رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي ارزش زراعي ارقام داخلي و خارجي جديد چغندرقند در شرايط مزرعه آلوده به نماتد سيستي چغندرقند و گلخانه "


شماره شناسایی : 18874389
شماره مدرک : ۶۱۷۴۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : سلطاني ايدليکي، جمشيد
: جليليان، علي
: کاکوئي نژاد، مژده
: دارابي، سعيد
: مهديخاني، پرويز
: سلطاني ايدليکي، جمشيد
: آقايي زاده کماکلي، محسن
: احمدي، مسعود
: آزاد ديسفاني، فاطمه
: جزائري نوش آبادي، محمدرضا
: رجبي، اباذر
: رضايي، جواد
: کشاورز، کريم
: بختياري، کبري
: مرادي، غلامحسين
: لک، احمد
عنوان اصلي : ارزيابي ارزش زراعي ارقام داخلي و خارجي جديد چغندرقند در شرايط مزرعه آلوده به نماتد سيستي چغندرقند و گلخانه
نام نخستين پديدآور : سلطاني ايدليکي، جمشيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Assessment of crop value for cultivation and use (VCU) of new domestic and foreign cultivars of sugar beet in infested field to beet cyst nematode and greenhouse.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱۶۱۷۴۴
: شماره طرح : 04-43-02-011-980076
: سامانه سمپات
توصیفگر : نماتد سيستی چغندرقند
: Heterodera schachtii
: رقم
: مقاومت
خلاصه یا چکیده : به‌منظور تعيين ارزش زراعي ارقام چغندرقند داخلی و خارجي در مزارع آلوده به نماتد سيستی، در آزمايش 12 رقمی (ارقام خارجی) طي سال‌های 98 و 99 در استان‌های خراسان رضوي (مشهد)، فارس (زرقان)، کرمانشاه و آذربایجان غربی (خوی) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفي با چهار تکرار اجرا شد. مقاومت به نماتد سيستي چغندرقند اين ارقام نیز در شرايط گلخانه در کرج نیز ارزيابي گرديد. نتايج مقايسه ميانگين صفات کمی و کیفی ارقام طی دو سال نشان داد که رقم شماره 3 (F-21175) با ميانگين عملکرد ريشه و قند در استان‌های خراسان (به ترتیب معادل 57/78 و 31/12 تن در هکتار) و کرمانشاه (به ترتیب معادل 85/104 و 04/19تن در هکتار) ، رقم شماره 4 (F-21178) در استان فارس ( به ترتیب معادل 52/57 و 41/9تن در هکتار) و رقم شماره 5 (F-21179) درآذربایجانغربی ( به ترتیب معادل 05/58 و 05/12تن در هکتار) بيشترين محصول چغندرقند را تولید نمودند. نتايج تجزيه مرکب آزمایش در چهار منطقه (مشهد، شیراز، کرمانشاه و آذربایجان غربی) نشان داد که بين ارقام و مناطق ازنظر همه صفات کمي اختلاف معنی‌داری (1%>P ) وجود دارد. بطوريکه ميانگين کل عملکرد ريشه و قند ارقام در کرمانشاه (به ترتیب04/104 تن و 30/17در هکتار) در آذربایجان غربی (به ترتیب51/72 و 82/10تن) ،استان خراسان (به ترتیب 41/66 و 6/11 تن در هکتار) و استان فارس (به ترتیب 65/48 و 38/7 تن در هکتار) به ترتیب مقام اول تا چهارم را به دست آوردند. به‌طورکلی در این آزمایش‌ها رقم شماره 1(F-21171) با بيشترين ميانگين کل عملکرد ريشه ( معادل 48/82 تن در هکتار ) در رتبه اول و رقم شماره 5 در رتبه دوم بالاتر از میانگین ارقام شاهد مقاوم با عملکرد 54/80 تن در هکتار قرار گرفتند و میانگین محصول ریشه در چهار منطقه 9/72 تن در هکتار برآورد گردید. نتایج کلی حاصل از این آزمایش حاکی از این است که در استان خراسان و کرمانشاه رقم شماره 3 (F-21175) ، استان فارس شماره 4 (F-21178) و استان آذربایجان غربی رقم شماره 5 (F-21179 بیشترین قند سفید را تولید نموده‌اند و مناسب برای کشت در اراضی آلوده به نماتد در این مناطق هستند.
: The beet cyst nematode (Heterodera schachtii) is a serious parasite that has affected sugar beet yields in Iran and elsewhere. To assess the resistance of commercial sugar beet varieties to this nematode, 12 genotypes were evaluated in nematode-infested fields in Khorasan Razavi (Torogh), Fars (Shiraz), Kermanshah (Kermanshah), and Azarbayjan-gharbi provinces in 2019 and 2020 to use a randomized complete block design with four replications. In addition, in greenhouse conditions, these genotypes were assessed for resistance to the BCN. A comparison of the mean sugar yield of cultivars revealed a significant difference between locations. Kermanshah, Khorasan, Azarbayjan-gharbi, and Fars provinces were ranked first through fourth in comparison of the mean white sugar yield of cultivars. The F-21175 genotype produced the most white sugar in Khorasan (19.04 t/ha) and Kermanshah(12.31 t/ha) provinces, respectively. In West Azarbayjan-gharbi, the F-21179 genotype (12.05 t/ha) and Fars F-21178 genotype (9.41 t/ha) produced the most white sugar. As a result, the genotypes described are suitable for cultivation in sugar beet cyst nematode-infected fields in these provinces.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی