رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثر روي و بور و کاربرد محرک رشد اپي براسينوليد بر فنولوژي، باروري گل و عارضه دانه سفيدي انار رقم رباب "


شماره شناسایی : 18874397
شماره مدرک : ۶۱۷۵۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : تدين، محمد سعيد
: مشيري، فرهاد
: کرمي، يعقوبعلي
: اسلامي، محمود
: فتح اله زاده، عبدالعظيم
: زارع، نادر
عنوان اصلي : بررسي اثر روي و بور و کاربرد محرک رشد اپي براسينوليد بر فنولوژي، باروري گل و عارضه دانه سفيدي انار رقم رباب
نام نخستين پديدآور : تدين، محمدسعيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Survey the effects of zinc and boron and application of epi-brasinosteroids as plant biostimulator on flower phenology, fertility and aril bleaching of pomegranate cultivars “Rabab”
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات خاک و آب، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱۶۱۷۵۳
: شماره طرح : 24-50-10-006-980015
: سامانه سمپات
توصیفگر : عارضه دانه سفیدی انار
: اپي براسينوليد
: روي
: بور
: محلولپاشي
خلاصه یا چکیده : عارضه دانه سفیدی انار (Aril browning) یکی از اختلالات جدی فیزیولوژیکی و ناهنجاری عمده در کیفیت میوه انار رقم رباب (Punica granatum cv. ‘Rabab’) در شرایط تنش محیطی بویژه تنش حرارتی می¬باشد. در اين آزمايش اثرات ساده و متقابل کاربرد محرک رشد اپي براسينوليد و محلول پاشی روی و بور بر باروري گل و عارضه دانه سفيدي انار رقم رباب مورد بررسي قرار گرفت. اين آزمايش از تاريخ فروردين ماه 1398 بر روي درختان يكنواخت انار رقم رباب در شهرستان ممسني استان فارس اجرا گردید. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوك¬هاي كامل تصادفي به مدت سه سال با چهار تكرار و در هر كرت 3 اصله درخت انار انجام گرفت. فاکتورهاي آزمايشي شامل کاربرد دو سطح محلول¬پاشي اپي براسينوليد به ميزان 0 و 4/0 ميلي¬گرم در ليتر و ترکيبات مختلف دو سطح (0 و 2 در هزار) روي از منبع سولفات روي (ZnSO4.7H2O 34%) و (0 و 2 در هزار) بور از منبع اسيد بوريک در دو مرحله قبل و بعد از گلدهي انار و محلول¬پاشي ترکيب فوق در مرحله بلوغ فیزیولوژیکی دانه¬های انار قبل از رسيدن کامل ميوه بود. در سه سال انجام آزمايش، بر روي سه درخت در هر تيمار، چهار شاخه در جهت هاي جغرافيايي اصلي انتخاب و نمو و باروری جوانه¬های گل انار بر روي هر شاخه پس از اتیکت¬گذاري بررسي گردید. صفات مورد نظر در آزمايش شامل اندازه¬گیری غلظت روي و بور نمونه برگ، درصد ميوه¬بندي، ویژگی¬های فیزیکی میوه، عملكرد كل درخت، شاخص دانه سفیدی انار ، کل مواد جامد قابل حل ، آنتوسیانین کل، مواد فنولی و فلاونوئید آب میوه و شدت تناوب باردهي بود. تجزیه واریانس مرکب داده ها با نرم افزار SAS و مقایسه میانگین تیمارها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. تجزیه مولفه¬های اصلیPCA میانگین داده¬های سه سال انجام آزمایش توسط نرم افزار Minitab انجام شد. اثر متقابل کاربرد EBR1+Zn+B بیشترین تأثیر را بر کاهش شاخص دانه سفیدی انار به میزان 6/92 درصد داشت. این تیمار موجب افزایش معنی دار کل مواد جامد قابل¬حل، آنتوسیانین کل، مواد فنولی و فلاونوئید و آب میوه شد که این شاخص¬ها همبستگی منفی با شاخص دانه سفیدی انار رقم رباب داشتند. کاربرد محرک رشد اپي براسينوليد موجب افزایش اثر روی و بور بر کاهش عارضه دانه سفیدی انار شد و این مسئله می تواند به دلیل بهبود عملکرد گرده افشانی و بهبود شاخص¬های کیفی میوه از جمله قند و کل مواد جامد قابل حل و اسید قابل تیتراسیون باشد، که نقش مهم در کنترل سنتز و جلوگیری از تجزیه آنتوسیانین دارند. نتایج تجزیه و تحلیل مولفه¬های اصلی نشان داد که غلظت برگی روی و بور و نیز شاخص های کیفی میوه نقش اساسی در کاهش شاخص عارضه دانه سفیدی انار و افزایش عملکرد در رقم رباب داشت. با توجه به تحرک کم عناصر غذایی روی و بور در انتقال به اندام زایشی و مریستمی گیاه و نیز اهمیت محرک رشد اپي¬براسينوليد، محلول¬پاشي ترکيب فوق در در دو مرحله قبل از گلدهي انار و مرحله بلوغ فیزیولوژیکی دانه¬های انار می¬تواند به عنوان یک راهکار برای بهبود این عارضه در باغ های انار رباب بویژه در شرایط تنش گرمایی مورد استفاده قرار گیرند.
: The complication of Aril browning is one of the serious physiological disorders and major abnormalities in the quality of pomegranate fruit of Rabab cultivar (Punica granatum cv. ‘Rabab’) under environmental stress, especially heat stress. Evidence suggests that the use of zinc (Zn) and boron (B) as well epibrasinolide (EBRs) as growth stimulants can reduce the complication of pomegranate Aril browning by increasing cell protection and stimulating anthocyanin biosynthesis. In this experiment, the simple and interaction effects of the foliar application of epibrasinolide and zinc and boron on flower fertility and the complication of Aril brownin in Pomegranate cultivar ‘Rabab’ were investigated. This experiment was performed on uniform pomegranate trees of Rabab cultivar in Mamasani city of Fars province from April 2017. The factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications for three years and 3 pomegranate trees in each plot. Experimental factors include the application of two levels of epibrasinolide at 0 and 0.4 mg/l and different combinations of two levels (0 and 0.2 percent) of zinc from zinc sulfate source (ZnSO4.7H2O 34%) and (0 and 0.2 percent) of boric acid in two stages before and after pomegranate flowering and foliar application of the above compound at the stage of physiological maturity of pomegranate seeds before full ripening of the fruit. In three years of experiment, on three trees in each plot, four branches in the compass directions were selected and the development and fertility of pomegranate flower buds on each branch were studied. The desired traits in the experiment include measuring the concentration of zinc and boron in leaf samples, the fruitset percentage percentage, physical characteristics of fruit, total tree yield, pomegranate browning index, total soluble solids, total anthocyanin, phenolic substances and flavonoids. Combined analysis of variance was performed with SAS software and the mean of treatments was compared with Duncan's multiple range test. Principal components analysis of the data of three years of experiment was performed by Minitab software. The interaction effect of EBR1+Zn+B had the greatest effect on reducing the pomegranate browning index by 92.6%. This treatment caused a significant increase in total soluble solids, total anthocyanin, phenolic and flavonoid substances and fruit juice, which had a negative correlation with the browning index of pomegranate cultivar Rabab. Application of epibracinolide as growth stimulant increased the effect of zinc and boron on reducing the complication of pomegranate browning disorder and this can be due to improving pollination performance and improving fruit quality indices including sugar and total soluble solids and titratable acid, Which play an important role in controlling the synthesis and preventing the breakdown of anthocyanins. The results of principal components analysis showed that leaf concentrations of zinc and boron as well as fruit quality indices played a major role in reducing the browning index of pomegranate and increasing the yield in pomegranate orchards of Rabab cultivar. Foliar application of zinc and boron as well as epibracinolide in the two stages, before and after pomegranate flowering and foliar application of the above compound in the physiological maturity stage can be used as a solution to improve this complication in Rabab pomegranate especially in heat stress conditions.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی