رکورد قبلیرکورد بعدی

" آزمون تمايز، يکنواختي و پايداري هيبريدهاي جديد زنبق آلماني با هدف شناسايي و معرفي ارقام جديد "


شماره شناسایی : 18874416
شماره مدرک : ۶۱۷۶۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : عظيمي، محمد حسين
: جزائري نوش آبادي، محمدرضا
: حسيني نيا، اصغر
: غضنفري، مسعود
: صفري، اکرم
عنوان اصلي : آزمون تمايز، يکنواختي و پايداري هيبريدهاي جديد زنبق آلماني با هدف شناسايي و معرفي ارقام جديد
نام نخستين پديدآور : عظيمي، محمدحسين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Distinctness, uniformity and stability (DUS) testing in new hybrids of Iris germanica to identify and introduce new varieties
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲۶۱۷۶۱
: شماره طرح : 3-26-3308-142-981204
: سامانه سمپات
توصیفگر : ژنوتیپ
: ارتفاع
: دوره گلدهی
: درفش
: آویز
خلاصه یا چکیده : ارزیابی 5 ژنوتیپ امیدبخش زنبق آلمانی به همراه والدین (شاهد) در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات در سال¬های 1400-1398 مورد بررسي قرار گرفتند. 36 صفت کمی و کیفی در زمان گلدهی، بر اساس دستورالعمل اتحادیه بین المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) و صفت رنگ با استفاده از چارت رنگی‏RHS ‏ ارزیابی شدند. نتايج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین ژنوتیپ‌های امیدبخش و والدین از نظر صفات طول‌برگ، اندازه‌گل، ارتفاع‌بوته، تعداد‌گل در شاخه، طول لوله‌گلپوش، عرض‌آویز، طول‌درفش و عرض‌درفش تفاوت معني¬داری در سطح یک‌درصد (01/0p≤)، در صفت عرض‌برگ در سطح پنج‌درصد (05/0p≤) و در صفات طول‌دمگل، ضخامت دمگل، قطر شاخه‌گلدهنده و قطر‌طوقه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. بیشترین قابلیت توارث‌عمومی صفات عرض درفش (31/98 %)، عرض آویز (48/92 %) و طول لوله گلپوش (17/90%) بودند و کمترین آن برای صفت قطر شاخه گلدهنده به ترتیب 27/15 درصد مشاهده شد. ژنوتیپ‌OPRC-27: پاکوتاه، رنگ گل زرد، تعداد گلچه 5 عدد در هر شاخه، دوره گلدهی 7 روز و توصیه کشت گلدانی و فضای سبز. OPRC-32: پاکوتاه، رنگ گل سفید، تعداد گلچه 5 عدد در هر شاخه، دوره گلدهی 6 روز و توصیه کشت در فضای سبز. OPRC-46: پابلند، رنگ گل قهوه‌ایی، تعداد گلچه 7 عدد در هر شاخه، دوره گلدهی 7 روز و توصیه کشت در فضای سبز. OPRC-72: پابلند، رنگ گل دورنگ (درفش سفید و آویز آبی روشن)، شکل گل گل‌پهن و چین‌دار و متفاوت از ارقام قدیمی، تعداد گلچه 9 عدد در هر شاخه، دوره گلدهی 8 روز و توصیه کشت در فضای سبز.OPRC-04: پابلند، دورنگ (درفش قهوه ایی روشن و آویز قهوایی تیره) و منحصر به‌فرد، فرم گل پهن و چین دار و متفاوت از ارقام قدیمی، تعداد گلچه 9 عدد در هر شاخه و دوره گلدهی 9 روز و توصیه کشت در فضای سبز.
: Evaluations of five promising genotypes of Iris germanica with parents were studied in the Ornamental Plants Research center in Mahallat (2019-2021). In the flowering time, 36 quantitative and qualitative traits were evaluated according to the guidelines of the International Union for the Protection of new Varieties of Plants (UPOV) and RHS color chart used for color trait. The results of analysis of variance showed that there were significant difference (P≤0.01) between genotypes and parents in leaf length, flower size, plant height, number of flowers per branch, tube length, outer petal width, inner petal length and width studied traits., leaf width (P≤0.05) and no significant difference were observed in the traits of peduncle length, peduncle thickness, flowering branch diameter and crown diameter. The highest general heritability was the inner petal width (98.31%), outer petal width (92.48%) and the tube length (90.17%) and the lowest was observed for the trait of flowering branch diameter of 15.27%, respectively. OPRC-27: dwarf, yellow, number of flowers 5 in per branch, flowering period 7- days and recommendation for pot and landscape. OPRC-32: dwarf, white, number of flowers 5 per branch, flowering period 6- days and recommendation for pot and landscape.OPRC-46: Tall, brown, number of flowers 7 in per branch, flowering period 7- days and recommendation for landscape. OPRC-72: Tall, two-tone flower color (white in outer petal and blue in inner petal), broad-shaped and wrinkled flower shape and different from the parents, 9 flowers per branch, 8-day flowering period and recommendation for landscape. OPRC-04: Tall, two-colored (light brown in outer petal and dark brown in inner petal) and unique, broad and wrinkled flower form different from the old cultivars, 9 flowers per branch and 9 days flowering period and recommended for landscape.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی