¬محمدی و صنوبر می¬باشد. نتایج نشان داد محدوده مورد مطالعه در منطقه الوند عمدتاً برای این محصولات در کلاس تناسب نسبتاً مناسب و کمی با تناسب بحرانی قرار دارند. وضعیت این منطقه نشان می¬دهد که این اراضی برای کشت این محصولات محدودیتی خاک و اقلیم چندانی ندارد. ولی از نظر آلودگی و تجمع فلزات سنگین این محدوده از اراضی دارای تجمع سرب و کادمیوم بیش از حد استاندارد محیط زیست ایران بوده و در نتیجه کشت این محصولاتی که مورد استفاده مستقیم انسانی قرار دارند و یا در چرخه غذایی انسان دارند توصیه نمی¬شود. بررسی تناسب اراضی برای محصولات مورد مطالعه در محدوده قدیم آباد نشان داد این محدوده برای کشت محصولاتی مانند یونجه، پنبه، جو، کلزا و گندم در وضعیت بحرانی قرار داشته و برای سایر محصولات مورد مطالعه شامل بادام، پسته، پیاز، ذرت علوفه¬ای، زعفران، سورگوم و گل¬محمدی دارای محدودیت خیلی شدید بوده و در کلاس تناسب نامناسب قرار دارند. با توجه با نتایج خاک این منطقه در حال حاضر از نظر آلودگی زیر حد استاندارد برای کشاورزی می¬باشد. هرچند محدودیتی از این نظر برای کشاورزی ندارد ولی پیشنهاد می‌شود در این اراضی با کاهش انباشتگی فلزات سنگین در چرخه غذایی انسان از محصولاتی که در چرخه مستقیم غذایی انسانی قرار ندارند مانند جو، کلزا و پنبه که ازنظر تناسب اراضی نیز نسبت به سایر محصولات در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند کشت گردد.
: Soil is one of the potential sources of industrial pollution absorption, especially if it is located next to pollutant sources. Metal mining and extraction are considered as one of the sources of soil point pollution. Such centers are usually located near agricultural lands or residential areas and pose many risks to human health. The purpose of this study was conducted to evaluate the quality of land suitability for major crops and orchard under conventional cultivation in Qazvin province (pistachios and almonds) and non-fruitful (poplar) in irrigated lands with urban (Qadimabad) and industrial (Alvand) effluents in Qazvin province.. Also, the results of land suitability for 9 crops and 4 orchard plants were examined separately, including wheat, barley, sugar beet, onion, alfalfa, cotton, forage maize, Crocus sativus, sorghum and Canola and orchard products including pistachio, Almonds and poplar trees. The results showed that the study area in Alvand region is mainly suitable for these products in the relatively suitable proportion class and with the critical proportion. The situation in this area shows that these lands do not have much soil and climate restrictions for cultivating these crops. However, in terms of pollution and accumulation of heavy metals, this area of lands has a concentration of lead exceeding the standard of Iran's environment, and as a result, the cultivation of these products that are directly used by humans or in the human food cycle is not recommended. Examination of soil results and soil needs of poplar tree showed that the area of Alvand lands studied for poplar cultivation is in a suitable condition and it is possible to create wood cultivation in this area due to the contaminated land. The study of land suitability for the studied crops in the old area showed that this area is in a critical situation for growing crops such as alfalfa, cotton, barley, sugar beet Canola and wheat and for other crops studied including almonds, pistachios, onions,forage maize, , Crocus, SurGum and Rosa damascena have very severe restrictions and are in the inappropriate fitness class. According to the study of soil pollution in these lands that use urban wastewater for irrigation. According to the soil results, this area is currently below the standard for agriculture in terms of pollution. Although there are no restrictions for agriculture in this regard, it is suggested that in these lands by reducing the accumulation of heavy metals in the human food cycle from products that are not in the direct human food cycle such as barley, canola and cotton in terms of land suitability compared to other crops They are in a better position to be cultivated.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی