رکورد قبلیرکورد بعدی

" استفاده از سيستم باز براي پرورش انبوه پشه شکارگر (Feltiella acarisuga(Vallot براي کنترل بيولوژيکي کنه تارتن دو لکه اي Tetranychus urticae Koch در گلخانه. "


شماره شناسایی : 18874381
شماره مدرک : ۶۱۷۳۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : رضابيگي، منوچهر
: برزکار، مريم
: ملک زاده، محمد رضا
: شاهي کوتياني، محمود
: رضاغريب، منصور
عنوان اصلي : استفاده از سيستم باز براي پرورش انبوه پشه شکارگر (Feltiella acarisuga(Vallot براي کنترل بيولوژيکي کنه تارتن دو لکه اي Tetranychus urticae Koch در گلخانه.
نام نخستين پديدآور : رضابيگي، منوچهر
عنوان اصلي به زبان ديگر : Developing Banker Plant System by Rearing Predatory Gall Midge, Feltiella acarisuga (Vallot) for Biological Control of Twospotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch in Greenhouse Condition.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۳۹
: شماره طرح : 2-71-16-119-960831
: سامانه سمپات
توصیفگر : پشه شکارگر Feltiella ، کنترل بیولوژیک، گیاه ذخیره، کنه زرد شرقی مرکبات، کنه تارتن خرما، کنه نیشکر، Stethorus gilvifrons
خلاصه یا چکیده : ککنه تارتن دونقطه ايTetranychus urticae Kock دامنه میزبانی وسیعی دارد و از مهم ترین آفات درختان میوه، گیاهان زراعی و محصولات گلخانه ای به شمار می آید. کنترل بيولوژيک اين آفت با رهاسازي دشمنان طبيعي خصوصاً کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot و پشه شکارگر(Vallot) Feltiella acarisuga در گلخانه های کشورهای دیگر بسیار متداول است. برای بررسی امکان استفاده از یک سیستم باز برای پرورش پشه شکارگر Feltiella با هدف کنترل بیولوژیک کنه تارتن دولکه ای در گلخانه ها، این پروژه تحقیقاتی برای دو سال به اجرا در آمد. در فاز اول این پژوهش جستجو برای یافتن پشه شکارگر Feltiella بی نتیجه ماند. در فاز دوم، برای یافتن گیاه حامل مناسب، کنه تارتن نیشکر Oligonychus sacchari (McGregor) ، کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (McGregor) وکنه قهوه ای مرکبات Eutetranychus orientalis (Klein) روی گیاهان کرچک، ذرت و سورگوم، در سه آزمایش مجزا، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار، رهاسازی شدند. نتایج بررسی ها نشان داد که برای کنه تارتن نیشکر ذرت مناسب ترین میزبان است و کرچک میزبان آن تشخیص داده نشد. برای کنه تارتن خرما نیز علیرغم این که تفاوت معنی داری بین ذرت و سورگوم دیده نشد، اما ذرت مناسب تر بود و کرچک میزبان مناسب تشخیص داده نشد. برای کنه قهوه ای مرکبات، کرچک مناسب ترین میزبان بود و ذرت و سورگوم میزبان تشخیص داده نشدند. نتایج بدست آمده نشان داد که می توان کنه تارتن نیشکر و کنه تارتن خرما را روی ذرت و کنه قهوه ای مرکبات را روی کرچک به عنوان گیاه حامل برای پرورش یک شکارگر کنه خوار به کار گرفت. امکان پذیرش و استقرار پشه شکارگر Feltiella روی گیاهان حامل بررسی شده، به دلیل عدم دسترسی به این شکارگر فراهم نشد، اما بررسی های جانبی نشان داد که امکان استفاده از گیاه حامل کرچک و کنه قهوه ای مرکبات برای پرورش کفشدوزک gilvifrons (Mulsant) Stethorus و استفاده از آن برای کنترل بیولوژیک کنه تارتن دو لکه ای امکان پذیر است.
: Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Kock is a cosmopolite destructive mite, damaging on crop plants, fruit trees, vegetables, ornamental plants and greenhouse crops. Biological control system in an IPM program is developed to manage the population of this mite by releasing predatory mites such a Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot and a predatory midge Feltiella acarisuga (Vallot). To develop a banker plant system to mass rearing Feltiella, three separate experiments were conducted based on completely randomized design with three treatments (maize, sorghum, and castor) and four replications. The target was selecting the best host for sugarcane mite, Oligonychus sacchari (McGregor), date mite, Oligonychus afrasiaticus (McGregor), and brown citrus mite, Eutetranychus orientalis (Klein) to use them as alternative host for rearing predator in a banker plant system. In the first experiment, maize was the best host for sugarcane mite, in the second one, maize was assessed as the best host for rearing date mite, and in the last experiment castor was the best host for rearing brown citrus mite. The result for finding an indigenous population of Feltiella was not successful but a preliminary experiment for rearing brown citrus mite on castor plant to use it as a banker plant system for Stethorus gilvifrons Mulsant was successful. S. gilvifrons is a coccinellid predator knowing a spider mites destroyer that are find everywhere in Khuzestan province. A supplementary study is suggest to develop a banker plant system based on castor, brown citrus mite and S. gilvifrons
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی