رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين ارزش زراعي هيبريدهاي جديد مناسب براي کشت پاييزه "


شماره شناسایی : 18874390
شماره مدرک : ۶۱۷۴۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : حسين پور، مصطفي
: حسنوندي، محمد سعيد
: حسين پور، مصطفي
: صابري، علي رضا
: بذرافشان، محسن
: رجبي، اباذر
: البرزي، طمراث
: جزائري نوش آبادي، محمدرضا
: مندني اميرآبادي، حسن
: فتحي راد، محمدحسين
: ميرسليمي، سيدمحمود
عنوان اصلي : تعيين ارزش زراعي هيبريدهاي جديد مناسب براي کشت پاييزه
نام نخستين پديدآور : حسين پور، مصطفي
عنوان اصلي به زبان ديگر : VCU test of new hybrids suitable for autumn cultivation
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱۶۱۷۴۵
: شماره طرح : 0-02-02-031-970631
: سامانه سمپات
توصیفگر : چغندرقند
: ساقه روی
: ارقام مقاوم
: کشت پاییزه
خلاصه یا چکیده : با توجه به بروز پديده بولتينگ (ساقه روی) در کشت پاييزه که تأثير نامطلوبي بر عملکرد کمي و کيفي چغندرقند دارد شناسايي و معرفي ارقام مقاوم به بولتينگ براي مناطق کشت پاييزه از اهميت خاصي برخوردار است. اين تحقيق به منظور تعیین سازگاري ارقام خارجي مقاوم به بولتينگ چغندرقند در چهار منطقه دزفول، مشهد (تربت جام)، شیراز (داراب) و گنبد در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با چهار تكرار به مدت دو سال زراعي (98-1397 و 99-1398) اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل 10 رقم منوژرم خارجي، چهار رقم شاهد مقاوم خارجی، یک رقم شاهد متحمل داخلی و یک رقم شاهد حساس به ساقه روی بود. صفات مورد ارزيابي شامل تعداد كل بوته، تعداد بوته‌هاي به ساقه رفته، عملكرد ريشه و صفات كيفي ريشه بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در طی دو سال در دزفول، ارقام BOSS، NERO، B7119 ، CHARLESTON، SILANTO و JUNCAL از نظر عملکرد شکر سفید نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم برتری داشته و میزان ساقه روی آنها بسیار پایین (کمتر از 1/0 درصد) بود. لذا این ارقام برای کشت در منطقه خوزستان بویژه دزفول مناسب می‌باشند. در داراب، ارقام BTS4770 ، CHARLESTON و JUNCAL به ترتیب با 9/15، 2/15 و 3/16 تن در هکتار از لحاظ عملکرد شکر سفید دارای برتری معنی دار نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم بودند اما فقط رقم BTS4770 از درصد ساقه روی پایین (1/0 درصد) برخورادار بود و بنابراین، این رقم در منطقه داراب قابل کشت می‌باشد. به دلیل درصد بالای ساقه‌روی همه ارقام در مشهد، رقم یا ارقامی برای این منطقه قابل توصیه نمی‌باشد. در گنبد، فقط رقم NERO از نظر عملکرد شکر سفید نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم برتری معنی دار داشته و از مقاومت به ساقه روی مناسبی (09/0 درصد) نیز برخوردار بود. لذا این رقم برای کشت در منطقه گنبد و سایر مناطق مشابه آن در استان گلستان مناسب می‌باشد.
: Because of occurrence of bolting which has undesirable effects on yield and quality of sugar beet, identification and introduction of bolting resistant cultivars for autumn sowing regions is of special importance. This research was carried out to determine the adaptation of foreign bolting resistant sugar beet cultivars in four locations [(Dezful, Mahshad (Torbat-e-Jaam), Darab and Gonbad)] in a randomized complete block design with 4 replications for two years (2018-19 and 2019-20). Treatments included 10 foreign monogerm cultivars, four foreign resistant checks, one domestic tolerant check and one susceptible check. The traits studied included total plant number, total number of bolted plants, root yield and quality traits. Results showed that in Dezful, the cultivars BOSS, NERO, B7119, CHARLESTON, SILANTO and JUNCAL had significantly higher white sugar yield than the mean of the resistant checks and also displayed very low bolting tendency (less than 0.1%). So, these cultivars could be recommended for Khuzestan province, especially for Dezful. In Darab, the cultivars BTS4770, CHARLESTON and JUNCAL with 15.9, 15.2 and 16.3 t.ha-1, respectively, had significantly higher white sugar yield than the mean of the resistant checks but only BTS4770 displayed low bolting rate (0.1%), so this cultivar could be recommended for cultivation in Darab. Due to the high bolting percent in all cultivars in Mashhad (Torbat-e-Jaam), none of them could be recommended for this region. In GONBAD, only NERO had significantly higher white sugar yield than the mean of the resistant checks and also displayed lower bolting tendency (0.09%). So, this cultivar could be recommended for this area and other similar areas in Golestan province.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی