رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثرات كاربرد اسيد سولفوريك بر خصوصيات بيوشيميايي خاك هاي مختلف در باغ هاي پسته "


شماره شناسایی : 18874415
شماره مدرک : ۶۱۷۶۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نادي، ماريه
: اسماعيل پور، علي
: مرادي قهدريجاني، محمد
: حسيني فرد، سيدجواد
: درگاهي، رزا
: نيکوئي دستجردي، محمدرضا
: پاكدامن، نجمه
: صداقتي، ناصر
: محمدي محمدآبادي، اکبر
: معصومي ريسه، حيدر
: فرج پور اودرجي، عباس
: مهرداديان، حميد
عنوان اصلي : بررسي اثرات كاربرد اسيد سولفوريك بر خصوصيات بيوشيميايي خاك هاي مختلف در باغ هاي پسته
نام نخستين پديدآور : نادي، ماريه
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of the effects of sulfuric acid on biochemical properties of different soils in pistachio orchards
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲۶۱۷۶۰
: شماره طرح : 147-06-33-094-97029-971309
: سامانه سمپات
توصیفگر : آب آبياري، اسيد سولفوريك، پسته، خاك، مجتمع مس سرچشمه
خلاصه یا چکیده : بيشتر خاك¬هاي مناطق پسته¬كاري كشور داراي درصد آهك بالا و در نتيجه pH قليايي هستند. در اين شرايط جذب اغلب عناصرغذايي مورد نياز گياه با مشكل روبرو بوده و رشد و عملكرد كمي و كيفي محصول تحت تاثير قرار مي¬گيرد. يكي از راه‌هاي تعديل pH خاك و جذب بهتر عناصر غذايي از خاك كاهش pH آب آبياري با استفاده از اسيدسولفوريك مي باشد. بنابراين اين تحقيق با همكاري مجتمع مس سرچشمه با هدف بررسي اثر كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري بر خصوصيات بيوشيميايي خاك انجام شد. به اين منظور سه قطعه باغ با سه نوع بافت خاك سبك، متوسط و سنگين در شهرستان رفسنجان براي اجراي طرح انتخاب شد. بعد از انتخاب باغ¬ها، تيمارهاي آزمايشي شامل چهار مقدار pH آب آبياري (H1: pH‌ آب آبياري يا شاهد؛ H2: pH=3؛ H3: pH=4؛ H4: pH=5) و سه زمان كاربرد اسيد (T1: اسفند، ارديبهشت و خردادماه؛ T2: اسفند و خردادماه؛ T3: ارديبهشت و خردادماه) در قالب طرح آماري كرتهاي خرد شده بر پايه بلوك‌هاي كامل تصادفي در 3 تكرار يا بلوك در هر منطقه به صورت جداگانه در اسفند 97 و در سالهاي 98 و 99 اجرا شد. براي تعيين مقدار اسيد لازم براي رسيدن به pHهاي مورد نظر، منحني تيتراسيون آب آبياري هر منطقه با اسيد سولفوريك يك درصد رسم شد. اعمال تيمارها، با استفاده از تانكر پلي اتيلني حاوي اسيدسولفوريك غليظ در ابتداي ورودي آب آبياري هر تيمار و تنظيم ورود اسيد به داخل آب در زمان آبياري هر تيمار انجام شد. نتايج اندازه‌گيري pH آب آبياري در طول كرت در سال اول مشخص نمود كه مقادير به دست آمده از منحني تيتراسيون براي رسيدن به pH هاي مورد نظر كافي نيست و اين مقادير بايد دو برابر شود. از بين خصوصيات خاك كاهش pH، شوري، نسبت جذب سديم (SAR)، آهك، ماده‌آلي، تنفس ميكروبي و افزايش جذب عناصرغذايي فسفر و عناصر كم¬مصرف به ويژه در سال دوم تحت تاثير تيمارها رخ داد. حداكثر كاهش pH خاك در تيمارهاي كاربرد اسيد سولفوريك نسبت به شاهد 3/0 واحد و مربوط به خاك سبك بود. بيشترين كاهش درصد آهك در خاك سبك در اعمال 3=pH آب آبياري و حدود 5 درصد بود. شوري خاك در هر دو عمق خاك بسته به نوع بافت خاك متاثر از تيمارها كاهش يافت كه بيشترين كاهش مربوط به تيمار 3=pH آب آبياري در خاك متوسط و 4/4 دسي زيمنس بر متر بوده است. نسبت جذب سديم در هر دو عمق خاك به ويژه در سال دوم در همه خاكها در اثر كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري و كاهش pH، در مقايسه با شاهد كاهش يافت. بيشترين كاهش نسبت جذب سديم در عمق80-40 سانتي¬متري خاك متوسط و به ميزان 40 درصد رخ داد كه بيشترين افزايش عملكرد را نيز داشت. درصد ماده‌آلي و تنفس ميكروبي خاك در برخي از تيمارهاي كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري كاهش نشان داد به طوري كه در خاك سبك و در مرتبه بعدي خاك متوسط هر گونه كاهش pH آب آبياري مي تواند منجر به كاهش نسبي موادآلي و تنفس ميكروبي خاك گردد اما در خاك سنگين، pHهاي پايين سبب چنين كاهشي شد. از نظر غلظت قابل جذب عناصرغذايي، در خاك سبك، عناصر آهن، روي، منگنز و مس در هر دو عمق خاك تحت تاثير تيمارها افزايش نشان داد. در خاك متوسط، عناصر روي، مس و بُر در هر دو عمق خاك تحت تاثير تيمارها قرار گرفتند. اين تاثير كه براي عناصر روي و مس افزايشي و براي بُر كاهشي بود، بيشتر در 4 و 3=pH اتفاق افتاد. در اين خاك، از عناصر پرمصرف نيز غلظت فسفر قابل جذب خاك در عمق 80-40 سانتي¬متري خاك و در هر دو سال آزمايش در حدود 5/1 ميلي¬گرم بر كيلوگرم خاك و درآبياري با آب با 4 و 3=pH نسبت به تيمار شاهد (آبياري با آب با 6/7=pH) افزايش يافت. در خاك سنگين، غلظت قابل جذب فسفر در هر دو عمق 40-0 و 80-40 سانتي¬متري خاك در سال دوم تحت تاثير كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري و كاهش pH از 6/7 در تيمار شاهد به 3، از 2 (در عمق 40-0 سانتي¬متري) تا 5 (در عمق 80-40 سانتي¬متري) ميلي¬گرم در كيلوگرم خاك افزايش يافت. در اين خاك در عمق 40-0 سانتي¬متري، غلظت قابل جذب عناصر كم¬مصرف روي و مس نيز در هر دو سال و در هر سه pH كاهش يافته آب آبياري (3، 4 و 5) در نتيجه كاربرد اسيد سولفوريك نسبت به تيمار شاهد (آبياري با آب با 6/7=pH) افزايش نشان داد. اما در عمق 80-40 سانتي¬متري، از بين عناصر كم-مصرف فقط غلظت عنصر روي تحت تاثير كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري و كاهش pH از 6/7 در تيمار شاهد به 3، به مقدار 5/0 ميلي¬گرم در كيلوگرم خاك (55 درصد نسبت به تيمار شاهد) افزايش يافت. افزايش غلظت روي در سال دوم بيشتر تحت تاثير 3=pH به مقدار 21 ميلي¬گرم در كيلوگرم خاك (در حدود سه برابر نسبت به تيمار شاهد) بود. عليرغم افزايش غلظت فسفر قابل جذب خاك در باغ داراي خاك سنگين، غلظت فسفر برگ در اين منطقه تغييري را نشان نداد. با در نظر گرفتن همه خصوصيات مورد بررسي، مي¬توان نتيجه¬گيري كرد كه در شرايط انجام اين پژوهش، در خاك سبك كاهش pH آب‌آبياري به 5 و در خاك متوسط و سنگين به ترتيب 4 و 3 مناسب است. با توجه به خصوصيات و كيفيت آب آبياري، به اين منظور براي كاهش pH آب آبياري به 5، 4 و 3 به ترتيب 198، 200 و 180 ليتر در هكتار در هر نوبت اسيد سولفوريك غليظ 98 درصد استفاده شد. همچنين به دليل عدم تفاوت معني دار بیشتر ويژگي‌هاي مهم مورد بررسي بين دو و سه نوبت كاربرد اسيد سولفوريك در باغ¬هاي پسته و برخي اثرات نامطلوب مانند كاهش نسبي مواد آلي و همچنين كاهش نسبي تنفس ميكروبي خاك، دو نوبت كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري توصيه مي¬¬شود. ارزيابي اقتصادي استفاده از اسيد سولفوريك در آب آبياري باغ¬هاي پسته بر اساس مقادير ¬گفته شده در بالا و دو نوبت استفاده، نشان داد كه در شرايط اين پژوهش كاربرد آن در هر سه نوع خاك كاملاً اقتصادي بوده و در خاك متوسط، سنگين و سبك به ترتيب سود خالص 390، 165 و 95 ميليون ريال ايجاد نمود.
: Most of the soils of the pistachio growing areas of Iran have a high percentage of lime and as a result, the pH is alkaline. Under these conditions, absorption of most of the nutrients required by the plant is faced with problems and the growth and performance of the product is quantitatively and qualitatively affected. One of the ways to adjust the soil pH and better uptake of nutrients from the soil is to reduce the pH of irrigation water using sulfuric acid. Therefore, this study was conducted in collaboration with Sarcheshmeh Copper Complex to investigate the effect of sulfuric acid application in irrigation water on yield, fruit quality, soil chemical properties, available concentration of soil and leaf nutrients and uptake of heavy contaminants in pistachio fruit. For this purpose, the orchard plots with three types of light, medium and heavy soil texture in Rafsanjan city were selected for the project. After selecting the orchards, experimental treatments included four pH values of irrigation water (H1: pH of irrigation water or control; H2: pH = 3; H3: pH = 4; H4: pH = 5) and three times of acid application (T1: March, May and June; T2: March and June; T3: May and June) in the form of a statistical design of split plots based on randomized complete blocks in 3 replications or blocks in each region separately in March 2019 and in 2020 and 2021 was implemented. To determine the amount of acid needed to reach the desired pH, the titration curve of irrigation water in each area was plotted with 1% sulfuric acid. The treatments were applied using a polyethylene tank containing concentrated sulfuric acid at the beginning of the irrigation water inlet of each treatment and adjusting the entry of acid into the water at the time of irrigation of each treatment. The results of measuring the pH of irrigation water during the first year in the plot showed that the values obtained from the titration curve are not sufficient to reach the desired pH and these values should be doubled. Among the soil properties, decrease in pH, salinity, Sodium adsorption ratio (SAR), lime, organic matter, microbial respiration and increase in uptake of phosphorus and trace elements, especially in the second year, occurred under the influence of treatments. The maximum decrease in soil pH in sulfuric acid application treatments compared to the control was 0.3 units and related to light soil. The highest reduction in the percentage of lime in light soil was in the application of irrigation water with pH = 3 and about 5%. Soil salinity decreased in both soil depths depending on the type of soil texture affected by the treatments. The highest decrease was related to the treatment of irrigation water with pH = 3 in medium soil and 4.4 dS m-1. Sodium adsorption ratio in both soil depths, especially in the second year, decreased in all soils due to the application of sulfuric acid in irrigation water and decrease pH, compared to the control. The highest decrease in sodium adsorption ratio occurred at the depth of 40-80 cm in the medium soil and at the rate of 40%. Percentage of organic matter and soil microbial respiration in some treatments of sulfuric acid application in irrigation water decreased so that in light soil and next time in medium soil any decrease in pH of irrigation water can lead to a relative reduction of organic matter and soil microbial respiration, but in heavy soils low pH did not cause such a decrease. In terms of availabile concentration of nutrients in light soil, elements of iron, zinc, manganese and copper increased in both soil depths under the influence of treatments. In the medium soils, zinc, copper and boron elements at both soil depths were affected by the treatments. This effect, which was increasing for zinc and copper elements and decreasing for boron, occurred mostly at pH = 3 and 4. In this soil, the concentration of soil available phosphorus at the depth of 40-80 cm and in both years of the experiment about 1.5 mg kg-1 soil and irrigation with water with pH 3and 4 compared to the control treatment ( Irrigation water with pH = 7.6) increased. In the heavy soils, the available concentration of phosphorus in both 0-40 and 40-80 cm soil depths in the second year under the influence of sulfuric acid application in irrigation water and lowering the pH from 7.6 in the control treatment to 3, from 2 mg kg-1 soil (at the depth of 0-40 cm) increased to 5 mg kg-1 soil (at the depth of 40-80 cm). In this soil at the depth of 0-40 cm, the available concentration of micro-elements zinc and copper in both years and at all three pH (3, 4 and 5) of irrigation water decreased as the result of the application of sulfuric acid compared to the control treatment (irrigation water with pH = 7.6) increased. But at the depth of 40-80 cm, among the micro- elements, only the concentration of zinc under the influence of sulfuric acid application in irrigation water and decreasing the pH from 7.6 in the control treatment to 3, by 0.5 mg in Kg of soil (55% compared to the control treatment) increased. The increase in zinc concentration in the second year was more under the influence of pH = 3 and in the amount of 21 mg kg-1 soil (about three times higher than the control treatment). Despite of the increase in the concentration of available phosphorus in the soil in the orchard with heavy soil, the concentration of leaf phosphorus in this area did not show any change. Considering all the studied features, it can be concluded that in the conditions of this study, reducing the pH of irrigation water to 5 in light soils and in medium and heavy soils to 3 and 4, respectively, is appropriate. According to the characteristics and quality of irrigation water, for this purpose, to reduce the pH of irrigation water to 3, 4 and 5, 198, 200 and 180 liters per hectare, 98% concentrated sulfuric acid was used. Also, due to the lack of significant differences in the most of the important properties studied between two and three applications of sulfuric acid in pistachio orchards and some adverse effects such as relative reduction of organic matter and also relative reduction of soil microbial respiration, twice application of sulfuric acid in irrigation water is recommended. Economic evaluation of the use of sulfuric acid in irrigation water of pistachio orchards based on the values mentioned above and two times uses showed that in the conditions of this study, its application in all three types of soil is completely economical and in medium, heavy and light soil It generated a net profit of 390, 165 and 95 million Rials, respectively.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی