رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي بسترهاي کشت، رژيم هاي نوري و دمائي مختلف براي رسيدن به پتانسيل جوانه زني بذر کينوا "


شماره شناسایی : 18874417
شماره مدرک : ۶۱۷۶۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : اسکويي، بيتا
: دوروشي، فاطمه
: رحماني، محمد
: مبصّر، صمد
: رضواني خورشيدي، عنايت
عنوان اصلي : ارزيابي بسترهاي کشت، رژيم هاي نوري و دمائي مختلف براي رسيدن به پتانسيل جوانه زني بذر کينوا
نام نخستين پديدآور : اسکويي، بيتا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of different substrates, light regimes and temperatures on germination of quinoa Seed
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲۶۱۷۶۲
: شماره طرح : 2-08-08-018-980890
: سامانه سمپات
توصیفگر : درصد گیاهچه عادی
: سرعت جوانه زنی
: شکست خواب
خلاصه یا چکیده : به‌منظور بهینه‌سازی روش‌های آزمون تجزیه کیفی بذر کینوا، چهار رقم کینوا Red carina، Giza1، Titicaca، Q29 مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش در دو مرحله انجام گرفت، در مرحله اول آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل آزمایشی شامل بستر کشت در سه سطح(S وTP, BP ) و دما در پنج سطح (15، 20، 25، 30 و 30-20 درجه سانتی گراد) بود. در آزمایش دوم: پیش تیمار شکست خواب بذر با چهار سطح( غوطه وری به مدت 4 ساعت، پیش گرمادهی، پیش سرمادهی و KNO3 ) و دما با پنج سطح پیش گفته اجرا شد.سپس درصد گیاهچه عادی، غیر عادی، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی محاسبه شدند. در رقم Giza ، مقایسه میانگین اثر متقابل دما و بستر کشت بر درصد گیاهچه عادی نشان داد ، بالاترین درصد گیاهچه عادی به دمای 15 درجه سانتی گراد و بستر کشت بین کاغذ و کمترین آن به دمای 25 درجه سانتی¬گراد و بستر کشت بین کاغذ تعلق دارد. در دماهای 25، 30 و 30-20 درجه سانتی¬گراد بالاترین درصد گیاهچه عادی در بستر کشت ماسه ای مشاهده شد . در رقم Q29 ، بالاترین درصد گیاهچه عادی به بستر کشت بالای کاغذ و دمای جوانه زنی 15 و 20 درجه سانتی گراد و کمترین آن به بستر بین کاغذ و دمای جوانه زنی 30-20 درجه سانتی گراد تعلق داشت. در رقم Red Carina بالاترین درصد گیاهچه غیرعادی(حدود 55 درصد) و کمترین درصد گیاهچه عادی در بستر کشت بین کاغذ و دمای 25 درجه سانتی گراد مشاهده شد. همچنین درصد گیاهچه غیرعادی در بستر کشت ماسه ای به¬طور معنی¬داری از بسترهای کشت بین کاغذ و روی کاغذ کمتر بود. در رقم Titica درصد گیاهچه عادی در دمای 30 درجه سانتی¬گراد در بستر کشت ماسه ای به طور معنی داری بیش از دو بستر کشت دیگر بود. مقایسه میانگین اثر دما و پیش تیمار در رقم Giza نشان داد بالاترین سرعت جوانه زنی به تیمار غوطه وری و دمای 30-20 درجه سا نتی گراد تعلق داشت. در رقم Q29 بیشترین سرعت جوانه زنی در دماهای 20، 25 ، 30 و 30-20 درجه سانتی گراد و پیش تیمار غوطه وری بذر مشاهده شد و در دمای 15 درجه سانتی¬گراد به پیش تیمار سرمادهی تعلق داشت. در رقم Red Carina پیش تیمار سرمادهی، در تمامی دماهای جوانه زنی بالاترین سرعت جوانه زنی را نسبت به سایر پیش تیمارها داشت. کمترین سرعت جوانه زنی به دما 15 درجه و پیش تیمارهای KNO3 و غوطه وری تعلق داشت. . به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد در دماهای 15 و 20 درجه سانتی¬گراد هر سه بستر کشت بین کاغذ، روی کاغذ و ماسه ای نتیجه قابل قبولی از کیفیت جوانه زنی بذر را نمایش دادند زیرا درصد گیاهچه غیر عادی در این دماها پایین تر از دماهای بالاتر بود ولی در دماهای 25،30 درجه سانتی¬گراد درصد گیاهچه غیر عادی در بسترهای کشت بین کاغذ و روی کاغذ بیشتر از بستر کشت ماسه ای بود. این موضوع در بستر کشت بین کاغذ مشهودتر بود. بررسی اثر پیش تیمارهای مختلف برخصوصیات جوانه زنی نشان داد، تیمار KNO3 نسبت به سایر پیش تیمارهای آزمایشی اثر بهبودی کمتر داشت. نتایج نشان داد بهترین پیش تیمار برای ترغیب جوانه زنی غوطه وری به مدت 4 ساعت در آب بود سپس تیمارهای سرمادهی و گرمادهی قرار داشتند
: In order to optimize the test methods of quality analysis of quinoa seeds, four cultivars of quinoa Red carina, Giza1, Titicaca, Q29 were studied. The experiment was performed in two stages. In the first stage, the experiment was performed as a factorial in a completely randomized design with three replications. Experimental factors included culture medium at three levels (S and TP, BP) and temperature at five levels (15, 20, 25, 30 and 20-30 ° C). In the second experiment: seed breaking dormancy treatments were performed with four levels (soaking for 4 h, preheating, pre-chilling and KNO3) and temperature with five aforementioned levels. Then normal seedling percentage, abnormal seedling percentage, germination percentage and germination rate were calculated. In Giza cultivar mean comparison of temperature* substrate indicated that the highest normal seedling percentage was seen in 15 ̊c BP and the lowest was in 25 ̊c and BP. In 25, 30 and 30-20 ̊c the highest normal seedling was observed in sand substrate. In Q29 cultivar the highest normal seedling was belonged to TP substrate and 15 and 20 germination temperature and the lowest belonged to BP and 30-20̊ ̊c. In Red Carina cultivar the highest abnormal seedling lowest normal seedling were seen in BP and 25 ̊c. Also abnormal seedling in sand substrate was significantly lower than BP and TP. In Titica cultivar normal seedling percentage in 30 ̊c temperature and sand substrate was more than other substrates. Mean comparison of brocken dormancy treatment * temperature in Giza cultivar indicated that the highest germination rate was belonged to soaking treatment and 30-20 ̊c. Also in Q9 cultivar, the highest germination rate was seen in 20, 25, 30 and 30-20 ̊c and soaking treatment but in 15 ̊c was belonged to pre-chilling treatment.In Red Carina cultivar, in all germination tempratures, pre-chilling created higher germination rate than other pre- treatments.The lowest germination rate was seen in 15 ̊c germination temprature along with KNO3 and soaking treatments. In general, results showed that in 15 and 20 ̊c all three substrates (TP, BP and S) were displayed acceptable seed germination quality because abnormal seeding percentage was lower than high tempertures. But in 25 and 20-30 ̊c, abnormal seedling in BP and TP substrates was higher than sand. This issue in BP substrate was highlighted. The effect of different pre-treatments on germination characteristics showed that KNO3 treatment had less improvement effect than other experimental pre-treatments. The results indicated the best pre-treatment for inducing germination was soaking in water for 4 h then pre-chilling and pre-heating.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی