رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي امكان كشت آبي و برآورد هزينه و درآمد تعداد گونه گياهان دارويي جندساله مقاوم در شرايط ايستگاه تحقيقات گياهان دارويي استان يزد "


شماره شناسایی : 18874391
شماره مدرک : ۶۱۷۴۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : مصطفي زارع،
: ناصر باغستاني ميبدي،
: مهدي سلطاني گردفرامرزي،
: ناصر باغستاني،
: مهدي سلطاني،
: علي ميرحسيني،
: علي ميرحسيني،
عنوان اصلي : بررسي امكان كشت آبي و برآورد هزينه و درآمد تعداد گونه گياهان دارويي جندساله مقاوم در شرايط ايستگاه تحقيقات گياهان دارويي استان يزد
نام نخستين پديدآور : زارع، مصطفي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Survey the possibility of irrigation cultivates and estimates expenses and incomes many prennial medicinal plants in conditions medicinal plants reasrech station (Yazd province)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱۶۱۷۴۶
: شماره طرح : 4-64-09-95116
: سامانه سمپات
توصیفگر : گياهان دارويي چندساله، تولید-درآمد خالص-درآمد ناخالص
خلاصه یا چکیده : بتولید زراعی گیاهان دارویی پس از گذر از مرحله امکان¬سنجی کشت و تولید مزرعه¬ای، نیازمند یک بررسی و توجیه اقتصادی جهت تصمیم¬گیری و برنامه¬ریزی در خصوص آن، با توجه به هزینه¬ها و درآمد¬ها می¬باشد. با استفاده از نتايج به‌دست آمده از پروژه کلکسیون گیاهان دارویی و سایر پژوهش¬های انجام گرفته در استان یزد، شش گونه گیاه دارویی چندساله، به لیمو((palau) konth. Lippia citiodora)، نعناع فلفلی(Mentha piperita L.)، زوفا(Hyssopus officinalis L. var. angustifolius(M. B.) Boiss.)، رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.)، کاسنی(Cichorium intybus L.) و مرزنگوش(Origanum vulgare L.)، جهت بررسی ارزش اقتصادی انتخاب شدند. پس از آماده¬سازی بستر کاشت و تهيه بذور مورد نیاز، کشت گونه¬های مذکور به‌صورت فاکتوريل (گونه در شش سطح و سال در سه سطح) در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. هر تکرار شامل يک کرت¬ 50 مترمربعی بود. طي اجرای پروژه، هزينه¬هاي سه مرحله شامل کاشت، داشت (آبياری، وجین و مبارزه با علف‌های هرز) و برداشت به‌طور دقیق یادداشت گردید. پارامترهای مورد ارزیابی شامل تولید، سود خالص و سود ناخالص (تولید¬×¬قیمت) در نظر گرفته شدند. همچنین پارامترهای مذکور در مورد کشت گیاه یونجه نیز جمع¬آوری گردید. طرح آماری به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تجزيه واريانس داده‌ها (ساده و متقابل) و مقايسه ميانگين‌ها (آزمون دانکن) با نرم¬افزار آماریSPSS Ver.22 صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین پارامترهای اقتصادی مورد بررسی اختلاف معنی¬دار وجود دارد. طی سه سال انجام پروژه، گیاه زراعی یونجه با میانگین تولید 11733 کیلوگرم در هکتار، بیشترین میزان تولید، داشت. سپس گیاه دارویی مرزنگوش با تولید 6844 کیلوگرم در هکتار، بیشترین میزان تولید داشت. از نظر درآمد ناخالص، گياهان مرزنگوش، یونجه، زوفا، نعناع و کاسنی، به لیمو و در نهایت رازیانه به‌ترتيب بيشترين تا کمترین مقادير را داشتند. همچنين، گیاهان مرزنگوش با درآمد 170 میلیون تومان و سپس یونجه با درآمد 161میلیون تومان دارای بیشترین درآمد خالص می¬باشند. پس از آن گیاهان زوفا، کاسنی، نعناع فلفلی و به لیمو به ترتیب بیشترین تا کمترین مقدار درآمد خالص داشتند و در نهايت رازیانه کمترین مقدار درآمد خالص را به‌خود اختصاص داد. كلمات كليدي: گياهان دارويي چند¬ساله، كشت، تولید، درآمد خالص، درآمد ناخالص.
: Crop production of medicinal plants after passing the feasibility stage of cultivation and field production requires an economic review and justification to decide and plan for it, according to costs and revenues. Using the results obtained from the Medicinal Plants Collection Project and other studies conducted in Yazd Province, six species of perennial medicinal plants, (Lippia citiodora (palau) konth.), (Mentha piperita L.), (Hyssopus officinalis L.) var. angustifolius (M. B.) Boiss.), (Foeniculum vulgare Mill.), (Cichorium intybus L.) and (Origanum vulgare L.) were selected to evaluate the economic value. After preparing the planting medium and preparing the required seeds, the cultivation of the mentioned species was done factorially (species in six levels and year in three levels) in a randomized complete block statistical design with three replications. Each replication consisted of a plot of 50 square meters. During the project, the costs of the three stages including planting, maintenance (irrigation, weeding and weed control) and harvesting were accurately recorded. The evaluated parameters including production, net profit and gross profit (production* price) were considered. The mentioned parameters were also collected for alfalfa cultivation. The statistical design was used as a factorial experiment in a completely randomized design. Data analysis of variance (simple and reciprocal) and comparison of means (Duncan test) were performed with SPSS Ver.22 statistical software. The results of analysis of variance showed that there is a significant difference between the economic parameters. During the three years of the project, Medicago sativa crop with an average production of 11733 kg per hectare, had the highest production. Then Origanum vulgare L.with production of 6844 kg per hectare, had the highest production. Also, marjoram plants with an income of 170 million Tomans and then alfalfa with an income of 161 million Tomans have the highest net income. After that, Hyssopus officinalis L., Cichorium intybus L., Mentha piperita L. and Lippia citiodora (palau) konth. Plants had the highest to lowest net income, respectively, and finally Foeniculum vulgare Mill. had the lowest net income. It should be noted that important factors such as marketing, supply and demand, etc. are effective factors in determining the value of medicinal plants.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی