رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي اقتصادي و اثربخشي پژوهش در صنعت مرغداري "


شماره شناسایی : 18874413
شماره مدرک : ۶۱۷۵۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : زارع، ابراهيم
: نيکوئي، عليرضا
: آذربايجاني، عليرضا
: آگاه، محمد جواد
: نفيسي، مهرداد
: رحماني، رهام
: نبي نژاد، عبدالرضا
: طهماسبي، جعفر
: محمود سيف‌الهي،
عنوان اصلي : ارزيابي اقتصادي و اثربخشي پژوهش در صنعت مرغداري
نام نخستين پديدآور : زارع، ابراهيم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Economic and effectiveness assessment of research in the poultry industry
وضعیت انتشار : تهران: ستاد، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲۶۱۷۵۸
: شماره طرح : 01-30-30-9352-93002
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارزیابی اقتصادی
: اقتصادی
: اثربخشی
: تحقیقات
: مرغ
خلاصه یا چکیده : در بین زیربخش‌های کشاورزی، صنعت طيور به‌منظور توليد گوشت و تخم مرغ نقش قابل ملاحظه‌اي در تأمين امنیت غذایی، درآمد و اشتغال دارد. با افزایش هزینه خوراک و صنعتی‌شدن فعالیت تولید این محصولات، هزینه‌های تولید افزایش یافته و به‌همین دلیل افزایش راندمان تولید به‌منظور اقتصادی‌شدن صنعت دپرورش مرغ اهمیت یافته است. دسترسی به راندمان بالاتر در تولید از طریق روش‌هایی مانند اصلاح نژاد، بهبود روش‌های تغذیه، اصلاح روش‌هاي جيره‌نويسي و تهيه خوراك و پیشرفت در وضعیت بهداشتی و دامپزشکی میسر است. رسیدن به این اهداف نیز مستلزم انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی است. تخصيص بودجه به تحقيقات طیور نوعي سرمايه‌گذاري بلندمدت است كه مانند ساير سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم قابل ارزيابي اقتصادي است. براي ارزيابي اين نوع سرمايه‌گذاري بايستي هزينه‌ها و فوايد مربوطه را محاسبه نمود و با استفاده از شاخص‌هاي مناسب اثربخشی فعالیت‌ها را برآورد کرد. این تحقیق با به‌کارگرفتن روش‌های مختلف کمی و کیفی و در قالب اجرای یک پروژه تحقیقاتی ملی، و با انتخاب دو پروژه خاتمه یافته دراستان اصفهان و یک پروژه در استان فارس اثربخشی اقتصادی تحقیقات انجام‌شده توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه طیور را ارزیابی کرده است. در این مطالعه شیوه ارزیابی پس از اجرا انتخاب شده و بر نتایج عملی به‌دست‌آمده از کاربرد نتایج تحقیقات در سطح مرغداری تکیه شده است. آثار اقتصادي نتایج این تحقیقات با در نظرگرفتن درآمدها و هزینه‌های تحقیقات در بخش طیور در سازمان مذکور و محاسبه شاخص‌های نسبت منفعت به هزينه و نرخ بازده داخلی فعاليت‌هاي تحقيقاتي برآورد شده است. علاوه بر این با استفاده از مطالعه میدانی و به‌کارگیری روش‌های توصیفی و ‌آزمون‌ ناپارامتری فریدمن، آثار کیفی و میزان نفوذ نتایج تحقیقات در مرغداری¬ها و مشکلات انتقال آنها بررسی شده است. تعداد مرغداری‌های نمونه از طریق روش نمونه‌گیری ساده تصادفی از بین جامعه هدف پروژ‌های تحقیقاتی مورد نظر در استان اصفهان و فارس تعیین و انتخاب شده است. نتایج نشان داد اجرای پروژه ها دارای آثار مدیریتی مثبت در کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد و بهبود شرایط بهداشتی بوده است. نسبت منفعت به هزینه هر سه پروژه انتخاب شده بین 5/6 تا 1135 و نرخ بازده داخلی بالاتر از 160 درصد بوده است که حاکی از اقتصادی بودن نتایج این تحقیقات است. مهمترین مشکلات انتقال نتایج تحقیقات به بهره‌برداران شامل نارسایی در روش‌های ترویج یافته‌ها، مشکلات روزمره دامداران و داشتن برخی پیچیدگی‌ها در نتایج برخی پروژه ها است که موجب کاهش پذیرش آنها توسط مرغداران است. یافته‌ها نشان داد که تعداد پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در زمینه طیور کم است ولی در مجموع با نوع مشکلات موجود در مرغداری‌ها نسبتاً هم‌سو است.
: Among the agricultural sub-sectors, poultry industry for chicken and egg production have considerable role in food security and occupation. Production costs of poultry farming have increased due to rising feed prices and the industrialization of poultry farming systems. This issue has increased the importance of increasing production efficiency and making poultry industry rising economically. Achieving these goals is possible through conducting functional and applied research in areas such as breeding, improving feeding systems, modifying feed preparation methods, and improving veterinary healthcare services. Evaluation of the investments and determining the effectiveness of conducted researches is necessary for attracting the government resources and investments. This national research project used different methods to evaluate the economic effectiveness of three conducted projects by Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) about poultry at Isfahan province (two project) and Fars(one project). The economic effects of the obtained results with considering the revenues and expenses of the conducted researches, calculating the benefit-cost ratios and internal rate of return estimated. Furthermore the influence rate and qualitative effects of the findings on the poultry farms were investigated using descriptive methods and Freidman tests. Samples were randomly selected from studied poultry farms of the Fars and Isfahan provinces. The results showed that implementation of the national projects had positive managerial effects on cost reduction, increase of revenues, and improving health conditions. The benefit-to-cost ratio of the three selected projects was between 6.5 and 1135 and the internal rate of return was more than 160%, which indicates that the results of this research are economic. The most important challenges facing the transfer of finding results to beneficiaries include improper methods of extension, daily and current problems and the complexity of the results. These challenges ultimately reduce the acceptance of results by poultry producers. Numbers of projects about poultry are low, however they are relatively have association with poultry farms problems.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی