رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اصالت ژنتيکي نهال¬هاي تکثير شده به روش کشت بافت از سه رقم خرماي برحي، مجول و غنامي قرمز "


شماره شناسایی : 18874418
شماره مدرک : ۶۱۷۶۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : رضائي، مهدي
: کاوند، عبدالرضا
: جزائري نوش آبادي، محمدرضا
: صادقي آذغان، ليلا
عنوان اصلي : بررسي اصالت ژنتيکي نهال¬هاي تکثير شده به روش کشت بافت از سه رقم خرماي برحي، مجول و غنامي قرمز
نام نخستين پديدآور : رضائي، مهدي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of clonal fidelity in micro-propagated Barhi, Medjool and Red Ghanami date palm cultivars
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲۶۱۷۶۳
: شماره طرح : 24-08-08-023-991320
: سامانه سمپات
توصیفگر : نخل خرما
: ریز ازدیادی
: اصالت ژنتیکی
: کلون
خلاصه یا چکیده : طی فرایند ریزازدیادی نخل، کلون¬هایی که از نظر ژنتیکی و فنوتیپی یکسان هستند، در سطح وسیع و تجاری، تولید می¬شوند. اگرچه در بعضی موارد به دلیل نقص در پروتکل تکثیر و یا عدم رعایت شرایط بهینه طی فرایند ریزازدیادی، تنوع سوماکلونال در گیاهچه¬های حاصل از باززایی به وجود می¬آید. همچنین عدم دقت کافی کاربر طی مراحل تکثیر در آزمایشگاه، نگهداری در اتاق¬های رشد و در نهایت جابجایی مواد گیاهی در گلخانه می¬تواند منجر به ایجاد مشکلات عدیده¬ای برای تولید کننده و باغدار شود. از همین رو، ارزیابی اصالت و یکنواختی ژنتیکی در گیاهچه¬های خرمای حاصل از کشت بافت برای تایید هویت ژنتیکی، ضروری به¬نظر می¬رسد. در این مطالعه تطابق الگوی باندی گیاهچه¬های تکثیر شده از کلون¬های اولیه حاصل از مریستم پاجوش¬های مادری، با استفاده از 10 نشانگرهای مولکولی مورد بررسی قرار گرفت و جهت اطمینان بیشتر از نتایج، انواعی از نشانگرهای مولکولی شامل SSR و ISSR به کار گرفته شد. هدف از این بررسی، کنترل اصالت گیاهچه¬های تکثیری قبل از توزیع به بازار بود. از میان آغازگرهای استفاده شده فقط آغازگرهای mPdCIR025، mPdCIR057، PDAG1003، KSU-PDL4، ISSR 9، UBC810 و UBC826 باندهای چند شکل تولید کردند. جایگاه¬های مورد بررسی در مجموع 28 آلل تولید کردند که 22 عدد از آن¬ها چند شکل بودند. الکتروفورز محصولات PCR بر روی ژل¬های آگارز و پلی¬اکریلامید (بسته به ماهیت نشانگر) نشان داد که الگوی باندی گیاهچه ها با الگوی باندی نمونه های شاهد، تطابق داشتند. هرچند در تمامی آزمایشگاه¬های دنیا از نشانگرهای مولکولی برای بررسی اصالت ژنتیکی استفاده می شود ولی ممکن است که به دلیل محدود بودن تعداد جایگاه های مورد مطالعه، تنوع سوماکلونال (در صورت وجود) قابل شناسایی نباشد.
: Date palm micropropagation leads to commercial scale clonal propagation of plantlets which are genetically and phenotypically identical. In some cases, non-compliance with optimal conditions in micropropagation process, resulting in somaclonal variation in regenerated plantlets. Also, intermixture of plant materials due to operative inaccuracy in micropropagation process and organizing plant materials in the growth room or greenhouse can cause trouble to the producer and gardener. Therefore, evaluation of genetic fidelity and uniformity in micropropagated date palm plantlets seems necessary. In this study, the banding patterns of regenerated plants from offshoots were compared to control samples using 10 molecular markers to ensure true to typeness of plants prior to distribution to the market. We used two marker systems including SSR and ISSR to reassuring obtained results. Electrophoresis of PCR products on polyacrylamide and agarose gels (depend on marker system) showed that mPdCIR025, mPdCIR057, PDAG1003, KSU-PDL4, ISSR 9, UBC810 and UBC826 loci produced 28 alleles from which 22 were polymorphic. Although all of laboratories around the word perform molecular markers for genetic fidelity assessment in microprapagated plants, somaclonal variation may not be detectable due to limitation of studied loci on genome.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی