رکورد قبلیرکورد بعدی

" بيان ژن S1 سروتيپ793/B برونشيت عفوني طيور( IBv) در سيستم غير ترشحي مخمر به منظور توليد پروتئين نوترکيب و ارزيابي ايمني زايي آن "


شماره شناسایی : 18874419
شماره مدرک : ۶۱۷۶۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : آقائي پورکلياني، خسرو
: هاشم زاده اهر نجاني، مسعود
: قليانچي لنگرودي، ارش
: احمدي، مهدي
: گودرزي، حسين
: سنچولي، عليرضا
: ابراهيمي، سعيده
: عسكري، ابوذر
: اسلام پناه، محمد
: عالي، محسن
عنوان اصلي : بيان ژن S1 سروتيپ793/B برونشيت عفوني طيور( IBv) در سيستم غير ترشحي مخمر به منظور توليد پروتئين نوترکيب و ارزيابي ايمني زايي آن
نام نخستين پديدآور : آقائي پورکلياني، خسرو
عنوان اصلي به زبان ديگر : expression S1 gene serotype 793 / B avian infectious bronchitis in non-secretory yeast to produce recombinant proteins and evaluation of immunogenicity
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲۶۱۷۶۴
: شماره طرح : 2-18-18-098-960999
: سامانه سمپات
توصیفگر : برونشیت عفونی طیور
: 793/B
: ریکامبیننت
: ایمنی زایی
: کلونینگ
: بیان ژن
: پیشیا پاستوریس
: پروتئین S1
خلاصه یا چکیده : مقدمه: ویروس برونشیت (IB) یک بیماری ویروسی تنفسی حاد و بسیار مسری و عفونی طیور در سراسر جهان است و منجربه زیان های اقتصادی قابل توجهی درصنعت طیور می شود. هدف از این مطالعه تولید پروتئین نوترکیب S1 IBV 793/B و ارزیابی ایمنی زایی آن در جوجه ها می باشد. مواد و روش کار: برای ارزیابی پروتئین نوترکیب S1 برونشیت عفونی، ژن کد کننده گلیکوپروتئینS1 IBV 793/B ابتدا به وکتور pTZ 57 و سپس به وکتور بیان کننده غیر ترشحیpPICZB کلون و به سلول های مخمری P. pastoris ترانسفر و بیان گردید بیان بروش SDS-PAGE، western blot، میکروسکوپهای atomic-force و TEM بررسی گردید. سپس در جوجه های پاک ارزیابی ایمنی زایی شد. نتایج: نتایج نشان داد پروتئین نوترکیب S1 حدود 62KDa بوده که توسط وسترن بلات و الایزا تائید گردید. بررسی میکروسکوپی بخوبی ساختاری شبه ویروسی که نیاز اولیه و مهم جهت کاندیدای واکسن است مشخص گردید. با سه بار ایمنی زایی بوسیله پروتئین نوترکیب، با اجوانت مونتاناید و واکسن زنده مشخص گردید پاسخ سیستم ایمنی را به همراه دارد. گروه هایی که واکسن پرایم H120 را دریافت کرده بودند نسبت به دیگر گروه ها تیتر بالاتری از خود بروز دادند. پس از چالش با ویروس حاد مشاهده گردید ایمنی زایی بطور کامل مانع تکثیر ویروس در بافت ها نگردیده باعث آسیب های در بافت نای از دست دادن مژه ها ، تخریب سلول پوششی، در ریه خونریزی بینابینی، ترمبوس غیر عفونی و درکلیه کانون پرخونی و دژنرسانس سلول های اپیتلیالی شده است. با این وجود در همه گروه های مورد آزمایش بعد از چالش هیچ تلفاتی مشاهده نگردید. نتیجه گیری: ایمنی زایی کاملا موفق به توقف تکثیر و انتشار ویروس در بافت های تنفسی، گوارشی و کلیوی نشده و با آسیب همراه بوده اما از مرگ جوجه ها جلوگیری کرده و باعث مقاومت آنها در مقابل ویروس گردد.
: Introduction: Bronchitis virus (IB) is an acute, highly contagious and infectious poultry virus worldwide, causing significant economic losses to the poultry industry. The aim of this study was to produce recombinant S1 protein IBV 793/B and evaluate its immunogenicity in chickens. Materials and Methods: To evaluate the recombinant S1 protein of infectious bronchitis. First,the gene encoding S1 glycoprotein IBV 793 /B was cloned into the pTZ 57 vector and then cloned into the non-secretory expression vector pPICZB and expressed in yeast cells Pichia pastoris and recombinant protein was examined by SDS -PAGE, western blot, Atomic-force and TEM microscopes. Then Immunogenicity was evaluated in SPF chickens. Results: The results showed that the recombinant S1 protein was about 62KDa, which was confirmed by Western blotting and ELISA. Microscopic examination of the virus-like structure identified as the primary and important requirement for vaccine candidates. Three times immunization with recombinant protein, with Montanide adjuvant and live vaccine were determined eliciting immune response. The groups that was receiving primer H120 vaccine had higher titers than the other groups. After challenge with an acute virus, immunization did not completely prevent virus replication in the tissues, causing damage to the trachea, loss of cilia, destruction of the epithelial cell, interstitial hemorrhage in the lung, non-infectious thrombus, and renal hyperemia and degeneration Epithelial cells. However, no mortality was observed in all groups tested after the challenge. Conclusion: Although immunogenicity did not completely prevent virus replication and proliferation in the respiratory, gastrointestinal, and renal tissues and was associated with injury, but it prevented the chickens from death and made them resistant to the virus.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی