رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي شاخص‌هاي ژنتيکي جمعيت‌هاي مختلف مولدين وارداتي و پرورشي ميگوي سفيد غربي (Litopenaous vannamei) مراکز تکثير استان بوشهر "


شماره شناسایی : 18874411
شماره مدرک : ۶۱۷۵۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : پذير، محمدخليل
: قاسمي، سيد احمد
: قوام پور، علي
: احمدي، امير حسين
: محمدي، احترام
: قائدنيا، بابک
: ميربخش، مريم
: نظاري، محمد علي
: Shengjie، Ren
: اژدري، اشکان
: گلشن، مهدي
: حسين زاده صحافي، همايون
: آئين جمشيد، خسرو
: اژدهاکش، چنگيز
: دستيار، فروزان
: صدر، آيه سادات
: سياح، محمدرضا
: فقيه، زهرا
عنوان اصلي : بررسي شاخص‌هاي ژنتيکي جمعيت‌هاي مختلف مولدين وارداتي و پرورشي ميگوي سفيد غربي (Litopenaous vannamei) مراکز تکثير استان بوشهر
نام نخستين پديدآور : پذير، محمدخليل
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of genetic characterization of import and rearing broodstocks different populations of Litopenaeus vannamei from hatcheries center of Boushehr province
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲۶۱۷۵۶
: شماره طرح : 24-80-12-059-971446
: سامانه سمپات
توصیفگر : میگوی سفید غربی
: شاخص‌های ژنتیکی
: نسل
: هم‌خونی
: استان بوشهر
خلاصه یا چکیده : مطالعه حاضر با هدف مقایسه شاخص‌های ژنتیکی و ضریب هم‌خونی مولدین میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) وارداتی نسل صفر 95 (F0:95) و 96 (F0:96)، مولدین پرورشی نسل اول 96 (F1:96) و چهار ذخیره مختلف از مولدین به‌گزین شده از مراکز تکثیر استان بوشهر در سال 99 (Pop 1-4) که مولدسازی آنها در مرکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص پژوهشکده میگوی کشور صورت گرفته بود انجام شد. از هر ذخیره در مجموع، 30 قطعه میگوی نر و ماده بطور مساوی نمونه‌گیری و در اتانول 70 درصد نگهداری شدند. پس از استخراج DNA توسط کیت تجاری پیشگامان زیستی پارسه، با استفاده از 10 جفت نشانگرهای ریزماهواره‌ای، شاخص‌های ژنتیکی شامل تنوع ژنتیکی، فراوانی‌ آلل‌ها، ضریب هم‌خونی،‌ فاصله ژنتیکی، شباهت ژنتیکی و تمایز ژنتیکی آنها تعیین شد. نتایج نشان داد که میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و قابل انتظار در مولدین F0:95، F1:96، F0:96، Pop1:99، Pop2:99، Pop3:99 و Pop4:99 به ترتیب 38/0، 42/0، 30/0، 51/0، 33/0، 36/0، 35/0 و 55/0، 64/0، 59/0، 58/0، 49/0، 42/0، 57/0 بود، با این وجود، میزان این شاخص در مولدین پرورشی Pop1:99 نسبت به مولدین وارداتی و پرورشی F0:95، F1:96 و F0:96 بیشتر شده بود. همچنین بیشترین تعداد آلل‌های مشاهده شده در سه ذخیره F0:95، F1:96 و F0:96‌ با میزان 4 آلل مربوط به ذخیره F1:96 و برای چهار ذخیره‌ مولد سال 1399 با میزان 4 آلل مربوط به ذخیره‌های Pop1:99 و Pop4:99 بود. نتایج نشان داد که میزان ضریب هم خونی در مولدین وارداتی F0:95 و هم مولدین Pop1:99 نسبت به سایر ذخیره‌ها کمتر است. از سوی دیگر به دلیل افزایش فاصله ژنتیکی مولدین ذخیره Pop4:99 با سایر ذخیره‌ها این مولدین در یک شاخه جداگانه قرار گرفته بودند. تمایز ژنی میان مولدین F0:95 با مولدین F1:96، 079/0 بود این در حالی بود که در چهار ذخیره مولد بیشترین میزان میان مولدین Pop2:99 و Pop3:99 با میزان 317/0 وجود داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به‌گزینی مناسب و استفاده از ذخیره‌های مختلف در مراکز تکثیر علاوه بر افزایش جمعیت بنیادی موجب خواهند شد که میزان شاخص‌های ژنتیکی بعد از گذشت چندین نسل با کاهش مواجهه نشود. از این رو با توجه به عمر کوتاه و تکثیر سالانه میگوی سفید غربی ضرورت دارد که هر ساله علاوه بر شناسایی جمعیت‌های مختلف، شاخص‌های ژنتیکی آنها که شامل ضریب هم‌خونی و تنوع ژنتیکی می‌باشد نیز تعیین گردد.
: This study was done aimed to compare the genetic characteristics and inbreeding coefficient (Fis) of imported Litopenaeus vannamei broodstocks of zero generation 95 (F0:95) and 96 (F0:96), broodstocks first-generation 96 (F1: 96) and four different stocks of broodstocks of selected breeding from hatchery centers of Bushehr province (Pop 1-4: 99) which were maintained in the specific pathogenic free (SPF) shrimp production center of Iranian Shrimp Research Center (ISRC). For each stock, 30 pieces of male and female shrimp were sampled equally, and then their swimming leg muscles were separated and stored in 70% ethanol. After DNA extraction by the commertial kit Parseh of pishgam biological, genetic parameters, including genetic diversity, frequency of alleles, inbreeding coefficient, genetic distance, genetic similarity and genetic differentiation of each stock, were determined by ten pairs of microsatellite markers. The results showed that the mean of heterozygosity observed (Ho) and expected (He) in broodstoocks of F0: 95, F1: 96, F0: 96, Pop1: 99, Pop2: 99, Pop3: 99 and Pop4: 99, 0.38, 0.42, 0.51, 0.33, 0.36, 0.35 and 0.55, 0.64, 0.59, 0.58, 0.49, 0.42, 0.57, respectively. However, this index was higher in the broodstock of Pop 1:99 than other broodstock F0:95, F1:96, and F0:96. The highest number of alleles was also observed in the three stocks of F0: 95, F1: 96 and F0: 96, with four alleles related to the stock of F1: 96, and for the four stocks in 2020 with four alleles related to the stocks of Pop1: 99 and Pop4: 99. The study results showed that the rate of inbreeding confidence (Fis) in imported broodstocks of F0: 95 and Pop 1: 99 is lower than in other stocks. The study results showed that the rate of inbreeding confidence in imported broodstocks of F0: 95 and Pop 1: 99 is lower than in other stocks. In contrast, due to the increased genetic distance between Pop4: 99 and other broodstocks, these broodstocks were placed on a separate branch. The genetic differentiation between F0: 95 and F1: 96 stocks was 0.079, and the highest rate was between Pop2: 99 and Pop3: 99 broodstocks with 0.317. Therefore, it can be concluded that appropriate broodstock selective breeding and use of different stocks in hatchery centers in addition to increasing the fundamental population will cause the rate of genetic parameters to not decrease after several generations. Hence, due to the short life and annual reproduction of L.vannamei, in addition to identifying different populations, it is necessary to determine their genetic characteristics, including inbreeding coefficient and genetic diversity.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی